Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 24/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: VÈhicules usage spÈcial

2020/S 69-164120  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Pozna?: VÈhicules usage spÈcial

2020/S 069-164120

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 038-089430)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Adresse postale: ul. Marceli?ska 44
Ville: Pozna
Code NUTS: PL415
Code postal: 60-354
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Courriel: lukasz.kromski@rckik.poznan.pl
TÈlÈphone: +48 618863332
Fax: +48 618672521 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.rckik.poznan.pl

www.rckik.poznan.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie autobusu wysokopok?adowego

NumÈro de rÈfÈrence: 9/2020

II.1.2)
Code CPV principal
34114000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa fabrycznie nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie autobusu wysokopok?adowego. SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawiera formularz nr 1 i Za??cznik nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowi?ce integraln cz?? niniejszej SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 038-089430

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
W zwi?zku z wp?yni?ciem zapyta do przedmiotowego post?powania oraz trwaj?cymi pracami nad odpowiedziami Zamawiaj?cy przed?u?a termin sk?adania ofert.

 
 
C L A S S E    C P V
34114000 - Véhicules à usage spécial