Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux: Dostawy pieczywa i produktów piekarskich

2024/S 2024-033177  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33177-2024 - Résultats
Pologne – Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux – Dostawy pieczywa i produktów piekarskich
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Zaklad Karny we Wloclawku
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawy pieczywa i produktów piekarskich
Description: Przedmiotem zamówienia sa dostawy pieczywa i produktów piekarskich (kod CPV - 15810000-9) tj.: -chleb pszenno-zytni -chleb pszenny -chleb razowy -bulka pszenna - bulka tarta w ramach dostaw do Zakladu Karnego we Wloclawku. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, wlacznie z opisem asortymentu wraz z wykazem ilosciowym zostal wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Identifiant de la procédure: 88367cef-f939-4661-ab9b-517319fff425
Avis précédent: 613312-2023
Identifiant interne: D.Kw.2232.9.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 145 770,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   4.  Groupe de lots
4.1.
Groupe de lots: GLO-0001
Lots inclus: LOT-0000 LOT-0000

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: dostawy pieczywa i produktów piekarskich
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich (kod CPV- 15810000-9): 1) chleb pszenno-zytni - o gramaturze 350g, krojony, pakowany w folie, zaopatrzony w etykiete z data przydatnosci do spozycia - terminem przydatnosci do spozycia nie krótszym niz 3 dni, informacja o nazwie srodka spozywczego (sklad), nazwa i adresem producenta oraz waga, dostarczany 6 razy w tygodniu od poniedzialku do soboty za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w ilosciach wg potrzeb zamawiajacego. Zamówienie wielkosci dostawy odbywa sie telefonicznie, faxem lub w formie elektronicznej na dzien nastepny. Dostawa chleba transportem wykonawcy i na jego koszt, w godzinach od 8:00 do 12.00. Chleb o ustalonych parametrach jakosciowych zgodnych z obowiazujacymi normami, o terminie przydatnosci do spozycia nie krótszym niz trzy dni. Nomenklatura CPV :15811100-7, Polska Norma: PN-93/A-74103. Szacunkowa ilosc zapotrzebowania – 190 000 kg 2) chleb pszenny - o gramaturze 350g, krojony, pakowany w folie, zaopatrzony w etykiete z data przydatnosci do spozycia - terminem przydatnosci do spozycia nie krótszym niz 3 dni, informacja o nazwie srodka spozywczego (sklad), nazwa i adresem producenta oraz waga, dostarczany 6 razy w tygodniu od poniedzialku do soboty za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w ilosciach wg potrzeb zamawiajacego. Zamówienie wielkosci dostawy odbywa sie telefonicznie, faxem lub w formie elektronicznej na dzien nastepny. Dostawa chleba transportem wykonawcy i na jego koszt, w godzinach od 8:00 do 12.00. Chleb o ustalonych parametrach jakosciowych zgodnych z obowiazujacymi normami, o terminie przydatnosci do spozycia nie krótszym niz trzy dni. Nomenklatura CPV :15811100-7, Polska Norma: PN-93/A-74103. Szacunkowa ilosc zapotrzebowania – 1500 kg 3) chleb razowy - o gramaturze 350g, krojony, pakowany w folie, zaopatrzony w etykiete z data przydatnosci do spozycia - terminem przydatnosci do spozycia nie krótszym niz 3 dni, informacja o nazwie srodka spozywczego (sklad), nazwa i adresem producenta oraz waga, dostarczany 6 razy w tygodniu od poniedzialku do soboty za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w ilosciach wg potrzeb zamawiajacego. Zamówienie wielkosci dostawy odbywa sie telefonicznie, faxem lub w formie elektronicznej na dzien nastepny. Dostawa chleba transportem wykonawcy i na jego koszt, w godzinach od 8:00 do 12.00. Chleb o ustalonych parametrach jakosciowych zgodnych z obowiazujacymi normami, o terminie przydatnosci do spozycia nie krótszym niz trzy dni. Nomenklatura CPV :15811100-7, Polska Norma: PN-93/A-74103. Szacunkowa ilosc zapotrzebowania – 5500 kg 4) bulka pszenna - o gramaturze 50 g, o terminie przydatnosci do spozycia nie krótszym niz 3 dni, dostarczane nie czesciej niz 2 razy w tygodniu, w ilosciach wg potrzeb zamawiajacego. Zamówienie wielkosci dostawy odbywa sie telefonicznie, faxem lub w formie elektronicznej na dzien nastepny. Nomenklatura CPV:15811400-0, Polska Norma: PN-A-74105:1992, PN-A-74105:1992/Az2:1996P. Szacunkowa ilosc zapotrzebowania - 85 000 szt. 5) bulka tarta - pakowana w worki po 25 kg. Nomenklatura CPV:15820000-2, Polska Norma: PN-A-74113: 1997/Az1:1999P. Szacunkowa ilosc zapotrzebowania - 2 200 kg
Identifiant interne: dostawy pieczywa i produktów piekarskich
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 15811000 Produits de panification, 15811100 Pain, 15811400 Petites crêpes épaisses
Quantité: 203 600 kilogramme
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 145 770,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 613312-2023
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: waga: 40
Pondération (points, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Prix
Description: waga: 60
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy – Prawo zamówien publicznych.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa KIO. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt
   1. 
   6.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   8.  Jezeli Zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Urzad Zamówien Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Krajowa Informacja Skarbowa
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Panstwowa Rada Ochrony Srodowiska
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Panstwowa Inspekcja Pracy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 718 450,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: P.P.H. BOGUSZ s.c.
Offre:
Identifiant de l’offre: ocds-148610-90eaf763-680f-11ee-9aa3-96d3b4440790:105527:01:01
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 718 450,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: dostawy pieczywa i produktów piekarskich
Titre: dostawy pieczywa i produktów piekarskich
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/12/2023
Date de conclusion du marché: 20/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Zaklad Karny we Wloclawku
Numéro d’enregistrement: NIP: 8881026818
Adresse postale: ul. Bartnicka 10  
Ville: Wloclawek
Code postal: 87-809
Subdivision pays (NUTS): Wloclawski (PL619)
Pays: Pologne
Point de contact: Malgorzata Serkowska, Marta Sobolewska, Maciej Wegielewski
Adresse électronique: zk_wloclawek@sw.gov.pl
Téléphone: +48 542355055
Télécopieur: +48 542354063
Adresse internet: http://www.zp.sw.gov.pl
Profil de l’acheteur: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP: 8881026818 REGON: 000319687
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: P.P.H. BOGUSZ s.c.
Numéro d’enregistrement: 7291005097
Adresse postale: ul.Karpia 24 93-155 Lódz 
Ville: Lódz
Code postal: 93-155
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
Point de contact: Bogumila Bogusz
Adresse électronique: biuro@piekarnia-bogusz.pl
Téléphone: 426433123
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Krajowa Informacja Skarbowa
Numéro d’enregistrement: 5472169306
Adresse postale: ul. Warszawska 5 43-300 Bielsko-Biala 
Ville: Bielsko-Biala
Code postal: 43-300
Subdivision pays (NUTS): Bielski (PL225)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kancelaria.kis@mf.gov.pl
Téléphone: 334727900
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Panstwowa Rada Ochrony Srodowiska
Numéro d’enregistrement: 5261647453
Adresse postale: ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa 
Ville: Warszawa
Code postal: 00-922
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pros@klimat.gov.pl
Téléphone: (22) 36-92-353
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Panstwowa Inspekcja Pracy
Numéro d’enregistrement: 5261026544
Adresse postale: ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa 
Ville: Warszawa
Code postal: 02-315
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Téléphone: (22) 391-82-15
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8e5eb61b-26e0-4341-a6bb-6872611839b3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 06:36:04 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33177-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15810000 - Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux 
15811000 - Produits de panification 
15811100 - Pain 
15811400 - Petites crêpes épaisses