Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits pharmaceutiques : Dostawa diet do üywienia pozajelitowego

2024/S 2024-092190  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92190-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – Dostawa diet do zywienia pozajelitowego
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa diet do zywienia pozajelitowego
Description: Dostawa diet do zywienia pozajelitowego - 2 Pakiety
Identifiant de la procédure: 2478eab7-183b-4742-b913-a5245cf07f08
Identifiant interne: DZP/236/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Procedura odwrócona
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa diet do zywienia pozajelitowego - 7 pozycji asortymentowych
Description: Dostawa diet do zywienia pozajelitowego - 7 pozycji asortymentowych
Identifiant interne: Pakiet 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/01/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szacowany okres obowiazywania umowy - data poczatkowa - jest orientacyjna i niewiazaca. Okres obowiazywania umowy - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui exécute le paiement: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Preapart do suplementacji mieszanin pozajelitowych
Description: Preapart do suplementacji mieszanin pozajelitowych - ilosc sztuk 1000
Identifiant interne: Pakiet 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/01/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Szacowany okres obowiazywania umowy - data poczatkowa - jest orientacyjna i niewiazaca. Okres obowiazywania umowy - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui exécute le paiement: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 218 858,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 4 210 920,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 1
Titre: Pakiet nr 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 22/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 793 800,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 2
Titre: Pakiet nr 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/01/2024
Date de conclusion du marché: 22/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Numéro d’enregistrement: 779-20-33-466
Numéro d’enregistrement: 000288834
Adresse postale: ul. Przybyszewskiego 49  
Ville: Poznan
Code postal: 60-355
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@usk.poznan.pl
Téléphone: 618691695
Adresse internet: https://usk.poznan.pl//
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://e-propublico.pl//
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587840
Adresse internet: https://uzp.gov.pl//
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 013231488
Ville: Warszawa
Code postal: 02-305
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: Przetargi.polska@fresenius-kabi.com
Téléphone: 022 345 67 89
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d10cdae2-a1c9-4ccf-a7a6-09387e8aec8e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 12:24:45 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 92190-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques