Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits laitiers : DOSTAWA MLEKA I PRZETWOR'?W MLECZNYCH

2024/S 2024-121190  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121190-2024 - Résultats
Pologne – Produits laitiers – DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych podzialem na 3 (trzy) czesci (zadania).
   2.  Wymogi oraz szczególowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w zalaczniku nr 1 do SWZ oraz pozostalej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://portal.smartpzp.pl/28wog.
   3.  Zamawiajacy przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy - Prawo zamówien publicznych. Realizacja prawa opcji - w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego polegac bedzie na zwiekszeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, maksymalnie do 200 % zamówienia podstawowego. Zamówienie okreslone w zamówieniu opcjonalnym realizowane bedzie przez Wykonawce, z którym zawarto umowe na zamówienie podstawowe na zasadach i wedlug cen jednostkowych okreslonych w zamówieniu podstawowym.
   4.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu lub zmniejszenia ilosci dostaw stanowiacych przedmiot umowy. W przypadku zmniejszonych zamówien Wykonawcy nie beda przyslugiwaly z tego tytulu zadne roszczenia finansowe do realizacji umowy do pelnej wartosci okreslonej w ust. 1 umowy.
   5.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ilosciach produktów okreslonych w ofercie Wykonawcy – Zalacznik nr 2 do umowy oraz „szczególowym wykazie odbiorców - zalacznik nr 4 do umowy w czasie trwania umowy, które nie spowoduja zmiany lacznej wartosci umowy.
Identifiant de la procédure: 49c723f3-ec56-49a9-8f71-d3b24bfe0da5
Identifiant interne: D/89/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 15510000 Lait et crème fraîche, 15530000 Beurre, 15551000 Yaourt et autres produits laitiers fermentés
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Szczególowe informacje w zakresie miejsca realizacji dostawy zostaly zawarte w zalaczniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz zalaczniku nr 4 do umowy.
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. O udzielenie zamówienia publicznego moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu oraz wykaza brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunków okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców – podstawy wykluczenia oraz informacje o warunkach udzialu w postepowaniu Zamawiajacy okreslil w rozdziale VI SWZ.
   2.  W celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty aktualnego na dzien skladania ofert oswiadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporzadzonego zgodnie ze wzorem zawartym w zalaczniku nr 2 do SWZ – szczególy dotyczace zlozenia oswiadczenia JEDZ opisane zostaly w rozdziale VII pkt 1 SWZ.
   3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy wymaga zlozenia dokumentów i oswiadczen, o których mowa w rozdziale VII pkt
   2. 1. ppkt.2.1.1–2.1.6 SWZ.
   4.  Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
   5.  Zamawiajacy wymaga zlozenia przedmiotowych srodków dowodowych - szczególy zostaly okreslone w Rozdziale V SWZ.
   6.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych.
   7.  Forma skladanych oswiadczen i dokumentów zostala opisana w rozdziale VII pkt
   3. 
   8.  Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zostaly opisane w rozdziale VIII SWZ.
   9.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium - zgodnie z rozdzialem X SWZ. 10. Zamawiajacy nie przewiduje zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 11. Zamawiajacy informuje, iz opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert okreslono w rozdziale XV SWZ. 12. Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 13. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc dokonania zmian tresci umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. Szczególowe informacje dotyczace zmian tresci umowy zostaly okreslone w rozdziale XVIII SWZ oraz w zalacznikach nr 6, 6A,6B do SWZ (wzór umowy). 14. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca prowadzone beda w zlotych polskich. 15. Wykonawca sklada oferte wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/28wog. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentów Zamawiajacy szczególowo okreslil w rozdziale IX SWZ. 16. Zamawiajacy w rozdziale XVI SWZ okreslil formalnosci jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 17.Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy srodki publiczne, które zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia nie zostana mu przyznane.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. -

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa mleka i produktów mlecznych czesc 1
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mlecznych dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego w nizej wymienionych ilosciach:
   1.  Mleko w proszku pelne - 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna - 40 kg
   2.  Mleko spozywcze pasteryz. 2% tl. – 7500 kg, w tym ilosc podstawowa – 2500 kg, opcjonalna – 5000 kg
   3.  Mleko spozywcze UHT 2% tl. – 6000 kg, w tym ilosc podstawowa – 2000 kg, opcjonalna – 4000 kg
   4.  Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% tl. – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   5.  Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% tl. – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   6.  Mleko zsiadle – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna – 400 kg
   7.  Smietana 12% tl. – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg
   8.  Smietana 18% tl. – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg
   9.  Smietana kremowa 30% tl. – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 10. Jogurt naturalny – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 11. Jogurt owocowy – 4500 kg, w tym ilosc podstawowa – 1500 kg, opcjonalna - 3000 kg 12. Jogurt owocowy ze zbozami – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 13. Deser mleczny z owocami – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna – 1200 kg 14. Deser mleczy z czekolada – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna – 1200 kg 15. Deser jogurtowy – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 16. Serek homogenizowany naturalny – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 17. Serek homogenizowany waniliowy – 1950 kg, w tym ilosc podstawowa – 650 kg, opcjonalna - 1300 kg 18. Serek smietankowy naturalny do smarowania – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 19. Serek mascarpone – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna – 100 kg 20. Kefir – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 21. Ser twarogowy póltlusty – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 22. Ser twarogowy ziarnisty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 23. Serek fromage – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 24. Ser edamski pelnotlusty – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 25. Ser gouda pelnotlusty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 26. Ser salami pelnotlusty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 27. Ser camembert – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 28. Ser topiony z szynka – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 29. Ser topiony z papryka – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna – 400 kg 30. Ser topiony pelnotlusty – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 31. Ser topiony tlusty plasterkowany – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna – 800 kg 32. Ser wedzony – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna – 400 kg 33. Ser mozzarella – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 34. Ser salatkowy – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg 35. Ser parmezan – 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna – 40 kg 36. Ser plesniowy – 105 kg, w tym ilosc podstawowa – 35 kg, opcjonalna – 70 kg 37. Maslo ekstra jednoporcjowe – 13500 kg, w tym ilosc podstawowa – 4500 kg, opcjonalna – 9000 kg40 38. Maslo ekstra - 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg Miejsce realizacji (dostawy): 28 WOG – Magazyn Zywnosciowy Grupy Zabezpieczenia Siedlce, ul Skladowa 39, 08-110 – Siedlce, woj. mazowieckie.
Identifiant interne: D/89/2023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 15510000 Lait et crème fraîche, 15512000 Crème fraîche, 15530000 Beurre, 15551000 Yaourt et autres produits laitiers fermentés, 15511000 Lait
Options:
Description des options: Zamawiajacy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postepowaniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mlecznych dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego w nize wymienionych ilosciach:
   1.  Mleko w proszku pelne - 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna - 40 kg
   2.  Mleko spozywcze pasteryz. 2% tl. – 7500 kg, w tym ilosc podstawowa – 2500 kg, opcjonalna – 5000 kg
   3.  Mleko spozywcze UHT 2% tl. – 6000 kg, w tym ilosc podstawowa – 2000 kg, opcjonalna – 4000 kg
   4.  Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% tl. – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   5.  Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% tl. – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   6.  Mleko zsiadle – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna – 400 kg
   7.  Smietana 12% tl. – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg
   8.  Smietana 18% tl. – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg
   9.  Smietana kremowa 30% tl. – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 10. Jogurt naturalny – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 11. Jogurt owocowy – 4500 kg, w tym ilosc podstawowa – 1500 kg, opcjonalna - 3000 kg 12. Jogurt owocowy ze zbozami – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 13. Deser mleczny z owocami – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna – 1200 kg 14. Deser mleczy z czekolada – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna – 1200 kg 15. Deser jogurtowy – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 16. Serek homogenizowany naturalny – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 17. Serek homogenizowany waniliowy – 1950 kg, w tym ilosc podstawowa – 650 kg, opcjonalna - 1300 kg 18. Serek smietankowy naturalny do smarowania – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 19. Serek mascarpone – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna – 100 kg 20. Kefir – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 21. Ser twarogowy póltlusty – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 22. Ser twarogowy ziarnisty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 23. Serek fromage – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 24. Ser edamski pelnotlusty – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 25. Ser gouda pelnotlusty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 26. Ser salami pelnotlusty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 27. Ser camembert – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 28. Ser topiony z szynka – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 29. Ser topiony z papryka – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna – 400 kg 30. Ser topiony pelnotlusty – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 31. Ser topiony tlusty plasterkowany – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna – 800 kg 32. Ser wedzony – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna – 400 kg 33. Ser mozzarella – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 34. Ser salatkowy – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg 35. Ser parmezan – 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna – 40 kg 36. Ser plesniowy – 105 kg, w tym ilosc podstawowa – 35 kg, opcjonalna – 70 kg 37. Maslo ekstra jednoporcjowe – 13500 kg, w tym ilosc podstawowa – 4500 kg, opcjonalna – 9000 kg40 38. Maslo ekstra - 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg Zamawiajacy przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy - Prawo zamówien publicznych. Realizacja prawa opcji - w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego polegac bedzie na zwiekszeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, maksymalnie do 200 % zamówienia podstawowego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/02/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1.Termin wykonania zamówienia: Zamawiajacy wymaga aby zamówienie bylo realizowane wedlug potrzeb Zamawiajacego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. albo do wyczerpania sie srodków finansowych przeznaczonych na realizacje umowy nie pózniej jednak niz do dnia 31.12.2024 r., z zastrzezeniem realizacji wartosci zamówienia opcjonalnego najpózniej do dnia 31.12.2024 r. W pkt.
   5. 1.3 szacowany okres obowiazywania data poczatkowa : 2024-02-28 to poczatkowy szacowany okres wykonania zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%. Oferta z najnizsza cena otrzyma maksymalna liczbe punktów
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Okreslone zostaly w Dziale IX, Rozdzial 2 Ustawy PZP
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Dostawa mleka i produktów mlecznych czesc 2
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mlecznych dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego w nizej wymienionych ilosciach:
   1.  Mleko spozywcze UHT 2% tl. – 36000 kg, w tym ilosc podstawowa – 12000 kg, opcjonalna - 24000 kg
   2.  Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% tl. – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg
   3.  Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% tl. – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg
   4.  Mleko zsiadle – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg
   5.  Smietana 12% tl. – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg
   6.  Smietana 18% tl. – 6000 kg, w tym ilosc podstawowa – 2000 kg, opcjonalna - 4000 kg
   7.  Smietana kremowa 30% tl. – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   8.  Jogurt naturalny – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg
   9.  Jogurt owocowy – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 10. Jogurt owocowy ze zbozami – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 11. Deser mleczny z owocami – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 12. Deser mleczy z czekolada – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 13. Deser jogurtowy – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 14. Serek homogenizowany naturalny – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 15. Serek homogenizowany waniliowy – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 16. Serek smietankowy naturalny do smarowania – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 17. Serek mascarpone – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg 18. Kefir – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 19. Ser twarogowy póltlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 20. Ser twarogowy ziarnisty – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 21. Serek fromage – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 22. Ser edamski pelnotlusty – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 23. Ser gouda pelnotlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 24. Ser salami pelnotlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 25. Ser camembert – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 26. Ser topiony z szynka – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 27. Ser topiony z papryka – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 28. Ser topiony pelnotlusty – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 29. Ser topiony tlusty plasterkowany – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 30. Ser wedzony – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 31. Ser mozzarella – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 32. Ser salatkowy – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 33. Ser parmezan – 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna - 40 kg 34. Ser plesniowy – 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna - 40 kg 35. Maslo ekstra jednoporcjowe – 12000 kg, w tym ilosc podstawowa – 4000 kg, opcjonalna - 8000 kg 36. Maslo ekstra - 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg Miejsce realizacji (dostawy): 28 WOG – Magazyn Zywnosciowy Grupy Zabezpieczenia Wesola, ul Okuniewska 1, 05-075 Warszawa – Wesola, woj. Mazowieckie.
Identifiant interne: D/89/2023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 15510000 Lait et crème fraîche, 15512000 Crème fraîche, 15530000 Beurre, 15551000 Yaourt et autres produits laitiers fermentés, 15511000 Lait
Options:
Description des options: Zamawiajacy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postepowaniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mlecznych dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego w nizej wymienionych ilosciach:
   1.  Mleko spozywcze UHT 2% tl. – 36000 kg, w tym ilosc podstawowa – 12000 kg, opcjonalna - 24000 kg
   2.  Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% tl. – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg
   3.  Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% tl. – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg
   4.  Mleko zsiadle – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg
   5.  Smietana 12% tl. – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg
   6.  Smietana 18% tl. – 6000 kg, w tym ilosc podstawowa – 2000 kg, opcjonalna - 4000 kg
   7.  Smietana kremowa 30% tl. – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   8.  Jogurt naturalny – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg
   9.  Jogurt owocowy – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 10. Jogurt owocowy ze zbozami – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 11. Deser mleczny z owocami – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 12. Deser mleczy z czekolada – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 13. Deser jogurtowy – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 14. Serek homogenizowany naturalny – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 15. Serek homogenizowany waniliowy – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 16. Serek smietankowy naturalny do smarowania – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 17. Serek mascarpone – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg 18. Kefir – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 19. Ser twarogowy póltlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 20. Ser twarogowy ziarnisty – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 21. Serek fromage – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 22. Ser edamski pelnotlusty – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 23. Ser gouda pelnotlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 24. Ser salami pelnotlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 25. Ser camembert – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 26. Ser topiony z szynka – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 27. Ser topiony z papryka – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 28. Ser topiony pelnotlusty – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg 29. Ser topiony tlusty plasterkowany – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg 30. Ser wedzony – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 31. Ser mozzarella – 600 kg, w tym ilosc podstawowa – 200 kg, opcjonalna - 400 kg 32. Ser salatkowy – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 33. Ser parmezan – 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna - 40 kg 34. Ser plesniowy – 60 kg, w tym ilosc podstawowa – 20 kg, opcjonalna - 40 kg 35. Maslo ekstra jednoporcjowe – 12000 kg, w tym ilosc podstawowa – 4000 kg, opcjonalna - 8000 kg 36. Maslo ekstra - 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg Zamawiajacy przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy - Prawo zamówien publicznych. Realizacja prawa opcji - w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego polegac bedzie na zwiekszeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, maksymalnie do 200 % zamówienia podstawowego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/02/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1.Termin wykonania zamówienia: Zamawiajacy wymaga aby zamówienie bylo realizowane wedlug potrzeb Zamawiajacego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. albo do wyczerpania sie srodków finansowych przeznaczonych na realizacje umowy nie pózniej jednak niz do dnia 31.12.2024 r., z zastrzezeniem realizacji wartosci zamówienia opcjonalnego najpózniej do dnia 31.12.2024 r. W pkt.
   5. 1.3 szacowany okres obowiazywania data poczatkowa : 2024-02-28 to poczatkowy szacowany okres wykonania zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%. Oferta z najnizsza cena otrzyma maksymalna liczbe punktów
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Okreslone zostaly w Dziale IX, Rozdzial 2 Ustawy PZP
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Dostawa mleka i produktów mlecznych czesc 3
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mlecznych dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego w nizej wymienionych ilosciach:
   1.  Mleko spozywcze pasteryz. 2% tl. – 7500 kg , w tym ilosc podstawowa – 2500 kg, opcjonalna – 5000 kg
   2.  Mleko spozywcze UHT 2% tl. – 15000 kg, w tym ilosc podstawowa – 5000 kg, opcjonalna - 10000 kg
   3.  Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% tl. – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg
   4.  Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% tl. – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg
   5.  Mleko zsiadle – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   6.  Smietana 12% tl. – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg
   7.  Smietana 18% tl. – 6000 kg, w tym ilosc podstawowa – 2000 kg, opcjonalna - 4000 kg
   8.  Smietana kremowa 30% tl. – 750 kg, w tym ilosc podstawowa – 250 kg, opcjonalna - 500 kg
   9.  Jogurt naturalny – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 10. Jogurt owocowy – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 11. Jogurt owocowy ze zbozami – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 12. Deser mleczny z owocami – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 13. Deser mleczy z czekolada – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 14. Deser jogurtowy – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 15. Serek homogenizowany naturalny – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 16. Serek homogenizowany waniliowy – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 17. Serek smietankowy naturalny do smarowania – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 18. Kefir – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 19. Ser twarogowy póltlusty – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 20. Ser twarogowy ziarnisty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 21. Serek fromage – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 22. Ser edamski pelnotlusty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 23. Ser gouda pelnotlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 24. Ser salami pelnotlusty – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 25. Ser camembert – 750 kg, w tym ilosc podstawowa – 250 kg, opcjonalna - 500 kg 26. Ser topiony z szynka – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 27. Ser topiony z papryka – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 28. Ser topiony pelnotlusty – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 29. Ser topiony tlusty plasterkowany – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 30. Ser wedzony – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 31. Ser mozzarella – 240 kg, w tym ilosc podstawowa – 80 kg, opcjonalna - 160 kg 32. Ser salatkowy – 240 kg, w tym ilosc podstawowa – 80 kg, opcjonalna - 160 kg 33. Ser plesniowy – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg 34. Maslo ekstra jednoporcjowe – 7500 kg, w tym ilosc podstawowa – 2500 kg, opcjonalna - 5000 kg 35. Maslo ekstra - 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg Miejsce realizacji (dostawy): Magazyn Zywnosciowy Kopytów 10, 21-509 Kopytów, woj. lubelskie powiat bialski
Identifiant interne: D/89/2023/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 15510000 Lait et crème fraîche, 15512000 Crème fraîche, 15530000 Beurre, 15551000 Yaourt et autres produits laitiers fermentés, 15511000 Lait
Options:
Description des options: Zamawiajacy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postepowaniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mlecznych dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego w nizej wymienionych ilosciach:
   1.  Mleko spozywcze pasteryz. 2% tl. – 7500 kg , w tym ilosc podstawowa – 2500 kg, opcjonalna – 5000 kg
   2.  Mleko spozywcze UHT 2% tl. – 15000 kg, w tym ilosc podstawowa – 5000 kg, opcjonalna - 10000 kg
   3.  Mleko o smaku czekoladowym UHT 1,5% tl. – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg
   4.  Mleko o smaku truskawkowym UHT 1,5% tl. – 1200 kg, w tym ilosc podstawowa – 400 kg, opcjonalna - 800 kg
   5.  Mleko zsiadle – 900 kg, w tym ilosc podstawowa – 300 kg, opcjonalna - 600 kg
   6.  Smietana 12% tl. – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg
   7.  Smietana 18% tl. – 6000 kg, w tym ilosc podstawowa – 2000 kg, opcjonalna - 4000 kg
   8.  Smietana kremowa 30% tl. – 750 kg, w tym ilosc podstawowa – 250 kg, opcjonalna - 500 kg
   9.  Jogurt naturalny – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 10. Jogurt owocowy – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 11. Jogurt owocowy ze zbozami – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 12. Deser mleczny z owocami – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 13. Deser mleczy z czekolada – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 14. Deser jogurtowy – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 15. Serek homogenizowany naturalny – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 16. Serek homogenizowany waniliowy – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 17. Serek smietankowy naturalny do smarowania – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 18. Kefir – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 19. Ser twarogowy póltlusty – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 20. Ser twarogowy ziarnisty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 21. Serek fromage – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 22. Ser edamski pelnotlusty – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 23. Ser gouda pelnotlusty – 3000 kg, w tym ilosc podstawowa – 1000 kg, opcjonalna - 2000 kg 24. Ser salami pelnotlusty – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 25. Ser camembert – 750 kg, w tym ilosc podstawowa – 250 kg, opcjonalna - 500 kg 26. Ser topiony z szynka – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 27. Ser topiony z papryka – 1500 kg, w tym ilosc podstawowa – 500 kg, opcjonalna - 1000 kg 28. Ser topiony pelnotlusty – 2400 kg, w tym ilosc podstawowa – 800 kg, opcjonalna - 1600 kg 29. Ser topiony tlusty plasterkowany – 300 kg, w tym ilosc podstawowa – 100 kg, opcjonalna - 200 kg 30. Ser wedzony – 1800 kg, w tym ilosc podstawowa – 600 kg, opcjonalna - 1200 kg 31. Ser mozzarella – 240 kg, w tym ilosc podstawowa – 80 kg, opcjonalna - 160 kg 32. Ser salatkowy – 240 kg, w tym ilosc podstawowa – 80 kg, opcjonalna - 160 kg 33. Ser plesniowy – 150 kg, w tym ilosc podstawowa – 50 kg, opcjonalna - 100 kg 34. Maslo ekstra jednoporcjowe – 7500 kg, w tym ilosc podstawowa – 2500 kg, opcjonalna - 5000 kg Zamawiajacy przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 441 ustawy - Prawo zamówien publicznych. Realizacja prawa opcji - w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego polegac bedzie na zwiekszeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, maksymalnie do 200 % zamówienia podstawowego.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/02/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1.Termin wykonania zamówienia: Zamawiajacy wymaga aby zamówienie bylo realizowane wedlug potrzeb Zamawiajacego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. albo do wyczerpania sie srodków finansowych przeznaczonych na realizacje umowy nie pózniej jednak niz do dnia 31.12.2024 r., z zastrzezeniem realizacji wartosci zamówienia opcjonalnego najpózniej do dnia 31.12.2024 r. W pkt.
   5. 1.3 szacowany okres obowiazywania data poczatkowa : 2024-02-28 to poczatkowy szacowany okres wykonania zamówienia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%. Oferta z najnizsza cena otrzyma maksymalna liczbe punktów
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Okreslone zostaly w Dziale IX, Rozdzial 2 Ustawy PZP
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 432 233,10 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Spóldzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta najkorztystniejsza czesc 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 134 031,50 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 72/zyw/2024
Titre: Umowa czesc 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/02/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 134 031,50 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 475 625,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Spóldzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta najkorzystniejsza czesc 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 1 161 918,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 71/zyw/2024
Titre: Umowa czesc 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/02/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 161 918,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 513 950,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Spóldzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta najkorzystniejsza czesc 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 1 136 283,60 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 70/zyw/2024
Titre: Umowa czesc 3
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/02/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 136 283,60 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 159 500,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 28 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
Numéro d’enregistrement: 523025966
Adresse postale: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5  
Ville: miasto Siedlce
Code postal: 08-110
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekcja Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zampub1.28wog@ron.mil.pl
Téléphone: 261351353
Adresse internet: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/2rblog
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/28wog
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Département: Departament Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat KIO
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22)4587801
Télécopieur: (22)4587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Spóldzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Numéro d’enregistrement: 7220002329
Adresse postale: ul. Ludowa 122  
Ville: Wysokie Mazowieckie
Code postal: 18-200
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Adresse électronique: t.podbielski@mlekovita.com.pl
Téléphone: 862758740
Adresse internet: www.mlekovita.com.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002 LOT-0003
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d3318265-446d-4e2e-9808-41265454ecde - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 10:15:57 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121190-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers 
15510000 - Lait et crème fraîche