Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Produits pharmaceutiques - Dostawy lek'w, preparat'w do üywienia dojelitowego, surowc'w farmaceutycznych, kontrast'w, plyn'w infuzyjnych, antybakteryjnego plynu do przeplukiwania cewnik'w oraz preparatu do dezynfekcji sk'ry i antyseptyk'w blon '?luzowych.

2024/S 2024-373469  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373469-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – Dostawy leków, preparatów do zywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, plynów infuzyjnych, antybakteryjnego plynu do przeplukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków blon sluzowych.
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawy leków, preparatów do zywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, plynów infuzyjnych, antybakteryjnego plynu do przeplukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków blon sluzowych.
Description: Dostawy leków, preparatów do zywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, plynów infuzyjnych, antybakteryjnego plynu do przeplukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków blon sluzowych. Zamawiajacy podzielil przedmiot zamówienia na 41 pakietów. Zakres rzeczowy ujety w Pakietach Nr 1-41 okresla Formularz Cenowy stanowiacy Zalacznik nr 1 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 34f79f2f-46ad-41ec-b1de-906f11279f1f
Avis précédent: 277646-2024
Identifiant interne: AE/ZP-27-43/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: 1. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bedzie przy uzyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: Platforma). Postepowanie prowadzone jest na Platformie w zakladce „POSTEPOWANIA” pod „NAZWA” zgodna z nazwa prowadzonego postepowania.
   2.  Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy. Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim. Oferte nalezy zlozyc wedlug wzoru Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego, dolaczonych do SWZ, w formie elektronicznej. Szczególowa instrukcja dla Wykonawców dotyczaca zlozenia oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
   3.  Komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami w niniejszym postepowaniu odbywa sie przy uzyciu Platformy. We wszelkiej korespondencji zwiazanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy posluguja sie numerem postepowania okreslonym przez Zamawiajacego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-43/24.
   4.  Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczególnosci logowania, pobrania dokumentacji, skladania wniosków o wyjasnienie tresci SWZ, skladania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajduja sie w zakladce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
   5.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostaly w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia regulaminu i instrukcji, o których mowa wyzej, a trescia SWZ zastosowanie maja zapisy SWZ.
   6.  Pozostale informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu których Zamawiajacy bedzie sie komunikowal z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji okreslone zostaly w pkt.15 SWZ.
   7.  Oferta oraz dokumenty i oswiadczenia skladane wraz z oferta musza byc sporzadzone i przekazane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415 z póz.zm.) (dalej zwanym: Rozporzadzeniem o podmiotowych srodkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oswiadczeniach) oraz Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz srodków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) (dalej zwanym: Rozporzadzeniem o dokumentach elektronicznych oraz srodkach komunikacji elektronicznej).
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art.5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) (dalej: rozporzadzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) (dalej: rozporzadzenie 2022/576).
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyzej oceniona, jest zobowiazany do zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokonane przed wyborem najkorzystniejszej oferty nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych: 1) Oswiadczenie wlasne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art.5k rozporzadzenia 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 (wedlug Zalacznika Nr 8 do SWZ).
   3.  Dokument, o którym mowa w pkt.2 aktualny na dzien jego zlozenia Wykonawca zlozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie krótszym niz 10 dni.
   4. Dokumenty skladane przez Wykonawce wraz z oferta:
   4. 1.Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie zlozone w formie jednolitego dokumentu o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie Pakietów Nr 1-41, spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu w zakresie Pakietów Nr 1-9, Pakietów Nr 12-21, Pakietu Nr 23, Pakietów Nr 25-39 (z wylaczeniem Pakietu Nr 26 poz. 53, poz. 93 i poz.109 oraz Pakietu Nr 38 poz.11) oraz Pakietu Nr 41 skladane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (wedlug Zalacznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego w SWZ.
   4. 2.Oswiadczenie, o którym mowa w pkt.4.1. sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej.
   4. 3.Oswiadczenie, o którym mowa w pkt.4.1. SWZ stanowi dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe.
   4. 4.Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art.5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy (wedlug Zalacznika Nr 7 do SWZ).
   4. 5.Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz.1497) skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy (wedlug Zalacznika Nr 7 do SWZ).
   4. 6.Oswiadczenia, o których mowa w pkt.4.4. i pkt.4.5 sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej.
   4. 7.Wypelniony Formularz Ofertowy zlozony, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej. Dokument, o którym mowa wyzej stanowi oferte, w zwiazku z tym nie bedzie podlegal procedurze uzupelnienia, okreslonej w art. 128 ust. 1 ustawy.
   4. 8.Wypelniony Formularz Cenowy – Zalacznik Nr 1 do SWZ zlozony, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej. Dokument, o którym mowa wyzej stanowi oferte, w zwiazku z tym nie bedzie podlegal procedurze uzupelnienia, okreslonej w art. 128 ust. 1 ustawy.
   4. 9.W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy spelniaja okreslone przez Zamawiajacego wymagania, Zamawiajacy wymaga zlozenia nastepujacych przedmiotowych srodków dowodowych:
   4. 9.1. Oswiadczen, o których mowa w pkt.12.10.1 - 12.10.9 SWZ (wedlug Zalacznika Nr 3 do SWZ).
   4. 10. Zamawiajacy akceptuje równowazne przedmiotowe srodki dowodowe, jesli potwierdzaja, ze oferowane dostawy spelniaja okreslone przez Zamawiajacego wymagania.
   4. 11. Jezeli Wykonawca nie zlozyl przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe sa niekompletne, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie.
   4. 12. Zamawiajacy nie wezwie do zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych srodków dowodowych, o których mowa w pkt.4.9., jezeli pomimo zlozenia przedmiotowego srodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania.
   4. 13.W celu potwierdzenia, ze osoba dzialajaca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiajacy zada od Wykonawcy zlozenia:
   4. 13.1.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru.
   4. 14.Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia dokumentów, o których mowa w pkt.4.13, jezeli Zamawiajacy moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazal dane umozliwiajace dostep do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie.
   4. 15.Jezeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego dziala osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.4.13, Zamawiajacy zada od Wykonawcy zlozenia pelnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporzadza sie i przekazuje zgodnie z Rozporzadzeniem o podmiotowych srodkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oswiadczeniach oraz Rozporzadzeniem o dokumentach elektronicznych oraz srodkach komunikacji elektronicznej.
   4. 16.W przypadku, o którym mowa w pkt.13.6 SWZ (jezeli dotyczy) oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonaja poszczególni wykonawcy wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik Nr 4 do SWZ. Oswiadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporzadza sie i przekazuje zgodnie z Rozporzadzeniem o podmiotowych srodkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oswiadczeniach oraz Rozporzadzeniem o dokumentach elektronicznych oraz srodkach komunikacji elektronicznej.
   4. 17.Oswiadczenie, ze Wykonawca zamierza zrealizowac zamówienie silami wlasnymi (zlozone w pkt.VI.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia czesci zamówienia podwykonawcom nalezy (w pkt.VI.2 Formularza Ofertowego) wskazac czesci zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc Podwykonawcom, oraz podac nazwy ewentualnych Podwykonawców, jezeli sa juz znani.
   4. 18.Oswiadczenie, ze Wykonawca zapoznal sie z trescia specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzezen i akceptuje projektowane postanowienia umowy ujete w niniejszej SWZ (zlozone w pkt.VI.3 i 4 Formularza Ofertowego).
   5.  Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia. Wymagania w powyzszym zakresie okreslone zostaly w pkt.13 SWZ.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. – Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póz. zm.)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Pakiet Nr 6 - Lek
Description: Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Zalaczniku Nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Pakiet Nr 10 - Preparaty do zywienia dojelitowego
Description: Dostawy preparatów do zywienia dojelitowego wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1–13 w Zalaczniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Pakiet Nr 19 - Leki
Description: Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-3 w Zalaczniku Nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 19
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0029
Titre: Pakiet Nr 29 - Leki
Description: Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Zalaczniku Nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 29
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0032
Titre: Pakiet Nr 32 - Lek (immunoglobuliny)
Description: Dostawy leku (immunoglobuliny) wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Zalaczniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 32
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0033
Titre: Pakiet Nr 33 - Leki (immunoglobuliny)
Description: Dostawy leków (immunoglobulin) wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Zalaczniku nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 33
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0034
Titre: Pakiet Nr 34 - Leki
Description: Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-5 w Zalaczniku Nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 34
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0035
Titre: Pakiet Nr 35 - Preparaty do zywienia pozajelitowego
Description: Dostawy preparatów do zywienia pozajelitowego wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-15 w Zalaczniku Nr 1 do SWZ – Formularzu cenowym
Identifiant interne: Pakiet Nr 35
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0038
Titre: Pakiet Nr 38 - Plyny infuzyjne i leki
Description: Dostawy plynów infuzyjnych i leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1–12 w Zalaczniku nr 1 do SWZ– Formularzu cenowym.
Identifiant interne: Pakiet Nr 38
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0039
Titre: Pakiet Nr 39 - Plyny infuzyjne
Description: Dostawy plynów infuzyjnych wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1–10 w Zalaczniku nr 1 do SWZ– Formularzu cenowym.
Identifiant interne: Pakiet Nr 39
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawy do pomieszczen magazynowych Apteki Szpitalnej
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Waga: 98%.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji reklamacji
Description: Waga: 2%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1.Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej jako: ustawa) przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia srodki ochrony prawnej przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt. 1).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Szczególowe zasady postepowania w zakresie wniesienia odwolania oraz postepowania po wniesieniu odwolania okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0029
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0032
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0033
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0034
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0035
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0038
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0039
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Numéro d’enregistrement: 8732714039
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse postale: ul. Szpitalna 13  
Ville: Tarnów
Code postal: 33-100
Subdivision pays (NUTS): Tarnowski (PL217)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zamowienia@ssz.tar.pl
Téléphone: +48146310341
Télécopieur: +48146310337
Adresse internet: https://www.ssz.tar.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Biuro Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 83b626b3-874c-4457-8eae-f4c191cd8c01 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 13:12:14 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373469-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques