Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Prabuty: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519067  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Prabuty: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519067

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 179-465466)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Kuracyjna 30
Ville: Prabuty
Code NUTS: PL634 Gda?ski
Code postal: 82-550
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Courriel: zamowienia@szpitalprabuty.pl
TÈlÈphone: +48 552624346
Fax: +48 552782435
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.prabuty.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostaw produktÛw leczniczych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/9/21

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa produktÛw leczniczych, w tym gazÛw medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o. ktÛrych szczegÛ?owy opis, a tak?e opis cz??ci ñ pakietÛw, wykaz produktÛw, szacunkowe ilo?ci oraz wymagania okre?lone zosta?y w za??czniku nr 3 do SWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia podzielony jest na 55 cz??ci ñ pakietÛw.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jedn lub dowoln ilo? cz??ci-pakietÛw.
   4.  Dopuszcza si sk?adanie ofert na poszczegÛlne cz??ci - pakiety. Nie dopuszcza si sk?adania ofert cz??ciowych w obr?bie danego pakietu. Z?o?enie oferty nie obejmuj?cej ca?ego przedmiotu zamÛwienia znajduj?cego si w cz??ci- pakiecie spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
   5.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i warunki realizacji oraz dostawy reguluje formularz asortymentowo-cenowy, ktÛry stanowi za??cznik nr 3 do SWZ oraz projekt umowy, ktÛry stanowi za??cznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 179-465466

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Lot n : wszystkie cz??ci

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 14/01/2022

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 17/01/2022

NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : wszystkie cz??ci

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : wszystkie cz??ci

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux 
33600000 - Produits pharmaceutiques