Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 29/01/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Travaux de construction de routes

2021/S 8-013239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Pozna?: Travaux de construction de routes

2021/S 008-013239

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 242-595375)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielkopolski Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Adresse postale: ul. Wilczak 51
Ville: Pozna
Code NUTS: PL4 MAKROREGION PÓ?NOCNO-ZACHODNI
Code postal: 61-623
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@wzdw.pl
Téléphone: +48 612258131
Fax: +48 618520131
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Odolanów-Ostrzeszów na odcinku od Szklarki My?lniewskiej do drogi krajowej nr 11

Numéro de référence: WZP.271-78/20

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Odolanów-Ostrzeszów na odcinku od Szklarki My?lniewskiej do drogi krajowej nr 11.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 242-595375

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Au lieu de:

a) wykonawca musi wykaza si wiedz i do?wiadczeniem polegaj?cymi na wykonaniu (zako?czeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwóch zada zwi?zanych z budow?, przebudow?, rozbudow dróg, ka?de o warto?ci nie mniejszej ni 25 000 000,00 PLN brutto. W przypadku gdy warto? wykazywanego zamówienia okre?lona zosta?a w walucie innej ni wskazana przez zamawiaj?cego wykonawca przeliczy j wed?ug ?redniego kursu NBP na dzie zatwierdzenia protoko?u odbioru robót lub równowa?nego dokumentu, podaj?c dat zatwierdzenia protoko?u/dokumentu i kurs walut; b) wykonawca musi wykaza osob?, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadaj?c kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do?wiadczenie i wykszta?cenie niezb?dne do wykonania zamówienia oraz wykonawca musi wykaza ?e b?dzie dysponowa t osob?, podaj?c podstaw do dysponowania t osob?: kierownik budowy - 1 osoba - zrealizowa dwa zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do odbioru i rozliczenia ko?cowego robót budowlanych, ka?de o warto?ci nie mniejszej ni 20 000 000,00 PLN brutto. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu: a) dowody okre?laj?ce czy roboty wykonane przez wykonawc i wymienione w jednolitym dokumencie w cz??ci IV sekcja C ("realizacja robót budowlanych") zosta?y wykonane nale?ycie: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zosta?y wykonane nale?ycie w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.

Lire:

a) Wykonawca musi wykaza si wiedz i do?wiadczeniem polegaj?cymi na wykonaniu (zako?czeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zada zwi?zanych z budow?, przebudow?, rozbudow dróg, ka?de o warto?ci nie mniejszej ni 25 000 000,00 PLN brutto. W przypadku, gdy warto? wykazywanego zamówienia okre?lona zosta?a w walucie innej ni wskazana przez Zamawiaj?cego Wykonawca przeliczy j wed?ug ?redniego kursu NBP na dzie zatwierdzenia protoko?u odbioru robót lub równowa?nego dokumentu, podaj?c dat zatwierdzenia protoko?u/dokumentu i kurs walut; b) Wykonawca musi wykaza osob?, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadaj?c kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do?wiadczenie i wykszta?cenie niezb?dne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykaza?, ?e b?dzie dysponowa t osob?, podaj?c podstaw do dysponowania t osob?: - kierownik budowy - 1 osoba - zrealizowa dwa zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do odbioru i rozliczenia ko?cowego robót budowlanych, ka?de o warto?ci nie mniejszej ni 15 000 000,00 PLN brutto. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu: a) dowody okre?laj?ce, czy roboty wykonane przez Wykonawc i wymienione w jednolitym dokumencie w cz??ci IV sekcja C ("realizacja robót budowlanych") zosta?y wykonane nale?ycie: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i warto?ci, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane nale?ycie w szczególno?ci informacji o tym, czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty, - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.

Numéro de section: II.2.14

Au lieu de:

Termin zako?czenia robót 741 dni od daty wydania decyzji ZRID Termin zako?czenia robót 769 dni od daty wydania decyzji ZRID Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienie wadium w wysoko?ci 350 000,00 PLN (s?ownie z?otych: trzysta pi??dziesi?t tysi?cy).

Lire:


   1.  Termin zako?czenia robót: 741 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku gdy na dzie podpisania umowy nie wydano decyzji ZRID, od daty wydania decyzji ZRID.
   2.  Termin ostatecznego odbioru robót: 769 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku gdy na dzie podpisania umowy nie wydano decyzji ZRID, od daty wydania decyzji ZRID. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienie wadium w wysoko?ci 350 000,00 PLN (s?ownie z?otych: trzysta pi??dziesi?t tysi?cy).

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 12/01/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/01/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 12/01/2021

Heure locale: 12:05

Lire:

Date: 29/01/2021

Heure locale: 12:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Cd. pkt III.1.3: Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
   9. 7.2 SIWZ: 1) pkt 1 sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub admi. kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 2) pkt 2 - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci.

 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes