Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie

2022/S 89-245873  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Pozna?: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie 2022/S 089-245873 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ENEA Operator sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Strzeszy?ska 58 Ville: Pozna? Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 60-479 Pays: Pologne Point(s) de contact: Daria Niemier Courriel: daria.niemier@operator.enea.pl TÈlÈphone: +48 618848769 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dla II grupy przy??czeniowej ekspertyz wp?ywu na system elektroenergetyczny dla: urz?dze?, instalacji i sieci odbiorcÛw, jednostek wytwÛrczych, magazynÛw energii elektrycznej i sieci dystryb NumÈro de rÈfÈrence: RPUZ/P/0787/2021/DR/RP
II.1.2) Code CPV principal 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie obejmuje opracowanie dla II grupy przy??czeniowej ekspertyz wp?ywu na system elektroenergetyczny dla: urz?dze?, instalacji i sieci odbiorcÛw ko?cowych, jednostek wytwÛrczych, magazynÛw energii elektrycznej i sieci dystrybucyjnych przedsi?biorstw energetycznych ktÛrych sieci nie posiadaj? po??czenia z sieciami przesy?owymi, a ktÛre pe?ni? b?d? funkcj? operatora sieci dystrybucyjnej
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienie obejmuje opracowanie ekspertyz dotycz?cych obszaru dzia?ania Enea Operator sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
ZamÛwienie obejmuje opracowanie dla II grupy przy??czeniowej ekspertyz wp?ywu na system elektroenergetyczny dla: urz?dze?, instalacji i sieci odbiorcÛw ko?cowych, jednostek wytwÛrczych, magazynÛw energii elektrycznej i sieci dystrybucyjnych przedsi?biorstw energetycznych ktÛrych sieci nie posiadaj? po??czenia z sieciami przesy?owymi, a ktÛre pe?ni? b?d? funkcj? operatora sieci dystrybucyjnej. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zosta? wskazany w Opisie Przedmiotu ZamÛwienia stanowi?cym za??cznik SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego, wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja ñ og?oszenia
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 245-648238
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie dla II grupy przy??czeniowej ekspertyz wp?ywu na system elektroenergetyczny dla: urz?dze?, instalacji i sieci odbiorcÛw, jednostek wytwÛrczych, magazynÛw energii elektrycznej i sieci dystryb
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑEMCA VOLTî SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: 701-02-09-917 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 456 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 121 951.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczegÛlno?ci: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy pomocy ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji warunkÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie? specyfikacji warunkÛw zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022 Pologne-Pozna?: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierieType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie