01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/06/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Travaux de construction de bâtiments scolaires

2018/S 119-270143 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/06/2018 S119  - - Marché de travaux - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Pozna?: Travaux de construction de bâtiments scolaires 2018/S 119-270143 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 Pozna 60-509 Pologne Point(s) de contact: Joanna Rz?dkowska-Jurga Téléphone: +48 618410686 Courriel: zp@powiat.poznan.pl Fax: +48 618418823 Code NUTS: PL418 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.powiat.poznan.pl www.bip.powiat.poznan.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.7.2017 r. Numéro de référence: ZP.272.00031.2018, ZP.ZD-00200/18
II.1.2) Code CPV principal 45214200
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do prac b?d?cych przedmiotem umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.7.2017 r., dotycz?cej przedsi?wzi?cia pn.: Budowa Centrum Kszta?cenia Praktycznego przy Zespole Szkó Nr 1 im. Powsta?ców Wielkopolskich w Swarz?dzu, os. Miel?y?skiego 5a.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 203 235.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do prac b?d?cych przedmiotem umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.7.2017 r., dotycz?cej przedsi?wzi?cia pn.: Budowa Centrum Kszta?cenia Praktycznego przy Zespole Szkó Nr 1 im. Powsta?ców Wielkopolskich w Swarz?dzu, os. Miel?y?skiego 5a.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, by Wykonawca: 1) poniewa inwestycja b?dzie prowadzona w warunkach funkcjonuj?cego Zespo?u Szkó?, zagwarantowa?, I roboty b?d prowadzone w sposób nie utrudniaj?cy prawid?owej pracy Placówki; 2) udzieli 60 miesi?cy gwarancji na wykonane prace budowlane; 3) zaoferowa gwarancje producenta na zastosowane urz?dzenia i materia?y; 4) zrealizowa przedmiot zamówienia zgodnie ze wspó?czesn wiedz techniczn?, obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami, a w szczególno?ci ustaw z dnia
   7. 7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyk zawodow oraz postanowieniami umowy.
   3.  Zamówienie podstawowe jest realizowane w ramach projektu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
W trakcie prac budowlanych wykonywanych podczas realizacji umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.7.2017 r. dotycz?cej przedsi?wzi?cia pn.: Budowa Centrum Kszta?cenia Praktycznego przy Zespole Szkó Nr 1 im. Powsta?ców Wielkopolskich w Swarz?dzu, os. Miel?y?skiego 5a, zaistnia?a potrzeba udzielenia w trybie z wolnej r?ki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamówienia podobnego. Elewacja nowego budynku Centrum Kszta?cenia Praktycznego wybudowanego w ramach w/w przedsi?wzi?cia b?dzie kontrastowa?a z elewacj budynku istniej?cego. W celu ujednolicenia oraz dostosowaniu standardu wyko?czenia zewn?trznego, istniej?cego budynku do nowego zasadnym jest rozszerzenie podstawowego zakresu robót m.in. o: - monta rusztowa elewacyjnych, - monta nowych drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych, - przygotowanie pod?o?a pod wypraw tynkarsk?, - ocieplenie ?cian, - malowanie dwukrotne elewacji, - izolacje przeciwwilgociowe pow?okowe bitumiczne, - monta profili dylatacyjnych, - wykonanie ok?adzin schodów. Warto? zamówienia podobnego oszacowana zosta?a na kwot 249.979,86 PLN brutto i nie przekracza 50 % warto?ci zamówienia podstawowego. Do wzi?cia udzia?u w negocjacjach zaproszony zosta dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych. Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zosta?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a warto? zamówie podobnych zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
19/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Budimex S.A.
ul. Stawki 40 Warszawa 01-040 Pologne Code NUTS: PL911
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 203 235.66 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zawarte s w art. 179-198g ustawy oraz w?a?ciwych dyrektyw odwo?awczych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires