Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits pharmaceutiques : Programy lekowe - 111 pakietów

2024/S 2024-121121  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121121-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – Programy lekowe - 111 pakietów
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Programy lekowe - 111 pakietów
Description: Programy lekowe - 111 pakietów
Identifiant de la procédure: bd098d3a-ad42-41dd-aab1-f5a8b9d5a4b7
Identifiant interne: DZP/241/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Przybyszewskiego 49  
Ville: Poznan
Code postal: 60-355
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Alektynib
Description: Alektynib - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Apalutamide
Description: Apalutamide - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Atezolizumab
Description: Atezolizumab - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0031
Titre: Daratumumabum
Description: Daratumumabum - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 31
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0041
Titre: Entrektynib
Description: Entrektynib - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 41
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0047
Titre: Ibrutinib
Description: Ibrutinib - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 47
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0075
Titre: Obinutuzumabum
Description: Obinutuzumabum - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 75
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0084
Titre: Pertuzumab
Description: Pertuzumab - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 84
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0087
Titre: Polatuzumab vedotin
Description: Polatuzumab vedotin - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 87
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0099
Titre: Selexipagum
Description: Selexipagum - 9 pozycji asortymentowych
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 99
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0105
Titre: Trastuzumabum
Description: Trastuzumabum - 1 pozycja asortymentowa
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 105
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0106
Titre: Trastuzumabum emtanzyna
Description: Trastuzumabum emtanzyna - 2 pozycje asortymentowe
Identifiant interne: DZP/241/2023 - Pakiet 106
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Proporcje matematyczne wg wzoru: Cena = cena najnizsza/cena badanej oferty x 100 x 100% Przy ocenie oferty najwyzej bedzie punktowana ta, która proponuje najnizsza cene brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalna liczbe punktów), pozostale oferty – liczbe punktów wyliczona wedlug powyzszego wzoru
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone wyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne;
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 54 244 356,09 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 199 735,63 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 6
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o. - Pakiet nr 9
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 257 183,81 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 9
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 11
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 2 098 950,08 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 11
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0031
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o. - Pakiet nr 31
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 10 483 439,90 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 31
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0041
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 41
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0041
Valeur du résultat: 350 620,62 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 41
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0047
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o. - Pakiet nr 47
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0047
Valeur du résultat: 12 299 763,17 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 47
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0075
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 75
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0075
Valeur du résultat: 2 511 648,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 75
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0084
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 84
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0084
Valeur du résultat: 14 137 597,44 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 84
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0087
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 87
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0087
Valeur du résultat: 3 748 804,42 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 87
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0099
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o. - Pakiet nr 99
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0099
Valeur du résultat: 1 799 126,71 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 99
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0105
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 105
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0105
Valeur du résultat: 1 266 995,52 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 105
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0106
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Roche Polska Sp. z o.o. - Pakiet nr 106
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0106
Valeur du résultat: 5 090 490,79 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet nr 106
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Numéro d’enregistrement: KRS:0000001852
Ville: Poznan
Code postal: 60-355
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@usk.pozan.pl
Téléphone: 61 869 1187
Adresse internet: http://skhs.pl/
Profil de l’acheteur: https://skhs.eb2b.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: Regon:010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22)4587840
Adresse internet: https://uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Janssen - Cilag Polska sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 522-26-65-719
Adresse postale: Warszawa  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-135
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi.janssen@its.jnj.com
Téléphone: (22) 237 83 94
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0009 LOT-0031 LOT-0047 LOT-0099
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 522 00 14 461
Adresse postale: Warszawa  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-672
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pl.przetargi@roche.com
Téléphone: 22 345 1976
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006 LOT-0011 LOT-0041 LOT-0075 LOT-0084 LOT-0087 LOT-0105 LOT-0106
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 23d464ef-f60b-47bb-9b7d-643623bb5163 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 13:25:36 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121121-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques