Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 09/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de photogrammÈtrie

2021/S 37-093291  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-Pozna?: Services de photogrammÈtrie

2021/S 037-093291

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 252-636757)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiatowy O?rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
NumÈro national d'identification: GKG.GPK.2110.14.2020
Adresse postale: ul. Jackowskiego 18
Ville: Pozna
Code NUTS: PL418 Pozna?ski
Code postal: 60-509
Pays: Pologne
Courriel: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
TÈlÈphone: +48 612269228
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.podgik.poznan.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdj? lotniczych oraz danych wysoko?ciowych technologi lotniczego skaningu laserowego ñ pe?na nazwa zgodnie z dokumentacj SIWZ

NumÈro de rÈfÈrence: GKG.GPK.2110.14.2020

II.1.2)
Code CPV principal
71355100 Services de photogrammÈtrie

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdj? lotniczych oraz danych wysoko?ciowych technologi lotniczego skaningu laserowego, a tak?e opracowanie prawdziwej ortofotomapy i fotoplanÛw uko?nych, wraz z utworzeniem modelu 3D dla obszaru metropolii Pozna?. ZamÛwienie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotÛw, podczas ktÛrych pozyskane zostan lotnicze, cyfrowe zdj?cia pionowe (RGB i CIR) oraz uko?ne (RGB) o rozdzielczo?ci piksela terenowego 5 cm, jak rÛwnie dane wysoko?ciowe technologi lotniczego skaningu laserowego ñ g?sto? 24 pkt/m2, na podstawie, ktÛrych opracowany zostanie numeryczny model terenu (NMT), numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) oraz cyfrowa, prawdziwa ortofotomapa (RGB i CIR), a tak?e model 3D mesh dla obszaru Metropolii Pozna?. ZamÛwienie jest realizowane w ramach projektu pn. ÑBudowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Pozna?î i stanowi Zadanie nr 3 ÑPozyskanie danychî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-636757

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Zamawiaj?cy uzna spe?nienie przedmiotowego warunku, je?eli Wykonawca wyka?e si?: a. wykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie: 1a) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej przeprowadzi dedykowany nalot, pozyska zdj?cia lotnicze oraz opracowa na tej podstawie, co najmniej ortofotomap RGB o rozdzielczo?ci piksela terenowego nie wi?kszej ni 5ñ7 cm, przy czym obszar opracowania by nie mniejszy ni 1 000 km2 i obejmowa tereny miejskie o obszarze nie mniejszym ni 100 km2; 1b) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej przeprowadzi dedykowany nalot, pozyska dane wysoko?ciowe metod skaningu laserowego oraz opracowa na tej podstawie, co najmniej numeryczny model terenu (NMT), przy czym obszar opracowania by nie mniejszy ni 1 000 km2 i obejmowa tereny miejskie o obszarze nie mniejszym ni 100 km2; 2) co najmniej dwÛch (2) us?ug polegaj?cych na opracowaniu prawdziwej ortofotomapy (ang. true ortho) w barwach widzialnych RGB i bliskiej podczerwieni CIR na podstawie pozyskanych zdj? lotniczych o rozdzielczo?ci piksela terenowego nie wi?kszej ni 5 cm, gdzie przynajmniej w ramach jednej z tych us?ug obszar opracowania by?y nie mniejszy ni 150 km2 oraz obejmowa tereny miejskie; 3) co najmniej dwÛch (2) us?ug pozyskania i przetworzenia danych z lotniczego skaningu laserowego o g?sto?ci punktÛw, nie mniejszej ni 12 punktÛw na m2, gdzie w ramach jednej z tych us?ug obszar opracowania by?y nie mniejszy ni 150 km2 oraz obejmowa tereny miejskie; 4a) co najmniej jednej (1) us?ugi pozyskania uko?nych zdj? lotniczych zdj? lotniczych o rozdzielczo? piksela terenowego nie wi?kszej ni 8 cm na obszarze nie mniejszym ni 100km2 obejmuj?cym tereny miejskie; 4b) co najmniej jednej (1) us?ugi opracowania tzw. fotoplanÛw uko?nych na obszarze nie mniejszym ni 100 km2 obejmuj?cym tereny miejskie; 5) co najmniej jednej (1) us?ugi polegaj?cej na opracowaniu trÛjwymiarowego zobrazowania terenu w??cznie z opracowaniem modelu 3D Ñmeshî, dla ktÛrej obszar opracowania by nie mniejszej ni 50 km2; 6a) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej opracowa lub dostarczy oprogramowanie zapewniaj?ce publikacje i przegl?d danych fotogrametrycznych takich jak: zdj?cia lotnicze oraz ortofotomapa; 6b) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej opracowa lub dostarczy oprogramowanie zapewniaj?ce publikacje i przegl?d danych 3D opracowanych w oparciu o naloty fotogrametryczne. b. dysponowaniem zespo?em osÛb, ktÛre b?d uczestniczy w wykonaniu zamÛwienia. Zamawiaj?cy uzna spe?nienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e osoby, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia posiadaj kwalifikacje zawodowe, do?wiadczenie i wykszta?cenie niezb?dne Do wykonania zamÛwienia oraz wska?e podstaw do ich dysponowania. W sk?ad zespo?u osÛb, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia wchodz?, co najmniej: Kierownik zespo?u ñ jedna (1) osoba posiadaj?ca minimum 3 lata do?wiadczenia W kierowaniu pracami zespo?u podobnymi rodzajowo do zakresu przedmiotu niniejszego zamÛwienia; (1) Specjalista geodeta, ñ co najmniej dwie (2) osoby (2) Specjalista od zobrazowa lotniczych - co najmniej jedna (1) osoba, (3) Specjalista geoinformatyk, ñ co najmniej jedna (1) osoba (4) Specjalista fotogrametra - co najmniej dwie (2) osoby

Lire:

Zamawiaj?cy uzna spe?nienie przedmiotowego warunku, je?li Wykonawca wyka?e si?: a. wykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie: 1a) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej przeprowadzi dedykowany nalot, pozyska zdj?cia lotnicze oraz opracowa na tej podstawie, co najmniej ortofotomap RGB o rozdzielczo?ci piksela terenowego nie wi?kszej ni 5ñ7 cm, przy czym obszar opracowania by nie mniejszy ni 1 000 km2 i obejmowa tereny miejskie o obszarze nie mniejszym ni 100 km2; 1b) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej przeprowadzi dedykowany nalot, pozyska dane wysoko?ciowe metod skaningu laserowego oraz opracowa na tej podstawie, co najmniej Numeryczny Model Terenu (NMT), przy czym obszar opracowania by nie mniejszy ni 1 000 km2 i obejmowa tereny miejskie o obszarze nie mniejszym ni 100 km2; 2a) co najmniej jednej (1) us?ugi polegaj?cej pozyskaniu zdj? lotniczych w barwach widzialnych RGB i bliskiej podczerwieni CIR o rozdzielczo?ci piksela terenowego nie wi?kszej ni 5 cm; 2b) co najmniej jednej (1) us?ugi polegaj?cej na opracowaniu prawdziwej ortofotomapy (ang. true ortho), gdzie obszar opracowania by nie mniejszy ni 150 km2 oraz obejmowa tereny miejskie; 3) co najmniej dwÛch (2) us?ug pozyskania i przetworzenia danych z lotniczego skaningu laserowego o g?sto?ci punktÛw, nie mniejszej ni 12 punktÛw na m2, gdzie w ramach jednej z tych us?ug obszar opracowania by?y nie mniejszy ni 150 km2 oraz obejmowa tereny miejskie; 4a) co najmniej jednej (1) us?ugi pozyskania uko?nych zdj? lotniczych zdj? lotniczych o rozdzielczo? piksela terenowego nie wi?kszej ni 8 cm na obszarze nie mniejszym ni 100 km2 obejmuj?cym co najmniej jeden obszar terenÛw miejskich o powierzchni minimum 100 km2; 4b) co najmniej jednej (1) us?ugi opracowania tzw. fotoplanÛw uko?nych na obszarze nie mniejszym ni 100 km2 obejmuj?cym co najmniej jeden obszar terenÛw miejskich o powierzchni minimum 100 km2; 5) co najmniej jednej (1) us?ugi polegaj?cej na opracowaniu trÛjwymiarowego zobrazowania terenu w??cznie z opracowaniem modelu 3D Ñmeshî, dla ktÛrej obszar opracowania by nie mniejszej ni 50 km2; 6a) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej opracowa lub dostarczy oprogramowanie zapewniaj?ce publikacje i przegl?d danych fotogrametrycznych takich jak: zdj?cia lotnicze oraz ortofotomapa; 6b) co najmniej jednej (1) us?ugi, w ramach, ktÛrej opracowa lub dostarczy oprogramowanie zapewniaj?ce publikacje i przegl?d danych 3D, czyli 3D mesh oraz skaningu laserowego opracowanych w oparciu o naloty fotogrametryczne; b. dysponowaniem zespo?em osÛb, ktÛre b?d uczestniczy w wykonaniu zamÛwienia: 1) kierownik zespo?u ñ 1 osoba posiadaj?ca minimum 3 lata do?wiadczenia w kierowaniu pracami zespo?u podobnymi rodzajowo do zakresu przedmiotu niniejszego zamÛwienia, 1) specjalista geodeta ñ co najmniej dwie osoby, 2) specjalista od zobrazowa lotniczych ñ co najmniej jedna osoba, 3) specjalista geoinformatyk ñ co najmniej jedna osoba, 4) specjalista fotogrametra ñ co najmniej jedna osoba, 5) specjalista geoinformatyk ds. opracowania ortofotomapy ñ co najmniej jedna osoba. Pozosta?e zapisy bez zmian.

NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Uwagi: A. Zamawiaj?cy dopuszcza wykazanie us?ug ??cznie w ramach jednego zamÛwienia lub wielu zamÛwie tj. wielu umÛw/kontraktÛw/zlece?. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci wykazania spe?niania pojedynczego warunku przez wykazanie wykonania us?ugi w ramach wi?cej ni jednej umowy tj. Wykonawca nie mo?e zsumowa rezultatÛw wykonania dwÛch lub wi?cej umÛw, aby spe?ni dany warunek. B. Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie roli Kierownika zespo?u z jedn z rÛl specjalisty wskazanego W wymaganiach pkt. b. Ponadto Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci ??czenia roli dwÛch specjalistÛw w ramach spe?nienia wymaga okre?lonych w pkt. b. Minimalny wymagany przez Zamawiaj?cego sk?ad Kluczowego Personelu Wykonawcy to minimum 5 osÛb. Powy?sze nie stanowi ograniczenia ilo?ciowego zespo?u wykonawcy. C. Ilekro w niniejszej SIWZ jest mowa o uprawnieniach zawodowych geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie si przez to rÛwnie odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisÛw prawa oraz odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisÛw prawa pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktÛrzy nabyli prawo do wykonywania okre?lonych zawodÛw regulowanych lub okre?lonych dzia?alno?ci, je?eli te kwalifikacje zosta?y uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz.20) oraz aktÛw wykonawczych, zgodnie z dyspozycj wynikaj?c z przepisÛw art. 87 tej ustawy organem w?a?ciwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodÛw regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest G?Ûwny Geodeta Kraju dzia?aj?cy na mocy rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upowa?nienia organÛw do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodÛw regulowanych nale??cych do dzia?Ûw budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz. U. 2016 r. poz. 2086). D. Osoby oddelegowane do Kluczowego Personelu Wykonawcy w roli specjalista geodeta i specjalista fotogrametra musz posiada wa?ne uprawnienia zawodowe na dzie sk?adania o?wiadcze przez Wykonawc w tym zakresie.

Lire:

Uwagi: A. Zamawiaj?cy dopuszcza wykazanie us?ug ??cznie w ramach jednego zamÛwienia lub wielu zamÛwie tj. wielu umÛw/kontraktÛw/zlece?. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci wykazania spe?niania pojedynczego warunku przez wykazanie wykonania us?ugi w ramach wi?cej ni jednej umowy tj. Wykonawca nie mo?e zsumowa rezultatÛw wykonania dwÛch lub wi?cej umÛw, aby spe?ni dany warunek. B. Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie roli Kierownika zespo?u z jedn z rÛl specjalisty wskazanego w wymaganiach pkt b. Ponadto Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci ??czenia roli dwÛch specjalistÛw w ramach spe?nienia wymaga okre?lonych w pkt b. Minimalny wymagany przez Zamawiaj?cego sk?ad Kluczowego Personelu Wykonawcy to minimum 5 osÛb. Powy?sze nie stanowi ograniczenia ilo?ciowego zespo?u wykonawcy. C. Ilekro w niniejszej SIWZ jest mowa o uprawnieniach zawodowych geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie si przez to rÛwnie odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisÛw prawa oraz odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisÛw prawa pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ñ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktÛrzy nabyli prawo do wykonywania okre?lonych zawodÛw regulowanych lub okre?lonych dzia?alno?ci, je?eli te kwalifikacje zosta?y uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 20) oraz aktÛw wykonawczych, zgodnie z dyspozycj wynikaj?c z przepisÛw art. 87 tej ustawy organem w?a?ciwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodÛw regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest G?Ûwny Geodeta Kraju dzia?aj?cy na mocy rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upowa?nienia organÛw do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodÛw regulowanych nale??cych do dzia?Ûw budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. 2016 r. poz. 2086). D. Osoby oddelegowane do kluczowego personelu Wykonawcy w roli specjalista geodeta i specjalista fotogrametra musz posiada wa?ne uprawnienia zawodowe na dzie sk?adania o?wiadcze przez Wykonawc w tym zakresie. E. Ka?dorazowe wyst?pienie sformu?owania Ñtereny miejskieî oznacza zwarty, ci?g?y obszar terenu o okre?lonej powierzchni (w km2) obejmuj?cy tereny mieszcz?ce si w granicach administracyjnych miasta, zgodnie z definicj Ñmiastaî wprowadzon przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz?dowych nazwach miejscowo?ci i obiektÛw fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 02/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/03/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 30/04/2021

Lire:

Date: 07/05/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 02/03/2021

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 09/03/2021

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71354200 - Services de cartographie aérienne 
71355100 - Services de photogrammétrie 
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72254100 - Services d'essais de systèmes 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72310000 - Services de traitement de données 
72311100 - Services de conversion de données 
72314000 - Services de collecte et de collation de données