Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/11/2023
Date de péremption : 27/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2023/S 222-698313  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/11/2023 S222 Pologne-Pozna?: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant 2023/S 222-698313 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S.A. Wielkopolski Zak?ad w Poznaniu NumÈro national d'identification: 5262557278 Adresse postale: ul. Kolejowa 5 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-715 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Nowicka, Pozna?, ul. Kolejowa 5 Courriel: anna.nowicka@polregio.pl TÈlÈphone: +48 665913889 Fax: +48 616335691 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.polregio.eb2e.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie przegl?dÛw P3 elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych serii ED78 NumÈro de rÈfÈrence: Po.240.2136.2023
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie przez Wykonawc? przegl?dÛw trzech elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych serii ED78 (drugi wymagany przegl?d od wyprodukowania pojazdÛw),w tym prac sta?ych trzeciego poziomu utrzymania (P3) oraz prac dodatkowych, zgodnie z obowi?zuj?cymi cyklami przegl?dÛw zawartych w DSU i DTR.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zaplecze warsztatowe wykonawcy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie przez Wykonawc? prac naprawczych z zakresu trzeciego poziomu utrzymania (P3) trzech elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych serii ED78 produkcji NEWAG S.A, o numerach 022, 023 i 024 (drugi wymagany przegl?d od wyprodukowania pojazdÛw), zgodnie z wymogami i zakresem okre?lonym w dokumentacji post?powania - Za??cznik nr 8 do SWZ, ktÛry stanowi wzÛr umowy w sprawie zamÛwienia publicznego oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi cyklami przegl?dÛw i obejmuje wykonanie: 1) prac sta?ego zakresu P3, prac dodatkowych (opcjonalnie) - ktÛrych realizacja sta?a si? konieczna na skutek sytuacji niemo?liwej wcze?niej do przewidzenia oraz jest niezb?dna do przywrÛcenia danego Pojazdu do pe?nej sprawno?ci technicznej. Konieczno?? wykonania tych prac musi by? potwierdzona przez Komisarza Odbiorczego i mog? by? wykonane wy??cznie za zgod? Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia publicznego musi posiada?: 1) certyfikat IRIS - System Zarz?dzania Jako?ci? dla przemys?u kolejowego, lub 2) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si? po?wiadczaniem zgodno?ci dzia?a? wykonawcy z normami jako?ciowymi - dokument potwierdzaj?cy wdro?enie i stosowanie systemu zarz?dzania jako?ci? zgodnie z ISO 9001:2015.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje wymaga? w zakresie tego warunku
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 1)Minimalne wymogi dotycz?ce do?wiadczenia: Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech (3) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie - nale?ycie zrealizowa? umow? lub umowy trzeciego poziomu utrzymania (P3) - w zakresie co najmniej dwÛch elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych lub wy?szego poziomu utrzymania - w rozumieniu rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pa?dziernika 2005 r. (Dz. U. z 2016 poz. 226 z pÛ?n. zm.) w sprawie ogÛlnych warunkÛw technicznych eksploatacji pojazdÛw kolejowych, o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 5 000 000,00 z? . 2) Wymogi dotycz?ce zdolno?ci technicznej: Wykonawca musi dysponowa? odpowiednim zapleczem warsztatowym, potencja?em technicznym - wyposa?onym w odpowiedni sprz?t, narz?dzia i stanowiska techniczno ñ naprawcze, niezb?dne do nale?ytego zrealizowania zamÛwienia.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie ß 6 ust. 1 pkt 1 i 2 dokumentacji post?powania (SWZ); 2) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w ß 6 ust. 2 dokumentacji post?powania (SWZ).
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania, w formach okre?lonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, w kwocie 111 600 z? (sto jedena?cie tysi?cy sze??set).
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Warunki finansowe i zasady wzajemnego rozliczania zawarto w dokumentacji post?powania - Za??cznik nr 8 do SWZ, stanowi?cy wzÛr umowy w sprawie zamÛwienia publicznego.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
 1)W przypadku wyboru oferty z?o?onej przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia (Konsorcjum), Zamawiaj?cy b?dzie ??da? przed zawarciem umowy przedstawienia umowy reguluj?cej wspÛ?prac? tych WykonawcÛw, okre?laj?c? m.in. zobowi?zanie do realizacji wspÛlnego przedsi?wzi?cia, okre?lenie zakresu dzia?ania poszczegÛlnych stron umowy, czas obowi?zywania umowy - ktÛry nie mo?e by? krÛtszy ni? okres obejmuj?cy realizacj? umowy, wykluczenie mo?liwo?ci wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez ktÛregokolwiek z jego cz?onkÛw do czasu wykonania zamÛwienia oraz solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie zamÛwienia. 2) Nie przedstawienie umowy w wyznaczonym przez Zamawiaj?cego terminie b?dzie uznane za uchylanie si? od zawarcia umowy, ktÛrej zawarcie stanie si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po Stronie Wykonawcy, z uwzgl?dnieniem wszelkich wynikaj?cych st?d konsekwencji prawnych
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe zasady realizacji umowy oraz inne istotne postanowienia niezb?dne do prawid?owego jej realizowania zawarto w dokumentacji post?powania - Za??cznik nr 8 do SWZ, stanowi?cy wzÛr umowy w sprawie zamÛwienia publicznego.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje wybÛr oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o ktÛrej mowa w art. 227-238 ustawy Pzp. pod warunkiem, ?e zostan? z?o?one co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. 2) Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona wed?ug zasad opisanych w ß 17 SWZ.
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/11/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 24/02/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/11/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Sesja otwarcia i odszyfrowania ofert odb?dzie si? na platformy zakupowej eB2B, na ktÛrej prowadzone jest post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)Zamawiaj?cy udost?pnia mo?liwo?? przeprowadzenia wizji lokalnej pojazdÛw obj?tych przedmiotem realizacji oraz dost?p do dokumentÛw, o czym mowa w ß 4 ust. 6 SWZ 2) Wybrany wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci 2% ceny oferty brutto, w jednej z form lub formach okre?lonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 3) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany tre?ci zawartej umowy w przypadkach opisanych w dokumentacji post?powania - Za??cznik nr 8 do SWZ (ß 22), stanowi?cy wzÛr umowy w sprawie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22/4587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22/4587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22/4587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/11/2023 Wykonanie przegl?dÛw P3 elektrycznych zespo?Ûw trakcyjnych serii ED78 27/11/2023 17/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant