Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits pharmaceutiques : Dostawa produktów leczniczych i substancji pro recepturowych (DFP.271.181.2023.DB)

2024/S 2024-087871  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87871-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – Dostawa produktów leczniczych i substancji pro recepturowych (DFP.271.181.2023.DB)
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa produktów leczniczych i substancji pro recepturowych (DFP.271.181.2023.DB)
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i substancji pro recepturowych. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 1a oraz zalacznik nr 3 do SWZ (arkusz cenowy i wzór umowy). Opis ten nalezy odczytywac wraz z ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
Identifiant de la procédure: dda10c6d-7506-442a-b89e-26d28ac580a1
Identifiant interne: DFP.271.181.2023.DB
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu skladnia ofert jest uzasadnione z uwag na ponizsze okolicznosci: Czesc 1: koncza sie umowy na produkty lecznicze oraz substancje pro recepturowe sluzace do sporzadza leków, ponadto w poprzednim postepowaniu brak ofert . Zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia produkcji leków recepturowych na oddzialy Czesc 2: produkt leczniczy stosowany na Centralnym Bloku Operacyjnym i Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Ponadto w poprzednim postepowaniu brak ofert. Pilna potrzeba zabezpieczenia dostepnosci leku
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33690000 Médicaments divers
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 299 163,49 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: W przedmiotowym postepowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiajacym bedzie odbywala sie przy uzyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy, art. 108 ust. 2 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. UWAGA! Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udzialu rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporzadzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie. Dodatkowo, z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Wykaz oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia:
   1.  oswiadczenie w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). Oswiadczenie nalezy sporzadzic w jezyku polskim, w postaci elektronicznej;
   2.  odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;
   3.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem;
   4.  informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do tego rejestru, sporzadzonej nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem;
   5.  oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej;
   6.  oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszacym sie do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 2 do SWZ);
   7.  dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnienia do sprzedazy produktów leczniczych Zamawiajacemu (dotyczy Wykonawców oferujacych produkty lecznicze).
   8.  do zlozenia wraz z oferta: Oswiadczenie wykonawcy dot. podstawy wykluczenia Wykonawcy przewidzianej w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 . Wzór oswiadczenia podany jest w zalaczniku nr 8 do SWZ.
   9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie wymagane jest zlozenie oswiadczenia ( wraz z oferta), z którego wynika, które dostawy wykonaja poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o zamówienie (wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 7 do SWZ). Z uwagi na ograniczona ilosc mozliwych do wprowadzenia znaków wykaz oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, jak równiez wykaz przedmiotowych srodków dowodowych zawarty jest w SWZ. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: 1
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Acidum boricum - 10 op. 2) Calcii carbonas ppt. - 80 op. 3) Eucerinum a 7 kg - 100 op. 4) Glucosum pulvis - 100 op. 5) Glycerolum 85 % - 50 op. 6) Lanolinum anhydricum - 50 op. 7) Lekobaza - 100 op. 8) Paraffinum liquidum - 80 op. 9) Parafinum solidum - 1 op. 10) Pasta Zinci oxydi - 20 op. 11) Unquentum Cholesteroli - 120 op. 12) Vaselinum album - 80 op. 13) Vaselinum flavum - 10 op. 14) Vaselinum hydrophylicum - 5 op. 15) Zinci oxydum - 20 op. 16) Spirytus Salicylatus - 15 op.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33690000 Médicaments divers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 03/01/2024
Durée: 12 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 297 496,69 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1) Data poczatkowa wskazana w szacowanym okresie obowiazywania jest data otwarcia ofert i stanowi pierwsza mozliwa date rozpoczecia realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin orientacyjny). Termin realizacji zamówienia: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy. 2) W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   2.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit a.
   3.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 3 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   5.  Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych Departament Odwolan
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Organisation qui exécute le paiement: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: 2
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) 3 % Solutio Hydrogenii Peroxyd. - 180 op.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 03/01/2024
Durée: 12 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 666,80 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1) Data poczatkowa wskazana w szacowanym okresie obowiazywania jest data otwarcia ofert i stanowi pierwsza mozliwa date rozpoczecia realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin orientacyjny). Termin realizacji zamówienia: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy. 2) W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   2.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit a.
   3.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 3 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   5.  Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych Departament Odwolan
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Organisation qui exécute le paiement: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 285 399,65 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Oferta nr 1 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” Sp.J. E.Z.M. KONSTANTY
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” Sp.J. E.Z.M. KONSTANTY - czesc 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 283 074,05 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Czesc 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/01/2024
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse283 074,05 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée283 074,05 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Oferta nr 1 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” Sp.J. E.Z.M. KONSTANTY
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” Sp.J. E.Z.M. KONSTANTY - czesc 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 2 325,60 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Czesc 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 24/01/2024
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 325,60 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée2 325,60 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Numéro d’enregistrement: 000288685
Adresse postale: ul. Kopernika 36  
Ville: Kraków
Code postal: 31-501
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Point de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dzial Zamówien Publicznych, ul. Sniadeckich 2 (II pietro), 31-531 Kraków
Adresse électronique: bmusial@su.krakow.pl
Téléphone: +48 124247801
Adresse internet: www.su.krakow.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: 22 458 77 01
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych Departament Odwolan
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 22 458 78 01
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Oferta nr 1 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” Sp.J. E.Z.M. KONSTANTY
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 6770001719
Adresse postale: ul. Wladyslawa Zelenskiego 45  
Ville: Kraków
Code postal: 31-353
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@coel.krakow.pl
Téléphone: 12 6333353
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ea96dfb1-c66e-42df-a528-04e966c45983 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 07:48:48 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87871-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques