Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: SystËmes de dÈtection d'incendie

2022/S 56-146273  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Pozna?: SystËmes de dÈtection d'incendie 2022/S 056-146273 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Babki NumÈro national d'identification: 7770006203 Adresse postale: Babki 2 Ville: Pozna? Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 61-160 Pays: Pologne Point(s) de contact: Hanna Szkopek Courriel: babki@poznan.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 618788059 Fax: +48 618788107 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://babki.poznan.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: US?UGI LE?NICTWA
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wraz z monta?em i uruchomieniem zestawu urz?dze? do lokalizacji i wykrywania po?arÛw lasÛw w Nadle?nictwie Babki. NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 31625100 SystËmes de dÈtection d'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? urz?dze? telewizyjnego systemu wczesnego wykrywania (monitoringu) zagro?enia po?arowego lasÛw, ??cznie z instalacj? i uruchomieniem systemu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 120 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31625000 Avertisseurs d'effraction et d'incendie 32320000 MatÈriel de tÈlÈvision et matÈriel audiovisuel 32400000 RÈseaux 32500000 MatÈriel de tÈlÈcommunications 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 51100000 Services d'installation de matÈriel Èlectrique et mÈcanique 51300000 Services d'installation de matÈriel de communications 51900000 Services d'installation de systËmes de guidage et de commande 72500000 Services informatiques 72514200 Services de gestion d'installations pour le dÈveloppement de systËmes informatiques 32323500 SystËme de surveillance vidÈo
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Nadle?nictwa Babki i Nadle?nictwa Konstantynowo.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? urz?dze? telewizyjnego systemu wczesnego wykrywania (monitoringu) zagro?enia po?arowego lasÛw, ??cznie z instalacj? i uruchomieniem systemu, w szczegÛlno?ci: a) monta? na maszcie kratowym H-34 m w miejscowo?ci Zwola, gmina Zaniemy?l (L-ctwo ??kno), dzia?ka nr ewid. 7126/1 (wsporniki pod kamer? i anteny zosta?y zamontowane na etapie modernizacji masztu) zestawu urz?dze? wskazanych w projekcie monitoringu, c) monta? w punkcie PAD (Punkt Alarmowo ñ Dyspozycyjny) N-ctwa Konstantynowo zestawu urz?dze? wskazanych w projekcie monitoringu, d) wykonanie systemu ??czno?ci radiowej mi?dzy masztem kratowym w miejscowo?ci Zwola (L-ctwo ??kno), a masztem kratowym w miejscowo?ci Brodniczka (Nadle?nictwo Konstantynowo, L-ctwo Brodniczka) i masztem strunobetonowym H-30 na terenie siedziby Nadle?nictwa Konstantynowo. e) Wykonawca zobowi?zany jest do uruchomienia i wdro?enia ca?ego systemu wraz z testami jego poprawnego funkcjonowania, f) Wykonawca Zapewni obs?ug? serwisow? i wsparcie techniczne w okresie gwarancji:
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane jest za ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-0007/16
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 z? (dwa tysi?ce z?otych 00/100). Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3- 4 PZP. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP przez wszystkich WykonawcÛw ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 020-046422
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SA.270.1.2022 IntitulÈ:
Dostawa wraz z monta?em i uruchomieniem zestawu urz?dze? do lokalizacji i wykrywania po?arÛw lasÛw w Nadle?nictwie Babki.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SMOKED SP. Z O.O.
NumÈro national d'identification: 9662138073 Adresse postale: ul. Warszawska 6/32 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-062 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 120 000.00 PLN Offre la plus basse: 143 820.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 143 820.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Dostawa i monta? kamer.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1ñ4 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepisÛw Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu. W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w pkt 14.1 SWZ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu ofert? zawieraj?c?: a) formularz oferty (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do SWZ); b) JEDZ jako w?asne o?wiadczenie Wykonawcy pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej; c) JEDZ dla ka?dego z podmiotÛw udost?pniaj?cych Wykonawcy zasoby, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotÛw; d) JEDZ dla ka?dego z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia, w przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia; e) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamÛwienie b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw zgodnie z pkt
   9. 2 SWZ, je?eli Wykonawca wykazuj?c spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw (niewi???cy wzÛr zobowi?zania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby wykonania zamÛwienia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ); f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokumentÛw, o ktÛrych mowa w zdaniu poprzednim, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentÛw; g) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 13.4 lit. f SWZ, sporz?dzone pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej; h) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie dla pe?nomocnika ustanowionego przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, je?eli ofert? sk?adaj? Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia, sporz?dzone pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej; i) dokumenty, o ktÛrych mowa wy?ej w pkt 13.4 lit. g i h SWZ dla osoby dzia?aj?cej w imieniu podmiotu udost?pniaj?cego Wykonawcy zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Pzp; j) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osÛb upowa?nionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieni??nej). Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny ofertowej (brutto). Opis sposobu przygotowania ofert zawiera pkt 13 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506ñ578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art.. 579ñ590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4 i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Pozna?: SystËmes de dÈtection d'incendieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
31625000 - Avertisseurs d'effraction et d'incendie 
31625100 - Systèmes de détection d'incendie 
32320000 - Matériel de télévision et matériel audiovisuel 
32323500 - Système de surveillance vidéo 
32400000 - Réseaux 
32500000 - Matériel de télécommunications 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
51300000 - Services d'installation de matériel de communications 
51900000 - Services d'installation de systèmes de guidage et de commande 
72500000 - Services informatiques 
72514200 - Services de gestion d'installations pour le développement de systèmes informatiques