Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits alimentaires divers : Dostawy cukru bia'?ego do Szko'?y Policji w Katowicach przez okres 5 miesi'?cy

2024/S 2024-121664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121664-2024 - Résultats
Pologne – Produits alimentaires divers – Dostawy cukru bialego do Szkoly Policji w Katowicach przez okres 5 miesiecy
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SZKOLA POLICJI W KATOWICACH
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawy cukru bialego do Szkoly Policji w Katowicach przez okres 5 miesiecy
Description: 1. Przedmiotem zamówienia sa dostawy cukru bialego do Szkoly Policji w Katowicach przez okres 5 miesiecy.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia: Dla czesci 2 - Pelny wykaz asortymentu bedacego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilosc zamawianych produktów zostala podana w specyfikacji asortymentowo-ilosciowo-wartosciowej stanowiacej zalacznik nr 1B do SWZ.
   3.  Niewypelnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (zalacznik 1B,) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego, równoznaczne bedzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
   4.  Podane ilosci sa wielkosciami szacunkowymi i nie zobowiazuja Zamawiajacego do zakupu produktów w tych ilosciach.
   5.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartosci do 50% lacznego wynagrodzenia brutto. Z tytulu niezrealizowania czesci zamówienia Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia finansowe oraz prawne.
   6.  Dostawa, rozladunek i wniesienie przedmiotu zamówienia realizowane beda na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cene produktów objetych umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
   7.  Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana bedzie srodkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu zywnosci.
   8.  Osoby wykonujace dostawe musza legitymowac sie aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazuja na zadanie Zamawiajacego.
   9.  Wykonawca zobowiazany jest do posiadania aktualnego zaswiadczenia o wpisie do rejestru zakladów podlegajacych urzedowej kontroli wlasciwych wladz lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakladów albo o zatwierdzeniu zakladu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Wykonawca musi podlegac stalemu nadzorowi wlasciwych wladz. 10. Oferowane produkty musza spelniac wymagania wymienione w obowiazujacych przepisach prawa dotyczacego produkcji i obrotu zywnosci. Kazdy produkt musi byc wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 11. Szczególy realizacji dostaw okreslone zostaly we wzorze umowy stanowiacym zalacznik nr 5 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 0f4fd4a6-34c4-42d2-9bfd-518634189232
Identifiant interne: 15/ZP/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15800000 Produits alimentaires divers
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276  
Ville: Katowice
Code postal: 40-684
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: WYKONAWCA bedzie dostarczal zamówiony towar bezposrednio do magazynu Sekcji Zywnosciowej w budynku „U” w siedzibie ZAMAWIAJACEGO.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 496 686,89 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Dotyczy ogloszenia o zmówieniu Dz.U./S S210 31/10/2023 662395-2023-PL
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 Ustawy prawo zamówien publicznych

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawy cukru bialego do Szkoly Policji w Katowicach przez okres 5 miesiecy
Description: 1. Przedmiotem zamówienia sa dostawy cukru bialego do Szkoly Policji w Katowicach przez okres 5 miesiecy.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia: Dla czesci 2 - Pelny wykaz asortymentu bedacego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilosc zamawianych produktów zostala podana w specyfikacji asortymentowo-ilosciowo-wartosciowej stanowiacej zalacznik nr 1B do SWZ.
   3.  Niewypelnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (zalacznik 1B,) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego, równoznaczne bedzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
   4.  Podane ilosci sa wielkosciami szacunkowymi i nie zobowiazuja Zamawiajacego do zakupu produktów w tych ilosciach.
   5.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartosci do 50% lacznego wynagrodzenia brutto. Z tytulu niezrealizowania czesci zamówienia Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia finansowe oraz prawne.
   6.  Dostawa, rozladunek i wniesienie przedmiotu zamówienia realizowane beda na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cene produktów objetych umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
   7.  Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana bedzie srodkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu zywnosci.
   8.  Osoby wykonujace dostawe musza legitymowac sie aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazuja na zadanie Zamawiajacego.
   9.  Wykonawca zobowiazany jest do posiadania aktualnego zaswiadczenia o wpisie do rejestru zakladów podlegajacych urzedowej kontroli wlasciwych wladz lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakladów albo o zatwierdzeniu zakladu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Wykonawca musi podlegac stalemu nadzorowi wlasciwych wladz. 10. Oferowane produkty musza spelniac wymagania wymienione w obowiazujacych przepisach prawa dotyczacego produkcji i obrotu zywnosci. Kazdy produkt musi byc wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 11. Szczególy realizacji dostaw okreslone zostaly we wzorze umowy stanowiacym zalacznik nr 5 do SWZ.
Identifiant interne: 15/ZP/2023 czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15800000 Produits alimentaires divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 15831200 Sucre blanc, 15830000 Sucre et produits connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. gen. Jankego 276  
Ville: Katowice
Code postal: 40-684
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: WYKONAWCA bedzie dostarczal zamówiony towar bezposrednio do magazynu Sekcji Zywnosciowej w budynku „U” w siedzibie ZAMAWIAJACEGO
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 29/01/2024
Durée: 5 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 23 958,33 PLN
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 1. Jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena. Cena =100% 1) Cena ofertowa brutto zamówienia – 100 pkt (UWAGA – kryterium podlegac bedzie ocenie w toku aukcji elektronicznej): C - Ilosc punktów = najnizsza oferowana cena oferty brutto z waznych ofert / cena brutto badanej oferty x 100 pkt
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp w toku postepowania o udzielenie zamówienia przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX ustawy - Srodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy Pzp).
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 896) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 11. Od wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: KONSHURUT M. Kasprzyk Sp. K.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 18 329,65 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE SPECJAL SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Offre:
Nom officiel: PPH POLARIS MALGORZATA GRUSZCZYNSKA
Offre:
Nom officiel: P.H.U. BLUGEL Angelika Uchanska
Offre:
Nom officiel: CHLODNIE EUROPEJSKIE S. Z O.O.
Offre:
Nom officiel: Spóldzielnia Obrotu Towarowego Przemyslu Mleczarskiego
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse18 329,65 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée24 319,44 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: SZKOLA POLICJI W KATOWICACH
Numéro d’enregistrement: 276676775
Adresse postale: ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276  
Ville: Katowice
Code postal: 40-684
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zam.pub@spkatowice.olicja.gov.pl
Téléphone: 478516441
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: PPH POLARIS MALGORZATA GRUSZCZYNSKA
Numéro d’enregistrement: 250450755
Adresse postale: ul. Zolnierska 20A  
Ville: Kalisz
Code postal: 62-800
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
Adresse électronique: handel@polaris.kalisz.pl
Téléphone: 627601803
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: P.H.U. BLUGEL Angelika Uchanska
Numéro d’enregistrement: 021927290
Adresse postale: ul. Wroclawska 33D (Hala F)  
Ville: Dlugoleka
Code postal: 55-095
Subdivision pays (NUTS): Wroclawski (PL518)
Pays: Pologne
Adresse électronique: blugel@wp.pl
Téléphone: 691070505
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: CHLODNIE EUROPEJSKIE S. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 240028917
Adresse postale: ul. Fabryczna 14  
Ville: Slawków
Code postal: 41-260
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
Adresse électronique: t.gil@chlodnieeuropelskie.pl
Téléphone: 531867677
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Spóldzielnia Obrotu Towarowego Przemyslu Mleczarskiego
Numéro d’enregistrement: 000437228
Adresse postale: ul. Handlowa 4  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-399
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariat@sot.pl
Téléphone: 857487900
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: KONSHURUT M. Kasprzyk Sp. K.
Numéro d’enregistrement: 364419435
Adresse postale: ul. Korfantego 26  
Ville: Czestochowa
Code postal: 42-202
Subdivision pays (NUTS): Czestochowski (PL224)
Pays: Pologne
Adresse électronique: Przetargi@Konshurt.com.pl
Téléphone: 343731814
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE SPECJAL SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: 180188892
Adresse postale: Aleja Jana Pawla II 80 lok 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-175
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: DOROTA.NIZIOLEK@SPECJAL.COM.PL
Téléphone: 691993163
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 64d85d32-a33c-4636-b294-242248b07bc2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:17:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121664-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15800000 - Produits alimentaires divers