Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:VÍtements de travail spÈciaux

2023/S 98-306186  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Pozna?: VÍtements de travail spÈciaux 2023/S 098-306186 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ENEA Operator sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Strzeszy?ska Ville: Pozna? Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Code postal: 60-479 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha? Fuglewicz Courriel: michal.fuglewicz@operator.enea.pl TÈlÈphone: +49 618843082 Fax: +48 618845982 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odzie?y roboczej i ochronnej dla pracownikÛw ENEA Operator sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: RPUZ/P/0239/2023/DB/BO
II.1.2) Code CPV principal 18130000 VÍtements de travail spÈciaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja przez wykonawc? dostawy polegaj?cej na dostawie odzie?y roboczej i ochronnej dla pracownikÛw ENEA Operator sp. z o.o. SzczegÛ?y dotycz?ce opisu przedmiotu zamÛwienia zosta?y zawarte w za??cznikach do zaproszenia tj. za?aczniku nr 7 - wzÛr umowy oraz za??czniku nr 9 - Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 051 951.61 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Obszar dystrybucji ENEA Operator sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja przez wykonawc? dostawy polegaj?cej na dostawie odzie?y roboczej i ochronnej dla pracownikÛw ENEA Operator sp. z o.o. SzczegÛ?y dotycz?ce opisu przedmiotu zamÛwienia zosta?y zawarte w za??cznikach do zaproszenia tj. za?aczniku nr 7 - wzÛr umowy oraz za??czniku nr 9 - Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Przedmiotowe post?powanie jest post?powaniem sektorowym ponadprogowym zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 w zwi?zku z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). W poprzednio og?oszonym zamÛwieniu w trybie przetargu nieograniczonego wszystkie oferty wykonawcÛw zosta?y odrzucone. Opis przedmiotu zamÛwienia jest taki sam jak poprzedniego post?powania o udzielenie zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
18/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Ma?gorzata Lewandowska-Szpak NumÈro national d'identification: 879-009-21-75 Adresse postale: ul. Krasi?skiego 97, Ville: Toru? Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczegÛlno?ci: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy pomocy ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji warunkÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie? specyfikacji warunkÛw zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Dostawa odzie?y roboczej i ochronnej dla pracownikÛw ENEA Operator sp. z o.o. 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
18130000 - Vêtements de travail spéciaux