Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 23/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et chirurgical

2020/S 68-162411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pozna?: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et chirurgical

2020/S 068-162411

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 054-128564)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Adresse postale: ul. Garbary 15
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 61-866
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Wielgus, Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska
Courriel: zaopatrzenie@wco.pl
TÈlÈphone: +48 618850644
Fax: +48 618850698 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wco.pl

http://www.wco.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Obs?uga serwisowa akceleratora liniowego medycznego TrueBeam firmy Varian.

NumÈro de rÈfÈrence: 20/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50420000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest obs?uga serwisowa akceleratora liniowego medycznego TrueBeam s/n H193784 do radioterapii wraz z sprz?tem pomocniczym oraz oprogramowaniem tworz?cym lini terapeutyczn firmy Varian Medical Systems Poland. Us?uga b?d?ca przedmiotem zamÛwienia ma na celu utrzymanie w pe?nej sprawno?ci techniczno-eksploatacyjnej sprz?tu obj?tego ochron oraz zapewnienie zgodno?ci parametrÛw pracy zgodne z za?o?onymi przez producenta oraz zamawiaj?cego warto?ciami. Dodatkowym celem jest zapewnienie niezb?dnej podczas realizacji leczenia radioterapeutycznego ci?g?o?ci leczenia poprzez mo?liw szybk napraw oraz maksymalizacj bezawaryjnego czasu pracy aparatu. Sprz?t zainstalowany jest w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu przy ulicy Garbary 15. Us?uga b?d?ca przedmiotem zamÛwienia ma na celu utrzymanie w pe?nej sprawno?ci techniczno-eksploatacyjnej sprz?tu obj?tego ochron oraz zapewnienie zgodno?ci parametrÛw pracy zgodne z za?o?onymi przez producenta aparatu oraz warto?ci wynikaj?cych z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkÛw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj?cego dla wszystkich rodzajÛw ekspozycji medycznej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??cznikach do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 054-128564

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Wykaz co najmniej dwÛch us?ug nale?ycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie (wzÛr wg Za??cznika nr 4 do SIWZ), wraz z za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?uga by?a wykonana a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ inne dokumenty. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W wykazie us?ug nale?y wskaza tylko te us?ugi, ktÛre potwierdzaj spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w pkt V.1.2 1 SIWZ. W przypadkach, gdy dokumenty zawiera b?d kwoty wyra?one w innej walucie ni PLN, zamawiaj?cy na potrzeby oceny spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dok?adno?ci do dwÛch miejsc po przecinku) po ?rednim kursie og?oszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kursÛw ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych. Uwaga: szczegÛ?owe informacje na temat warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania (a tak?e dokumentÛw, ktÛrych zamawiaj?cy ??da) znajduj si w dokumentacji post?powania siw dost?pnej na stronie internetowej zamawiaj?cego. Formularz og?oszenia nie przyjmuje dostatecznej ilo?ci znakÛw ñ w zwi?zku z czym nie ma mo?liwo?ci wskazania w og?oszeniu pe?nej tre?ci warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: W celu wykazania spe?nienia warunku Ñzdolno?ci techniczne i zawodoweî, zamawiaj?cy wymaga:
   1.  wykazu co najmniej jednej us?ugi nale?ycie wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?uga zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie (wzÛr wg Za??cznika nr 4 do SIWZ), wraz z za??czeniem dowodu okre?laj?cego czy ta us?uga zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?uga by?a wykonana, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ inne dokumenty. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W wykazie us?ug nale?y wskaza tylko te us?ugi, ktÛre potwierdzaj spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w pkt V.1.2 1 SIWZ, tj.: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek, je?li wyka?e, i w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy, to w tym okresie, nale?ycie wykona co najmniej jedn us?ug serwisow odpowiadaj?c swoim rodzajem przedmiotowi zamÛwienia polegaj?c na serwisowaniu sprz?tu do radioterapii ñ akceleratorÛw medycznych liniowych TrueBeam o warto?ci min. 800 000,00 PLN brutto. W przypadkach, gdy dokumenty zawiera b?d kwoty wyra?one w innej walucie ni z?oty, Zamawiaj?cy na potrzeby oceny spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu przeliczy podane kwoty na z?oty (z dok?adno?ci do dwÛch miejsc po przecinku) po ?rednim kursie og?oszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kursÛw ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych.

NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis

Au lieu de:

Przedmiotem zamÛwienia jest obs?uga serwisowa akceleratora liniowego medycznego TrueBeam s/n H193784 do radioterapii wraz z sprz?tem pomocniczym oraz oprogramowaniem tworz?cym lini terapeutyczn firmy Varian Medical Systems Poland. Us?uga b?d?ca przedmiotem zamÛwienia ma na celu utrzymanie w pe?nej sprawno?ci techniczno-eksploatacyjnej sprz?tu obj?tego ochron oraz zapewnienie, zgodno?ci parametrÛw pracy zgodne z za?o?onymi przez producenta oraz zamawiaj?cego warto?ciami. Dodatkowym celem jest zapewnienie niezb?dnej podczas realizacji leczenia radioterapeutycznego ci?g?o?ci leczenia poprzez mo?liw szybk napraw oraz maksymalizacj bezawaryjnego czasu pracy aparatu. Sprz?t zainstalowany jest w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu przy ulicy Garbary 15. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??cznikach do SIWZ.

Lire:

Przedmiotem zamÛwienia jest obs?uga serwisowa akceleratora liniowego medycznego TrueBeam s/n H193784 do radioterapii wraz z sprz?tem pomocniczym oraz oprogramowaniem tworz?cym lini terapeutyczn firmy Varian Medical Systems Poland. Us?uga b?d?ca przedmiotem zamÛwienia ma na celu utrzymanie w pe?nej sprawno?ci techniczno-eksploatacyjnej sprz?tu obj?tego ochron oraz zapewnienie zgodno?ci parametrÛw pracy zgodne z za?o?onymi przez producenta oraz zamawiaj?cego warto?ciami. Dodatkowym celem jest zapewnienie niezb?dnej podczas realizacji leczenia radioterapeutycznego ci?g?o?ci leczenia poprzez mo?liw szybk napraw oraz maksymalizacj bezawaryjnego czasu pracy aparatu. Sprz?t zainstalowany jest w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu przy ulicy Garbary 15. Us?uga b?d?ca przedmiotem zamÛwienia ma na celu utrzymanie w pe?nej sprawno?ci techniczno-eksploatacyjnej sprz?tu obj?tego ochron oraz zapewnienie zgodno?ci parametrÛw pracy zgodne z za?o?onymi przez producenta aparatu oraz warto?ci wynikaj?cych z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkÛw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj?cego dla wszystkich rodzajÛw ekspozycji medycznej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??cznikach do SIWZ.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 23/04/2020

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 23/04/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50420000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical