Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Travaux généraux de construction pour pipelines

2020/S 61-144899  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Pozna?: Travaux généraux de construction pour pipelines 2020/S 061-144899 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Veolia Energia Pozna S.A.
Adresse postale: ul. Energetyczna 3 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Code postal: 61-016 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena ?uczak-Golenia Courriel: magdalena.luczak-golenia@eversheds-sutherland.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/ https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://veolia.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: przedsi?biorstwo prywatne, spó?ka akcyjna
I.5) Activité principale Autre activité: dzia?alno? zwi?zana z dystrybucj ciep?a
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Efektywna dystrybucja ciep?a - etap I - w podziale na 3 zadania - budowa osiedlowej sieci cieplnej Numéro de référence: 27/PP/FZ/2020
II.1.2) Code CPV principal 45231100
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn oraz w technologii "tradycyjnej" zgodnie z dokumentacj projektow - efektywna dystrybucja ciep?a - etap I - w podziale na 3 zadania: - zadanie 1 - budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami os. Zwyci?stwa 25-28, 101,102, 108,118 w Poznaniu, - zadanie 2 - budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami os. Lecha 90-121 w Poznaniu, - zadanie 3 - budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami od Armii Krajowej 34-89 w Poznaniu.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami os. Zwyci?stwa 25-28, 101,102, 108,118 w Poznaniu
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn oraz w technologii "tradycyjnej" zgodnie z dokumentacj projektow?. Zadanie 1 - budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami os. Zwyci?stwa 25-28, 101,102, 108,118 w Poznaniu: a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn o ?rednicach 2 x DN 32-125 i d?ugo?ci ok. 789 m zgodnie z dokumentacja projektow?; b) likwidacja komór ciep?owniczych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa sk?adaj?ca si z projektu budowlano-wykonawczego; b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w cz??ci III SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materia?y wraz z robotami monta?owymi, w tym hermetyzacja zespo?u z??cz / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POS01.06.02-00-0019/16
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 2 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami os. Lecha 90-121 w Poznaniu
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn oraz w technologii "tradycyjnej" zgodnie z dokumentacj projektow?. Zadanie 2 - budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami os. Lecha 90-121 w Poznaniu: a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn o ?rednicach 2 x DN 32-80 i d?ugo?ci ok. 658,5 m zgodnie z dokumentacja projektow?; b) utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa sk?adaj?ca si z projektu budowlano-wykonawczego; b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w cz??ci III SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materia?y wraz z robotami monta?owymi, w tym hermetyzacja zespo?u z??cz / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POS01.06.02-00-0019/16
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 3 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami od Armii Krajowej 34-89 w Poznaniu
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn oraz w technologii "tradycyjnej" zgodnie z dokumentacj projektow?. Zadanie 3 - budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przy??czami od Armii Krajowej 34-89 w Poznaniu: a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przy??czy w technologii preizolowanej z instalacj alarmow rezystancyjn o ?rednicach 2 x DN 40-100 i d?ugo?ci ok. 657 m zgodnie z dokumentacja projektow?; b) likwidacja komór ciep?owniczych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa sk?adaj?ca si z projektu budowlano-wykonawczego; b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w cz??ci III SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materia?y wraz z robotami monta?owymi, w tym hermetyzacja zespo?u z??cz / Pondération: 20 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POS01.06.02-00-0019/16
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie ustala szczegó?owych warunków udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia oceniana b?dzie ich ??czna zdolno? ekonomiczna i finansowa, posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej dla: zadania 1: 200 000 PLN, zadania 2: 200 000 PLN, zadania 3: 150 000 PLN lub równowarto? ww. kwot w innej walucie. W przypadku sk?adania oferty na wi?cej ni jedno zadanie wystarczaj?cym jest potwierdzenie spe?nienia warunków dla jednego zadania, tego wobec którego wymagana kwota jest najwy?sza. Wykaz o?wiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca: nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie, o którym mowa powy?ej Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "jednolitym europejskim dokumentem zamówienia". Jednolity europejski dokument zamówienia nale?y sporz?dzi i przes?a zgodnie z wytycznymi okre?lonymi w rozdziale XIV SIWZ. Zamawiaj?cy wskazuje, ?e w cz??ci IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wymaga wype?nienia wy??cznie sekcji a (alfa).Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotycz?ce tych podmiotów. Powy?sze nie dotyczy podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania si o Zamówienie przez Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu za pomoc platformy zakupowej o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. W celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych dokumentów: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty; Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cd. z pkt. III
   1. 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert; informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawcy musz spe?nia nast?puj?ce warunki: W okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, w tym okresie wykona?:roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci i przy??czy cieplnych w technologii rur preizolowanych w ilo?ci ??cznej przynajmniej 300 mb, w zakresie ?rednic co najmniej DN 50. Powy?sze d?ugo?ci nie musia?y by zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia. To samo do?wiadczenie mo?e potwierdza spe?nienie warunku dla wi?cej ni jednego zadania: Wyka??, ?e dysponuj odpowiednio przygotowanym zawodowo potencja?em osobowym, który b?dzie skierowany przez Wykonawc do realizacji zamówienia, tj. kierownik budowy posiadaj?cy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej okre?lone w art.14 ust. 1 pkt. 4 b) prawa budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiada aktualne szkolenie BHP dla osób kieruj?cych pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiada równie ?wiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189). Przez uprawnienia budowlane nale?y rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, t.j.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisów prawa lub odpowiadaj?ce im uprawnienia, które zosta?y uznane zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 t.j.), w tym wydane obywatelom innych ni Rzeczpospolita Polska pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych. In?ynier budowy reprezentuj?cy Wykonawc na budowie, winien posiada ?wiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, monta?u i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci lub posiada uprawnienia budowlane o specjalno?ci instalacyjnej okre?lone w art.14 ust.1 pkt 4b ustawy Prawo budowlane cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia równowa?ne wg rozporz?dze w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowi?zuj?cych przed rokiem 2006 lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynale??cy do w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego. Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??czenia funkcji In?yniera i Kierownika budowy. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, oceniana b?dzie ich ??czna zdolno? techniczna i zawodowa. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cd. z pkt III
   1. 3) Dla realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj?cy zawar umow ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej (OC). Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nie b?dzie obci??a Wykonawcy. Warunki ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia OC, któr zapewnia Zamawiaj?cy zosta?y przedstawione w Za??czniku nr 4 do umowy stanowi?cej cz?? II do SWZ. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c wraz z ofert zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu tego powinien wynika?: zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolno?ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiotów, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane. Zamawiaj?cy wymaga, ?eby podmiot udost?pniaj?cy zdolno?ci dotycz?ce warunku do?wiadczenia by podwykonawc cz??ci zamówienia w zakresie której udost?pnia zdolno?ci. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi?za si do udost?pnienia zasobów, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobów, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zosta?y wskazane w cz??ci II SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/04/2020 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/04/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
W siedzibie pe?nomocnika Zamawiaj?cego w Kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski sp.k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, POLSKA Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mog uczestniczy wszyscy zainteresowani.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Cd. z pkt III
   1. 2) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy i roboty budowlane spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych dokumentów:dokumenty potwierdzaj?ce ?e materia?y preizolowane spe?niaj wymagania okre?lone w cz??ci III SIWZ. W przypadku zmiany technologii rur preizolowanych, Wykonawca zobowi?zuje si przed?o?y dokumentacj wykonawcz zgodnie z pkt
   2. 1 cz. III SIWZ zawieraj?c?: schemat monta?owy, schemat instalacji alarmowej, obliczenia wytrzyma?o?ciowe, zestawienie materia?ów. W ramach post?powania Zamawiaj?cy niezale?nie od podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykluczy Wykonawc?: w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 - Prawo upad?o?ciowe; który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamówienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;b?d?cego os. fizyczn?, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3 000 PLN; je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa powy?ej; wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecz., je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN; który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?. lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci. Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium, na ca?y okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci dla: zadania 1 - 20 000 PLN; zadania 2 - 20 000 PLN; zadania 3 - 15 000 PLN. Wykonawca sk?adaj?cy ofert na wszystkie zadania wnosi wadium w kwocie 55 000 PLN - suma wadium wszystkich zada?, sk?adaj?cy oferty na wybrane zadania wnosi wadium w kwocie stanowi?cej sum wadium dla tych zada?. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie w post?powaniu tzw. "procedur odwrócon?" - Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny z?o?onych ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych z pó?n. zm.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines