Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits pharmaceutiques : 170/WR/ZP/D/2023 - Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych

2024/S 2024-070244  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70244-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – 170/WR/ZP/D/2023 - Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi – Centralny Szpital Weteranów
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 170/WR/ZP/D/2023 - Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
Description: Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
Identifiant de la procédure: 8fdcd1cf-8cb2-4baf-bf3f-93762b7b1fd0
Identifiant interne: 170/WR/ZP/D/2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Zeromskiego 113  
Ville: Lódz
Code postal: 90-549
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 649 459,43 PLN
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: 170/WR/ZP/D/2023 - Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
Description: Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
Identifiant interne: 170/WR/ZP/D/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Zeromskiego 113  
Ville: Lódz
Code postal: 90-549
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Cena – obliczana jest wg wzoru: C=(C min / C n) x 100 x ranga C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej Zamawiajacy przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy PZP
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Urzad Zamówien Publicznych - Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych - Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Urzad Zamówien Publicznych - Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych - Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 701 416,19 PLN
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison de la protection de droits exclusifs, notamment de droits de propriété intellectuelle
Autre justification: Jedyny podmiot uprawniony do skladania ofert na terenie Polski w zakresie zamawianego asortymentu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AstraZeneca KFT.
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: Neuca S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 701 416,19 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 170/WR/ZP/D/01/2023
Titre: Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi – Centralny Szpital Weteranów
Numéro d’enregistrement: 7272392503
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse postale: ul. Zeromskiego 113  
Ville: Lódz
Code postal: 90-549
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: m.dyl@skwam.lodz.pl
Téléphone: +48 426393452
Télécopieur: +48 426393547
Adresse internet: https://skwam.lodz.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych - Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Urzad Zamówien Publicznych - Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: AstraZeneca KFT.
Numéro d’enregistrement: PL5263446902
Adresse postale: Alíz utca
   4.  B. ép.
  
Ville: Budapest
Code postal: 1117
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: przetargiastra@neuca.pl
Téléphone: 605 287 693
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Neuca S.A.
Numéro d’enregistrement: 8790017162
Adresse postale: Forteczna 35-37  
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargiastra@neuca.pl
Téléphone: 508 341 468
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ebb66f52-a1b3-425e-a765-ed03d190bd22 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 13:29:53 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70244-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques