Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 11/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2023/S 227-714458  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Pologne-Pozna?: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

2023/S 227-714458

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 206-649439)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marsza?kowskiego WojewÛdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 34
Ville: Pozna?
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 61-714
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Suszka
Courriel: zamowienia@umww.pl
TÈlÈphone: +48 616267089
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umww.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie czynno?ci pi?tego poziomu utrzymania dla 3 autobusÛw szynowych serii SA132

NumÈro de rÈfÈrence: DT-II.272.3.2023

II.1.2)
Code CPV principal
50222000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel roulant

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wykonania czynno?ci pi?tego poziomu utrzymania (P5) dla 3 spalinowych autobusÛw szynowych o oznaczeniach kolejowych SA132-001, SA132-003 i SA132-004 wraz z: - udzieleniem gwarancji i rozszerzonej r?kojmi za wady na pojazdy oraz dokumentacj? techniczn?, - opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej, - udzieleniem licencji na dokumentacj? techniczn?. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony zosta? w Opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ i w za??cznikach do OPZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 206-649439

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 11/12/2023

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 24/02/2024

Lire:

Date: 09/03/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 27/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/12/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Wykonanie czynno?ci pi?tego poziomu utrzymania dla 3 autobusÛw szynowych serii SA132 11/12/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant 
50224000 - Services de remise en état de matériel roulant