Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Produits laitiers - Dostawa mleka i produkt'w mleczarskich na rok 2024 II

2024/S 2024-033227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33227-2024 - Résultats
Pologne – Produits laitiers – Dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 II
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 II
Description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 do garnizonów administrowanych przez 21. Baze Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania: a) Zadanie nr 1 – Mleko i produkty mleczarskie Swidwin – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2a do SWZ; b) Zadanie nr 2 – Mleko i produkty mleczarskie Trzebiatów – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2b do SWZ; c) Zadanie nr 3 – Mleko i produkty mleczarskie Miroslawiec – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2c do SWZ. Standardy jakosciowe, szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady dostawy, dla poszczególnych zadan, zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiacy zalacznik nr 3 do SWZ. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania na mocy art. 257 ustawy.
Identifiant de la procédure: 6b61fa5c-1c18-4a77-b856-7b769252d666
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, Pierwsze postepowanie zostalo uniewaznione z uwagi na brak ofert niepodlegajacych odrzuceniu. Jest koniecznosc zawarcia nowych umów od stycznia 2024.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu których Zamawiajacy bedzie komunikowal sie z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej.
   1.  Kontakt pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym odbywac sie bedzie za posrednictwem dedykowanej Platformy pod adresem: www.portal.smartpzp.pl/21blt
   2.  Z zastrzezeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym wnioski o wyjasnienie tresci SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane sa wylacznie poprzez ich zlozenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej „Platforma”).
   3.  Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposób niz przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Wobec powyzszego wszelka korespondencja przekazana Zamawiajacemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie bedzie rozpatrywana.
   4.  Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
   5.  Za posrednictwem posiadanego na Platformie konta Uzytkownika Zewnetrznego tj. uzytkownika Wykonawcy odbywa sie komunikacja Wykonawcy z Zamawiajacym w postepowaniu, w szczególnosci: przekazywanie dokumentów, oswiadczen, informacji, pytan, wniosków w ramach postepowania.
   6.  Zadawanie pytan przez Wykonawców odbywa sie w zakladce „Pytania do postepowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sa elektronicznie za posrednictwem Platformy, w zakladce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakladce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru zlozonej oferty.
   7.  Do pelnego i prawidlowego korzystania z Platformy przez Uzytkowników Zewnetrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Uzytkownika Zewnetrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego sluzacego do autentykacji i podpisu.
   8.  Korzystanie z Platformy mozliwe jest pod warunkiem spelnienia przez sprzet, z którego korzystaja uzytkownicy Wykonawcy nastepujacych minimalnych wymagan technicznych i specyfiki polaczenia: 1) posiadanie komputera o parametrach umozliwiajacych zainstalowanie nastepujacego oprogramowania: a) w zakresie podstawowych funkcjonalnosci – przeglad, pobieranie i zalaczanie dokumentów: - Komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguracji: pamiec min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel
   4. 0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje - przegladarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i pózniejsze, Google Chrome ver. 66 i pózniejsze lub Opera w ver. 58 i pózniejsze, Microsoft Edge ver 18 i pózniejsze, Internet Explorer 11, - Lista zalecanych przegladarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest uzywanie najnowszych wersji przegladarek b) w zakresie skladania podpisu kwalifikowanego (za posrednictwem platformy SmartPZP): - zainstalowane srodowisko Java w wersji min.
   1. 8 (jre) - w przypadku przegladarek Opera, Chrome i Firefox nalezy doinstalowac dodatek do przegladarki Szafir SDK Web - oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyzej znajduje sie na Platformie w zakladce E-learning.
   9.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich uzyciu zostaly opisane w Regulaminie korzystania z uslug Platformy (Regulamin Portalu e-Uslug) dostepnym z poziomu modulu E-learning dla wszystkich uzytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. 10. Uzycie przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym srodków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platforme jest uzaleznione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawce Regulaminu korzystania z uslug Platformy na witrynie internetowej przy zakladaniu profilu Wykonawcy. 11. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezplatne. 12. Uzytkownikom Zewnetrznym Wykonawcy przysluguje prawo korzystania z asysty obejmujacej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczacych korzystania z Platformy, polegajace na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach okreslonych w Regulaminie korzystania z uslug Platformy. 13. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesylanych za posrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za posrednictwem Platformy mozna przeslac wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierajacy wiele pojedynczych plików. 14. Dopuszczalne formaty przesylanych danych tj. plików o wielkosci do 100 MB : png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Inne formaty mozna przeslac, korzystajac z archiwum np.: zip lub .rar. 15. Za date przekazania i odbioru danych, w szczególnosci oferty, wniosków, zawiadomien, dokumentów elektronicznych, oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date zapisania pliku na serwerze Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Glównym Urzedem Miar, wyswietlane sa w prawym górnym rogu Platformy. 16. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych: a) Oferta zlozona przez Wykonawce na Platformie, nie jest widoczna dla Zamawiajacego, poniewaz widnieje na Platformie jako zaszyfrowana. Mozliwosc otwarcia oferty dostepna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiajacego po uplywie terminu skladania ofert. b) Oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez Platforme stanowi przypieta do dokumentu elektronicznego date oraz dokladny czas (hh:mm:ss), znajdujaca sie na potwierdzeniu zlozenia oferty. 17. Sposób sporzadzenia podmiotowych srodków dowodowych, przedmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen musi byc zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz srodków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 18. Zgodnie z art. 64 ustawy Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. 19. Szczególowe informacje o sposobie pozyskania uslugi kwalifikowalnego podpisu elektronicznego oraz warunkach jego uzycia mozna znalezc na stronach internetowych kwalifikowalnych dostawców uslug zaufania, których lista znajduje sie pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm 22. We wszelkiej korespondencji dotyczacej niniejszego postepowania Zamawiajacy oraz Wykonawcy posluguja sie oznaczeniem sygnatury sprawy (nadanym przez Zamawiajacego). 23. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatów i wiadomosci bezposrednio na Platformie przeslanych przez zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafic do folderu SPAM. 24. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginal nalezy rozumiec dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniona. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione. 25. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosowac podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie róznymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzic do problemów w weryfikacji plików. 26. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego ze skompresowanych plików. 27. Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plików co równowazne bedzie z koniecznoscia odrzucenia oferty w postepowaniu.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 II Zadanie nr 1 – Mleko i produkty mleczarskie Swidwin
Description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 do garnizonów administrowanych przez 21. Baze Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania: a) Zadanie nr 1 – Mleko i produkty mleczarskie Swidwin – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2a do SWZ; b) Zadanie nr 2 – Mleko i produkty mleczarskie Trzebiatów – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2b do SWZ; c) Zadanie nr 3 – Mleko i produkty mleczarskie Miroslawiec – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2c do SWZ. Standardy jakosciowe, szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady dostawy, dla poszczególnych zadan, zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiacy zalacznik nr 3 do SWZ.
Identifiant interne: ZP/71/2023 Zadanie 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Opcja ma charakter ilosciowy i jej maksymalna wartosc stanowi 50% wartosci wyrazonej ilosciowo w Formularzu ofertowym – zalacznik nr 1 do umowy. Zamawiajacy gwarantuje zatem realizacje zamówienia w wysokosci 50% wartosci wyrazonej ilosciowo dla zadania we wspomnianym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, ze czesc zamówienia okreslana jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzystac z prawa opcji, skorzystac z niego w mniejszym zakresie anizeli okreslony powyzej natomiast Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji uzaleznione jest od faktycznych, aktualnych i zmieniajacych sie potrzeb Zamawiajacego. Zamawiajacy moze z prawa opcji skorzystac wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej jej wartosci, wskazanej w ust.2. Zamówienie opcjonalne uruchamiane jest poprzez zlozenie Wykonawcy przez Zamawiajacego stosownego zawiadomienia, za posrednictwem poczty elektronicznej albo faksem, najpózniej w dniu wykonania czesci zamówienia nieobjetej opcja. Korzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przez strony niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiazany do jego realizacji, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 pkt Cena najnizsza Cena = ---------- x 100 (pkt) Cena badanej oferty Oferty zostana przeliczone wedlug powyzszego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnozona przez wage tego kryterium tj. 100. Wynik bedzie traktowany jako wartosc punktowa oferty w kryterium cena oferty. Oferty bede oceniane odrebnie w kazdym zadaniu. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrywania, jezeli: - Oferta, co do tresci, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja. - Oferta zostala zlozona w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. - Oferta nie podlega odrzuceniu
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 pkt Cena najnizsza Cena = ---------- x 100 (pkt) Cena badanej oferty Oferty zostana przeliczone wedlug powyzszego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnozona przez wage tego kryterium tj. 100. Wynik bedzie traktowany jako wartosc punktowa oferty w kryterium cena oferty. Oferty bede oceniane odrebnie w kazdym zadaniu. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrywania, jezeli: - Oferta, co do tresci, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja. - Oferta zostala zlozona w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. - Oferta nie podlega odrzuceniu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 II Zadanie nr 2 – Mleko i produkty mleczarskie Trzebiatów
Description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 do garnizonów administrowanych przez 21. Baze Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania: a) Zadanie nr 1 – Mleko i produkty mleczarskie Swidwin – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2a do SWZ; b) Zadanie nr 2 – Mleko i produkty mleczarskie Trzebiatów – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2b do SWZ; c) Zadanie nr 3 – Mleko i produkty mleczarskie Miroslawiec – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2c do SWZ. Standardy jakosciowe, szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady dostawy, dla poszczególnych zadan, zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiacy zalacznik nr 3 do SWZ.
Identifiant interne: ZP/71/2023 Zadanie 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Opcja ma charakter ilosciowy i jej maksymalna wartosc stanowi 50% wartosci wyrazonej ilosciowo w Formularzu ofertowym – zalacznik nr 1 do umowy. Zamawiajacy gwarantuje zatem realizacje zamówienia w wysokosci 50% wartosci wyrazonej ilosciowo dla zadania we wspomnianym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, ze czesc zamówienia okreslana jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzystac z prawa opcji, skorzystac z niego w mniejszym zakresie anizeli okreslony powyzej natomiast Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji uzaleznione jest od faktycznych, aktualnych i zmieniajacych sie potrzeb Zamawiajacego. Zamawiajacy moze z prawa opcji skorzystac wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej jej wartosci, wskazanej w ust.2. Zamówienie opcjonalne uruchamiane jest poprzez zlozenie Wykonawcy przez Zamawiajacego stosownego zawiadomienia, za posrednictwem poczty elektronicznej albo faksem, najpózniej w dniu wykonania czesci zamówienia nieobjetej opcja. Korzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przez strony niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiazany do jego realizacji, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 pkt Cena najnizsza Cena = ---------- x 100 (pkt) Cena badanej oferty Oferty zostana przeliczone wedlug powyzszego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnozona przez wage tego kryterium tj. 100. Wynik bedzie traktowany jako wartosc punktowa oferty w kryterium cena oferty. Oferty bede oceniane odrebnie w kazdym zadaniu. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrywania, jezeli: - Oferta, co do tresci, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja. - Oferta zostala zlozona w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. - Oferta nie podlega odrzuceniu
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 pkt Cena najnizsza Cena = ---------- x 100 (pkt) Cena badanej oferty Oferty zostana przeliczone wedlug powyzszego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnozona przez wage tego kryterium tj. 100. Wynik bedzie traktowany jako wartosc punktowa oferty w kryterium cena oferty. Oferty bede oceniane odrebnie w kazdym zadaniu. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrywania, jezeli: - Oferta, co do tresci, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja. - Oferta zostala zlozona w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. - Oferta nie podlega odrzuceniu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 II Zadanie nr 3 – Mleko i produkty mleczarskie Miroslawiec
Description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich na rok 2024 do garnizonów administrowanych przez 21. Baze Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania: a) Zadanie nr 1 – Mleko i produkty mleczarskie Swidwin – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2a do SWZ; b) Zadanie nr 2 – Mleko i produkty mleczarskie Trzebiatów – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2b do SWZ; c) Zadanie nr 3 – Mleko i produkty mleczarskie Miroslawiec – w asortymencie i ilosciach okreslonych w formularzu cenowym – zalacznik nr 2c do SWZ. Standardy jakosciowe, szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady dostawy, dla poszczególnych zadan, zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiacy zalacznik nr 3 do SWZ.
Identifiant interne: ZP/71/2023 Zadanie 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Opcja ma charakter ilosciowy i jej maksymalna wartosc stanowi 50% wartosci wyrazonej ilosciowo w Formularzu ofertowym – zalacznik nr 1 do umowy. Zamawiajacy gwarantuje zatem realizacje zamówienia w wysokosci 50% wartosci wyrazonej ilosciowo dla zadania we wspomnianym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, ze czesc zamówienia okreslana jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzystac z prawa opcji, skorzystac z niego w mniejszym zakresie anizeli okreslony powyzej natomiast Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji uzaleznione jest od faktycznych, aktualnych i zmieniajacych sie potrzeb Zamawiajacego. Zamawiajacy moze z prawa opcji skorzystac wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej jej wartosci. Zamówienie opcjonalne uruchamiane jest poprzez zlozenie Wykonawcy przez Zamawiajacego stosownego zawiadomienia, za posrednictwem poczty elektronicznej albo faksem, najpózniej w dniu wykonania czesci zamówienia nieobjetej opcja. Korzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przez strony niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiazany do jego realizacji, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 pkt Cena najnizsza Cena = ---------- x 100 (pkt) Cena badanej oferty Oferty zostana przeliczone wedlug powyzszego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnozona przez wage tego kryterium tj. 100. Wynik bedzie traktowany jako wartosc punktowa oferty w kryterium cena oferty. Oferty bede oceniane odrebnie w kazdym zadaniu. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrywania, jezeli: - Oferta, co do tresci, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja. - Oferta zostala zlozona w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. - Oferta nie podlega odrzuceniu
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 pkt Cena najnizsza Cena = ---------- x 100 (pkt) Cena badanej oferty Oferty zostana przeliczone wedlug powyzszego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnozona przez wage tego kryterium tj. 100. Wynik bedzie traktowany jako wartosc punktowa oferty w kryterium cena oferty. Oferty bede oceniane odrebnie w kazdym zadaniu. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego rozpatrywania, jezeli: - Oferta, co do tresci, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja. - Oferta zostala zlozona w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. - Oferta nie podlega odrzuceniu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Numéro d’enregistrement: 6721759451
Adresse postale: ul. Polczynska 32  
Ville: Swidwin
Code postal: 78-301
Subdivision pays (NUTS): Szczecinecko-pyrzycki (PL427)
Pays: Pologne
Adresse électronique: 21blt.przetargi@ron.mil.pl
Téléphone: +48261533509
Adresse internet: www.21blt.wp.mil.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/21blt
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/21blt
Autres points de contact:
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0dfed777-9846-4c68-b88b-96cf050612e0 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 10:54:14 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33227-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers