Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 09/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2021/S 228-599286  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Pologne-Pozna?: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2021/S 228-599286

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 212-557807)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pozna?skie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL415
Adresse postale: ul. Konfederacka 4
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415 Miasto Pozna
Code postal: 60-281
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jerzy Czapli?ski
Courriel: sekretariat@ptbs.pl
TÈlÈphone: +48 618508321
Fax: +48 618508300
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.ptbs.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa zespo?u budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych z gara?em podziemnym w Poznaniu na polu inwestycyjnym 6MW, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na u?ytkowanie.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-11/PN/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45211340 Travaux de construction d'immeubles collectifs

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa zespo?u budynkÛw mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 6MW (zgodnie z podzia?em terenu na kwarta?y wg MPZP). Przedsi?wzi?cie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Literackiej/Wiencka/Zawackiej/Poszwi?skiego w Poznaniu, na dzia?ce o numerze ewidencyjnym 1/330, ark. 14, obr?b Gol?cin. Zakres prac budowlanych wchodz?cych w sk?ad przedsi?wzi?cia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastruktur towarzysz?c?, drogami wewn?trznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, doj?ciami, elementami ma?ej architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezb?dnym do prawid?owego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezb?dnych warunkÛw, decyzji i uzgodnie umo?liwiaj?cych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie (dalej jako ÑInwestycjaî). Niniejszy opis dotyczy tak zadania podstawowego jak te zadania obj?tego Ñprawem opcjiî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 212-557807

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Au lieu de:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada: a) ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie nie mniejszej ni 10 mln z (s?ownie: dziesi? milionÛw z?otych), b) ??czny obrÛt dzia?alno?ci firmy za ostatnie 3 lata obrachunkowe (a je?eli okres dzia?alno?ci jest krÛtszy - za ten okres) jest nie mniejszy ni 70 mln z (s?ownie: siedemdziesi?t milionÛw z?otych), c) posiada ubezpieczenie o odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 10 mln z (s?ownie: dziesi? milionÛw z?otych). W przypadku walut obcych Zamawiaj?cy dokona stosownego przeliczenia na z?ote lub na euro podczas badania z?o?onych ofert wed?ug tabeli ?rednich kursÛw walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu niniejszego post?powania w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Lire:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada: a) ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w kwocie nie mniejszej ni 10 mln z (s?ownie: dziesi? milionÛw z?otych), b) ??czny przychÛd dzia?alno?ci firmy za ostatnie 2 lata obrachunkowe (a je?eli okres dzia?alno?ci jest krÛtszy - za ten okres) jest nie mniejszy ni 70 mln z (s?ownie: siedemdziesi?t milionÛw z?otych), c) posiada ubezpieczenie o odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 10 mln z (s?ownie: dziesi? milionÛw z?otych). W przypadku walut obcych Zamawiaj?cy dokona stosownego przeliczenia na z?ote lub na euro podczas badania z?o?onych ofert wed?ug tabeli ?rednich kursÛw walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu niniejszego post?powania w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada zdolno? techniczn polegaj?c na wykonaniu w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy- w tym okresie, prawid?owo, terminowo i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej jednej roboty budowlanej o warto?ci co najmniej 35 mln z (s?ownie: trzydzie?ci pi? milionÛw z?otych) obejmuj?cej wykonanie minimum jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespo?u budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urz?dzeniami technicznymi (elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi, z kompleksow infrastruktur zewn?trzn i urz?dzeniem terenu, o powierzchni u?ytkowej budynku/Ûw min. 10.000,00 m2 (dziesi? tysi?cy metrÛw kwadratowych) lub ze 100 lokalami mieszkalnymi, wraz z gara?em podziemnym wielostanowiskowym powierzchni u?ytkowej min.
   1. 501,00 m2 (tysi?c pi??set jeden metrÛw kwadratowych) lub wraz z zespo?em gara?y podziemnych wielostanowiskowych o ??cznej powierzchni u?ytkowej min.
   1. 501,00 m2, ktÛre s zako?czone, odebrane i na ktÛre zosta?a wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na u?ytkowanie. Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie spe?nienie warunku poprzez wykazanie realizacji budynku lub zespo?u budynkÛw us?ugowych lub biurowych (lub o funkcji mieszanej) z gara?em podziemnym, zgodnych z wy?ej opisanymi parametrami technicznymi i finansowymi. W przypadku podmiotÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie, co najmniej jeden musi spe?nia powy?szy warunek. Oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie uzna sumowania do?wiadczenia podmiotÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. W przypadku udost?pnienia Wykonawcy przez podmiot trzeci swojej zdolno?ci technicznej Wykonawca zapewni, i ww. podmiot trzeci zobowi??e si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci ZamÛwienia. Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie odpowiedniego o?wiadczenia z?o?onego przez Wykonawc w powy?szym zakresie w Jednolitym Europejskim Dokumencie ZamÛwienia (JEDZ) stanowi?cym Za??cznik Nr 3 do SWZ. Na potwierdzenie wykazania spe?niania przedmiotowego warunku Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi na ??danie Zamawiaj?cego w trybie art. 139 Ustawy dowody, o ktÛrych mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy.

Lire:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada zdolno? techniczn polegaj?c na wykonaniu w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy- w tym okresie, prawid?owo, terminowo i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej jednej roboty budowlanej o warto?ci brutto co najmniej 35 mln z (s?ownie: trzydzie?ci pi? milionÛw z?otych) obejmuj?cej wykonanie minimum jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespo?u budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami i urz?dzeniami technicznymi (elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi, z kompleksow infrastruktur zewn?trzn i urz?dzeniem terenu, o powierzchni u?ytkowej budynku/Ûw min. 10.000,00 m2 (dziesi? tysi?cy metrÛw kwadratowych) lub ze 100 lokalami mieszkalnymi, wraz z gara?em podziemnym wielostanowiskowym powierzchni u?ytkowej min.
   1. 501,00 m2 (tysi?c pi??set jeden metrÛw kwadratowych), ktÛre s zako?czone, odebrane i na ktÛre zosta?a wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na u?ytkowanie. Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie spe?nienie warunku poprzez wykazanie realizacji budynku lub zespo?u budynkÛw us?ugowych lub biurowych (lub o funkcji mieszanej) z gara?em podziemnym, zgodnych z wy?ej opisanymi parametrami technicznymi i finansowymi. W przypadku podmiotÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie, co najmniej jeden musi spe?nia powy?szy warunek. Oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie uzna sumowania do?wiadczenia podmiotÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. W przypadku udost?pnienia Wykonawcy przez podmiot trzeci swojej zdolno?ci technicznej Wykonawca zapewni, i ww. podmiot trzeci zobowi??e si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci ZamÛwienia. Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie odpowiedniego o?wiadczenia z?o?onego przez Wykonawc w powy?szym zakresie w Jednolitym Europejskim Dokumencie ZamÛwienia (JEDZ) stanowi?cym Za??cznik Nr 3 do SWZ. Na potwierdzenie wykazania spe?niania przedmiotowego warunku Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, przedstawi na ??danie Zamawiaj?cego w trybie art. 139 Ustawy dowody, o ktÛrych mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Pozna?: Travaux de construction d'immeubles collectifsType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
09/12/2021
24/11/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45211300 - Travaux de construction complète de maisons 
45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs