Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Services de transport routier public

2023/S 227-714845  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Pozna?: Services de transport routier public 2023/S 227-714845 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Pozna? - Zarz?d Transportu Miejskiego w Poznaniu Numéro national d'identification: ZTM.EZ.3310.17.2023 Adresse postale: ul. Matejki 59 Ville: Pozna? Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 60 - 770 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ilona Maciak Courriel: zamowienia@ztm.poznan.pl Téléphone: +48 616270584 Fax: +48 618346147 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ztm.poznan.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz?du terytorialnego
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug przewozowych w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Pozna? - ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin obj?tych porozumieniem mi?dzygminnym Numéro de référence: ZTM.EZ.3310.17.2023
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) organizowanego przez Miasto Pozna? - ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin (Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Rokietnica, Gmina Ka?mierz, Gmina Duszniki, Gmina Dopiewo) obj?tych porozumieniem mi?dzygminnym
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 251 025 280.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exécution:
Miasto Pozna? wraz z gminami: Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Rokietnica, Gmina Ka?mierz, Gmina Duszniki, Gmina Dopiewo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) organizowanego przez Miasto Pozna? - ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin (Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Rokietnica, Gmina Ka?mierz, Gmina Duszniki, Gmina Dopiewo) obj?tych porozumieniem mi?dzygminnym
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach zamówienia Wykonawca zaproszony do negocjacji TPBUS Sp. z o.o. Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne z siedzib? w Tarnowie Podgórnym wykona dodatkowe us?ugi przewozowe
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zamówienie "in house" z art. 214 ust. 1 pkt. 13 ustawy Pzp. Na mocy porozumienia mi?dzygminnego z dnia 17 lipca 2023 r. pomi?dzy Miastem Pozna? a Gmin? Tarnowo Podgórne, Gmin? Rokietnica, Gmin? Ka?mierz, Gmin? Duszniki i Gmin? Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego a tak?e na podstawie aktu za?o?ycielskiego spó?ki pod firm? Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne, TPBUS Sp.z o.o. spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w tym warunek sprawowania kontroli nad Komunikacj? Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. Spó?ka TPBUS wykonuje ponad 90 % us?ug na rzecz g?ównego zleceniodawcy - Zarz?du Transportu Miejskiego w Poznaniu a od 2021 roku pozosta?e us?ugi ?wiadczy na rzecz w?a?ciciela - Gminy Tarnowo Podgórne. Spó?ka nie prowadzi ?adnej dzia?alno?ci gospodarczej co wskazuje, ?e 100 % jej dzia?alno?ci stanowi? regularne przewozy osób. TPBUS Sp. z o.o. jest spó?k? w której Gmina Tarnowo Podgórne posiada 100 kapita?u zak?adowego. Zatem w TPBUS Sp. z o.o. nie ma kapita?u prywatnego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 135-387627
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: ZTM.EZ.3310.17.2023 Intitulé:
?wiadczenie us?ug przewozowych w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Pozna? - ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin obj?tych porozumieniem mi?dzygminnym
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
13/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TPBUS Sp. z.o.o.
Adresse postale: Rokietnicka 23 Ville: Tarnowo Podgórne Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-080 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 251 025 280.00 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 251 025 280.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX Ustawy Pzp.
   2.  Zgodnie z art. 513 Ustawy Pzp, odwo?anie przys?uguje na:
   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   2. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Zgodnie z art. 514 i 516 Ustawy Pzp:
   3. 1. odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym;
   3. 2. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;
   3. 3. odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazywa? zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
   4.  Zgodnie z art. 515 ust. 1 Ustawy Pzp:
   4. 1. odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób;
   4. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 ?wiadczenie us?ug przewozowych w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Pozna? - ZTM na obszarze Miasta Poznania oraz na obszarze gmin obj?tych porozumieniem mi?dzygminnym 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public