Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?:Travaux de transformation de b'timents

2023/S 227-714576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Pozna?: Travaux de transformation de b'timents 2023/S 227-714576 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Poznaniu Adresse postale: ul. Jana Kochanowskiego 2A Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Zasieczny Courriel: przetargi@po.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 477712743 Fax: +48 477712744 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wielkopolska.policja.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzest?pczo?ci Zarz?d w Poznaniu ñ Etap II NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.2380.30.2023
II.1.2) Code CPV principal 45262700 Travaux de transformation de b'timents
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z przebudow? obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzest?pczo?ci Zarz?d w Poznaniu ñ Etap II.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262500 Travaux de maÁonnerie et de briquetage 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45312000 Travaux d'installation de systËmes d'alarme et d'antennes 45314320 Installation de c'blage informatique 45330000 Travaux de plomberie 45331200 Travaux d'installation de matÈriel de ventilation et de climatisation 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Pozna?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych zwi?zanych z przebudow? obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzest?pczo?ci Zarz?d w Poznaniu ñ Etap II.
   2.  Zakres robÛt w szczegÛlno?ci obejmuje: 1) rozbudow? budynku warsztatowego o cz??? gara?ow?; 2) wykonanie robÛt konstrukcyjnych w zakresie wykonania szybu windowego, wzmocnieniu stropÛw w pomieszczeniach technicznych, wzmocnienia nadpro?y; 3) wykonanie nowych ?cianek dzia?owych murowanych i gipso-kartonowych; 4) wykonanie nowych posadzek; 5) wykonanie izolacji termicznej od wewn?trz; 6) nowych tynkÛw wewn?trznych; 7) wykonanie nowych ok?adziny ?ciennych; 8) monta? stolarki drzwiowej wewn?trznej; 9) monta? parapetÛw okiennych wewn?trznych; 10) monta? sufitÛw podwieszanych; 11) wykonanie tynkÛw zewn?trznych w uzgodnieniu z MKZ; 12) wykonanie wewn?trznych instalacji: a) wodno-kanalizacyjnej, wodoci?gowych, hydrantowej, c.o, klimatyzacji, wentylacji dla budynku administracyjnego, b) wodno-kanalizacyjnej dla budynku warsztatowo-gara?owego; 13) monta? rozdzielnic kondygnacyjnych i WLZ; 14) wykonanie wewn?trznych instalacji elektrycznych o?wietlenia i gniazd 230V; 15) wykonanie systemu zasilania gwarantowanego opartego o UPS i si?owni? telekomunikacyjn?; 16) wykonanie instalacji teletechnicznych: a) automatyki i BMS, b) sygnalizacji po?aru (SSP/SAP), c) kontroli dost?pu (KD), d) sygnalizacji w?amania i napadu (SWiN), e) telewizji dozorowej (CCTV), f) wideodomofonowej (VD), g) telewizji u?ytkowej (RTV), h) przyzywowej; 17) wykonanie okablowania strukturalnego kat.
   8. 1; 18) roboty zwi?zane z zagospodarowaniem terenu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 151-481361
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzest?pczo?ci Zarz?d w Poznaniu ñ Etap II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie w dniu 10.11.2023 r. na podstawia art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pÛ?n. zm.) ze wzgl?du na to, ?e oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛra Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza w Warszawie Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno??, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt
   1. 
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i .6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza w Warszawie Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzest?pczo?ci Zarz?d w Poznaniu ñ Etap II 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45314320 - Installation de câblage informatique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment