Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Produits pharmaceutiques '?? Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

2024/S 2024-128517  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128517-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – Sukcesywna dostawa produktów leczniczych
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych
Description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy). Wykonawca zobowiazuje sie dostarczac przedmiot zamówienia zgodnie z § 3 projektów umów, stanowiacych zalaczniki nr 4a i 4b do SWZ. Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 17 pakietów. Szczególowy opis czesci zamówienia zawarto w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).
Identifiant de la procédure: 01b039d4-032f-40e5-a8ac-6c109ec7636d
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z post. na podstawie art.108 ust.1Pzp. Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art.109ust.1Pzp.Z post. o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie wykonawce na podstawie art.7ust.1 ust. z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego(Dz.U.z 2022r.poz.835). Z post. o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie wykonawce na podstawie art.5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie(Dz.Urz.UE nr L 229 z 31.7.2014,str. 1),dalej„rozp. 833/2014”,w brzmieniu nadanym rozp. Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozp.(UE) nr 833/2014 dot.srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1),dalej „rozp.2022/576”. Do oferty wykonawca dolacza(oprócz JEDZ)oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z post. na podstawie art.7ust.1 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k rozp. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozp. 2022/576 (zalacz. nr 3 do SWZ),zlozone, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, tj:
   1.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem;
   2.  Inform. z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego, sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem;
   3.  oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej;
   4.  oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, e) art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), f) art. 5k rozp. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozp. 2022/576,
   5.  Zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru dzialalnosci regulowanej. Inf. o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu których zamawiajacy bedzie komunikowal sie z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdz. 17 SWZ. Opis sposobu przygotowywania oferty zawarto w Rozdz. 21 SWZ. Sposób sklad. ofert opisano w Rozdz. 22 pkt 22.1 SWZ..
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet 1
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 72 pozycje
Identifiant interne: Pakiet 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: ul. Jana Pawla II 2 Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt. Wynik: Oferta z najwyzsza liczba punktów zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z iloscia uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyzsza ilosc punktów.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet 2
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 5 pozycji
Identifiant interne: Pakiet 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Jana Pawla II 2 Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt. Wynik: Oferta z najwyzsza liczba punktów zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z iloscia uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyzsza ilosc punktów.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet 3
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 1 pozycja
Identifiant interne: Pakiet 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Jana Pawla II Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet 4
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 1 pozycja
Identifiant interne: Pakiet 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Jana Pawla II Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Pakiet 8
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 1 pozycja
Identifiant interne: Pakiet 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Jana Pawla II Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Pakiet 15
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 1 pozycja
Identifiant interne: Pakiet 15
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696400 Réactifs isotopiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Jana Pawla II Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Pakiet 17
Description: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych wskazanych w zalaczniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) - 2 pozycje
Identifiant interne: Pakiet 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33696400 Réactifs isotopiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Jana Pawla II Siemianowice Slaskie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie wedlug rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, iz co najmniej 70% wartosci zamówienia zostanie zrealizowane
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryterium 1 = najnizsza zaoferowana wartosc brutto pakietu / wartosc brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 341 810,36 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ''ASCLEPIOS'' SPÓLKA AKCYJNA
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1 - LOT -0008
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 149 100,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 35/ZP/2024
Titre: Oferta 1 - LOT 008
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Bialmed spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 2 - LOT - 0004
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 12 615,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 34/ZP/2024
Titre: Oferta 2 - LOT 0004
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Urtica spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 3 - LOT - 0017
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 90 500,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 21/ZP/2024
Titre: Oferta 3 - LOT 0017
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 4 - LOT - 0015
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015
Valeur du résultat: 4 750,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 19/ZP/2024
Titre: Oferta 4 - LOT 0015
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NEUCA SPÓLKA AKCYJNA
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 5 - LOT - 0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 70 135,81 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 32/ZP/2024
Titre: Oferta 5 - LOT 0001
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NEUCA SPÓLKA AKCYJNA
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 5 - LOT - 0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 14 709,55 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 33/ZP/2024
Titre: Oferta 5 - LOT 0002
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
Numéro d’enregistrement: 6431005873
Adresse postale: ul. Jana Pawla II 2  
Ville: Siemianowice Slaskie
Code postal: 41-100
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: Magdalena Hyla
Adresse électronique: przetargi@clo.com.pl
Téléphone: +48 327357631
Télécopieur: +48 327357603
Adresse internet: http://www.clo.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ''ASCLEPIOS'' SPÓLKA AKCYJNA
Numéro d’enregistrement: 6481008230
Adresse postale: ul. Hubska 44  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-502
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@asclepios.pl
Téléphone: +48717698410
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0008
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Bialmed spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 8490000039
Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-546
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@bialmed.pl
Téléphone: +48874241170
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Urtica spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 8942556799
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120  
Ville: Wroclaw
Code postal: 54-613
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@urtica.pl
Téléphone: +48717826600
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0017
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Numéro d’enregistrement: 5320100125
Adresse postale: ul. Andrzeja Soltana 7  
Ville: Otwock
Code postal: 05-400
Subdivision pays (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zp@polatom.pl
Téléphone: +48222731811
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0015
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: NEUCA SPÓLKA AKCYJNA
Numéro d’enregistrement: 8790017162
Adresse postale: ul. Forteczna 35-37  
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: aleksandra.lazar@neuca.pl
Téléphone: +48789803634
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d49e784f-8515-4977-a0fb-31616aafe788 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 09:15:34 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128517-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques