Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Produits pharmaceutiques : Zakup produktów farmaceutycznych na potrzeby Oddzia'?u Chemioterapii : Pertuzumab, Trastuzumab, Abirateroni

2024/S 2024-088008  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
88008-2024 - Résultats
Pologne – Produits pharmaceutiques – Zakup produktów farmaceutycznych na potrzeby Oddzialu Chemioterapii – Pertuzumab, Trastuzumab, Abirateroni
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zakup produktów farmaceutycznych na potrzeby Oddzialu Chemioterapii – Pertuzumab, Trastuzumab, Abirateroni
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup produktów farmaceutycznych na potrzeby Oddzialu Chemioterapii.
   2.  Opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 2 do SWZ.
   3.  Kod okreslajacy zamówienie wedlug Wspólnego Slownika Zamówien CPV: 33600000-6, 33650000-1, 33652100-6, 33690000-3.
   4.  Miejsce realizacji zamówienia: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.
   5.  Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia maja byc realizowane do Apteki Szpitalnej mieszczacej sie w Pawilonie III Szpitala na parterze i do magazynu znajdujacego sie w podziemiach Szpitala, przy czym kazdorazowo Zamawiajacy wskaze, jesli miejscem dostawy bedzie magazyn.
   6.  Odbiór leków odbywac bedzie sie w pomieszczeniach dostepnych dla pracowników Wykonawcy (dostawców, kurierów).
   7.  Dostawy realizowane moga byc w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze, tj. dni od poniedzialku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   8.  Szczególowe uwarunkowania realizacji dostaw, w tym dostep do budynków Zamawiajacego, okresla projekt umowy stanowiacy zalacznik nr 4 do SWZ.
   9.  Wymagany termin realizacji dostaw czesciowych: 3 dni robocze od zlozenia zamówienia. 10. Minimalny termin waznosci asortymentu: 12 miesiecy od daty dostawy. 11. Zamawiajacy zobowiazany bedzie do wykorzystania minimum 75 % wartosci brutto udzielonego zamówienia. 12. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych w podziale na trzy czesci zamówienia/pakiety/zadania wedlug ponizszego podzialu: 1) czesc zamówienia nr 1 – Pertuzumab; 2) czesc zamówienia nr 2 – Trastuzumab; 3) czesc zamówienia nr 3 – Abirateroni.
Identifiant de la procédure: 19d6fde7-58eb-469e-b0da-1e448becbc47
Identifiant interne: ZPU/109/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. terminy skladania ofert i wniosków o wyjasnienia tresci SWZ sa skrócone. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z potrzeby zabezpieczenia leków dla pacjentów korzystajacych ze swiadczen zdrowotnych, w zakresie chemioterapii, swiadczonych przez Zamawiajacego. Ze wzgledu na zycie i zdrowie pacjentów konieczne jest mozliwie najszybsze udzielenie zamówienia. Asortyment przeznaczony jest równiez dla pacjentów, którzy juz rozpoczeli leczenie.
Principales caractéristiques de la procédure: Informacja dotyczaca przedmiotowych srodków dowodowych: Zamawiajacy nie wymaga zlozenia przedmiotowych srodków dowodowych. Informacja dotyczaca zawartosci oferty: Wraz z oferta (tj. formularzem ofertowym – zgodnym z wzorem okreslonym w zalaczniku nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiazany jest zlozyc: 1) formularz asortymentowo-cenowym, stanowiacy zalacznik nr 2 do SWZ; 2) oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi zalacznik nr 3 do SWZ; 3) oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 3 i 4 oraz Rozdziale XI ust. 4 i 5 SWZ, którego wzór stanowi zalacznik nr 3a do SWZ; 4) oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby dotyczace przeslanek wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 3 i 4 oraz Rozdziale XI ust. 4 i 5 SWZ, którego wzór stanowi zalacznik nr 3b do SWZ (jesli dotyczy); 5) dokument lub dokumenty (w tym pelnomocnictwo lub pelnomocnictwa), z których wynika prawo do podpisania oferty, oswiadczen i innych dokumentów skladanych wraz z oferta, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych (np.: KRS/CEIDG); 6) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie (w przypadku, gdy oferte skladaja Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o zamówienie); 7) uzasadnienie utajnienia czesci oferty (formularzy, dokumentów, oswiadczen), przy czym uzasadnienie bedzie w calosci jawne (jesli dotyczy); 8) Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia dolaczaja do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub uslugi wykonaja poszczególni Wykonawcy (jesli dotyczy). Pozostale informacje dotyczace procedury znajduja sie w dokumentach zamówienia.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33652100 Antinéoplasiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Grenadierów 51/59  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-073
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace miejsca realizacji dostaw (pomieszczen) i sposoby realizacji dostaw znajduja sie w projekcie umowy, stanowiacym zalacznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 935 057,12 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Informacja dotyczaca wykluczen: O udzielenie niniejszego zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z pózn. zm.); 4) art. 5 k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) (które ma zasieg ogólny, wiaze w calosci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach czlonkowskich UE). Informacja dotyczaca RODO:
   1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianami), zwanego dalej „RODO”, Zamawiajacy informuje, ze: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59; 2) inspektorem ochrony danych w Szpitalu Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Swidzikowski, e-mail: gswidzikowski@grochowski.waw.pl, tel.: (22) 51 52 706; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiazanym z postepowaniem oraz udzielaniem informacji zwiazanych z postepowaniem; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania na podstawie ustawy Pzp oraz pracownicy Administratora zobowiazani do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5) Pani/Pana dane osobowe beda wykorzystywane w celach zwiazanych z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia, udzielaniem informacji na jego temat oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy; 6) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 7) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp; 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalaczników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; 10) nie przysluguje Pani/Panu: a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   2.  Zamawiajacy przypomina o ciazacym na Pani/Panu obowiazku informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osób fizycznych, których dane przekazane zostana Zamawiajacemu w zwiazku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy bioracego udzial w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wylaczen, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
   3.  Informacja, przedstawiona w ust. 1, skierowana jest do wszystkich Wykonawców, osób i podmiotów zainteresowanych postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które przekaza Zamawiajacemu swoje dane osobowe lub dane osobowe innych osób, w tym swoich pracowników lub osób wspólpracujacych z Wykonawca (podmiotem, osoba) na innej podstawie prawnej w zwiazku z prowadzonym postepowaniem, w szczególnosci w zwiazku ze zlozeniem zapytania do SWZ (wniosek o wyjasnienie tresci SWZ, zalaczników do SWZ lub innych dokumentów zamówienia), zlozeniem oferty, udostepnieniem dokumentacji, zawarciem umowy.
   4.  Powyzsze postanowienia sa wiazace od chwili wszczecia postepowania do chwili calkowitego zniszczenia dokumentacji postepowania, w zakresie w jakim dokumentacja ta dysponuje Zamawiajacy.
   5.  Brak zapoznania sie z trescia niniejszej informacji i ewentualne negatywne konsekwencje wynikajace z powyzszego faktu obarczaja w calosci i wylacznie zainteresowanych (Wykonawce, osobe, podmiot) postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które przekazaly Zamawiajacemu swoje dane osobowe lub dane osobowe innych osób.
   6.  Zebrane w wyniku toczacego sie postepowania dane osobowe moga zostac wykorzystane do realizacji zadan zwiazanych z przeprowadzeniem, zakonczeniem, rejestracja i archiwizacja postepowania.
   7.  Zamawiajacy nie jest zobowiazany do indywidualnego informowania wszystkich osób, których dane zostana pozyskane w trakcie prowadzenia procedury lub w zwiazku z jej prowadzeniem po jej zakonczeniu.
   8.  Skorzystanie przez osobe, której dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia, o którym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia ani zmiana postanowien umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp.
   9.  W postepowaniu o udzielenie zamówienia zgloszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania. 10. W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub zalacznikach do tego protokolu, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia 2016/679. 11. W przypadku korzystania przez osobe, której dane osobowe sa przetwarzane przez Zamawiajacego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporzadzenia 2016/679, Zamawiajacy moze zadac od osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamówienia. 12. Skorzystanie przez osobe, której dane osobowe sa przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze naruszac integralnosci protokolu postepowania oraz jego zalaczników. 13. Porozumiewanie sie z Zamawiajacym, skladanie ofert oraz podpisywanie umów w zakresie zwiazanym z postepowaniem uznaje sie za potwierdzenie faktu zapoznania sie z informacjami znajdujacymi sie w ust. 1-12. Pozostale informacje okreslono w dokumentach zamówienia - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z zalacznikami.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc zamówienia nr 1 - Pertuzumab
Description: Przedmiotem zamówienia jest zakup produktu leczniczego Pertuzumab, w ilosci okreslonej w dokumentach zamówienia.
Identifiant interne: Czesc zamówienia nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33652100 Antinéoplasiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Grenadierów 51/59  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-073
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Inne informacje dotyczace miejsca realizacji zamówienia (dostaw) okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 5 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 444 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ze wzgledy na ograniczenia (bledy) w formularzu (systemie eNotice2) sluzacym do przygotowania ogloszenia nie ma mozliwosci podania terminu realizacji zamówienia zgodnego z dokumentami zamówienia i intencja Zamawiajacego. Prawidlowy, i zgodny z dokumentami zamówienia, termin realizacji to: od daty udzielenia zamówienia do 1 czerwca 2024 r.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 1. Ocenie beda podlegac wylacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu (w danej czesci zamówienia).
   2.  W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium: 100 % - 100,00 pkt.
   3.  Punktacja przyznawana ofertom bedzie liczona z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zaokraglania).
   4.  Szczególowe zasady przyznawania punktów w kryterium cena: 1) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym, z uwzglednieniem poprawek omylek rachunkowych i innych omylek majacych wplyw na cene brutto oferty; 2) punktacja w kryterium cena wyliczana bedzie wedlug nastepujacego wzoru: LP = (NC/CBO) * 100, gdzie: „LP” oznacza liczbe punktów w kryterium cena, „NC” oznacza najnizsza cene sposród ofert niepodlegajacych odrzuceniu, „CBO” oznacza cene badanej oferty, „100” oznacza wage kryterium;
   5.  Za najkorzystniejsza oferte, odpowiednio dla kazdej czesci zamówienia, uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów lacznie (suma punktów odpowiadac bedzie punktom uzyskanym w kryterium cena), z uwzglednieniem ust.
   1. 
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne).
   2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie Pzp przysluguja Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   3.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   4.  Odwolanie w niniejszym postepowaniu przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Pzp.
   6.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie (kopie odwolania) nalezy przekazac Zamawiajacemu za posrednictwem platformy, tak jak pozostala korespondencje w postepowaniu.
   7.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt
   1. 
   8.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 7 i 8 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 10. Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczace odwolan oblicza sie wedlug przepisów prawa cywilnego. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierac musi odwolanie. 13. Zasady prowadzenia postepowania odwolawczego okresla ustawa Pzp. 14. Postepowanie odwolawcze jest prowadzone w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaly sporzadzone w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwolawczego, który sie na nie powoluje, przedstawia ich tlumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba moze zadac przedstawienia tlumaczenia dokumentu na jezyk polski poswiadczonego przez tlumacza przysieglego. 15. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. 18. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych. 19. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej. 20. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezaleznie od powyzszego przystepujac do postepowania, skladajac wniosek o wyjasnienie SWZ, skladajac oferte lub skladajac inne dokumenty i oswiadczenia Wykonawca, w celu nalezytego zadbania o swoje interesy, zobowiazany jest do zapoznania sie z Dzialem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia postepowania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui exécute le paiement: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui signe le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc zamówienia nr 2 - Trastuzumab
Description: Przedmiotem zamówienia jest zakup produktu leczniczego Trastuzumab, w ilosci okreslonej w dokumentach zamówienia.
Identifiant interne: Czesc zamówienia nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33652100 Antinéoplasiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Grenadierów 51/59  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-073
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Inne informacje dotyczace miejsca realizacji zamówienia (dostaw) okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 5 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 143 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ze wzgledy na ograniczenia (bledy) w formularzu (systemie eNotice2) sluzacym do przygotowania ogloszenia nie ma mozliwosci podania terminu realizacji zamówienia zgodnego z dokumentami zamówienia i intencja Zamawiajacego. Prawidlowy, i zgodny z dokumentami zamówienia, termin realizacji to: od daty udzielenia zamówienia do 1 czerwca 2024 r.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 1. Ocenie beda podlegac wylacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu (w danej czesci zamówienia).
   2.  W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium: 100 % - 100,00 pkt.
   3.  Punktacja przyznawana ofertom bedzie liczona z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zaokraglania).
   4.  Szczególowe zasady przyznawania punktów w kryterium cena: 1) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym, z uwzglednieniem poprawek omylek rachunkowych i innych omylek majacych wplyw na cene brutto oferty; 2) punktacja w kryterium cena wyliczana bedzie wedlug nastepujacego wzoru: LP = (NC/CBO) * 100, gdzie: „LP” oznacza liczbe punktów w kryterium cena, „NC” oznacza najnizsza cene sposród ofert niepodlegajacych odrzuceniu, „CBO” oznacza cene badanej oferty, „100” oznacza wage kryterium;
   5.  Za najkorzystniejsza oferte, odpowiednio dla kazdej czesci zamówienia, uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów lacznie (suma punktów odpowiadac bedzie punktom uzyskanym w kryterium cena), z uwzglednieniem ust.
   1. 
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne).
   2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie Pzp przysluguja Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   3.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   4.  Odwolanie w niniejszym postepowaniu przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Pzp.
   6.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie (kopie odwolania) nalezy przekazac Zamawiajacemu za posrednictwem platformy, tak jak pozostala korespondencje w postepowaniu.
   7.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt
   1. 
   8.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 7 i 8 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 10. Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczace odwolan oblicza sie wedlug przepisów prawa cywilnego. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierac musi odwolanie. 13. Zasady prowadzenia postepowania odwolawczego okresla ustawa Pzp. 14. Postepowanie odwolawcze jest prowadzone w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaly sporzadzone w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwolawczego, który sie na nie powoluje, przedstawia ich tlumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba moze zadac przedstawienia tlumaczenia dokumentu na jezyk polski poswiadczonego przez tlumacza przysieglego. 15. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. 18. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych. 19. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej. 20. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezaleznie od powyzszego przystepujac do postepowania, skladajac wniosek o wyjasnienie SWZ, skladajac oferte lub skladajac inne dokumenty i oswiadczenia Wykonawca, w celu nalezytego zadbania o swoje interesy, zobowiazany jest do zapoznania sie z Dzialem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia postepowania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui exécute le paiement: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui signe le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc zamówienia nr 3 - Abirateroni
Description: Przedmiotem zamówienia jest zakup produktu leczniczego Trastuzumab, w ilosci okreslonej w dokumentach zamówienia.
Identifiant interne: Czesc zamówienia nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33600000 Produits pharmaceutiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33652100 Antinéoplasiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Grenadierów 51/59  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-073
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Inne informacje dotyczace miejsca realizacji zamówienia (dostaw) okreslono w dokumentach zamówienia.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 5 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 504 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ze wzgledy na ograniczenia (bledy) w formularzu (systemie eNotice2) sluzacym do przygotowania ogloszenia nie ma mozliwosci podania terminu realizacji zamówienia zgodnego z dokumentami zamówienia i intencja Zamawiajacego. Prawidlowy, i zgodny z dokumentami zamówienia, termin realizacji to: od daty udzielenia zamówienia do 1 czerwca 2024 r.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 1. Ocenie beda podlegac wylacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu (w danej czesci zamówienia).
   2.  W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium: 100 % - 100,00 pkt.
   3.  Punktacja przyznawana ofertom bedzie liczona z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zaokraglania).
   4.  Szczególowe zasady przyznawania punktów w kryterium cena: 1) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym, z uwzglednieniem poprawek omylek rachunkowych i innych omylek majacych wplyw na cene brutto oferty; 2) punktacja w kryterium cena wyliczana bedzie wedlug nastepujacego wzoru: LP = (NC/CBO) * 100, gdzie: „LP” oznacza liczbe punktów w kryterium cena, „NC” oznacza najnizsza cene sposród ofert niepodlegajacych odrzuceniu, „CBO” oznacza cene badanej oferty, „100” oznacza wage kryterium;
   5.  Za najkorzystniejsza oferte, odpowiednio dla kazdej czesci zamówienia, uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów lacznie (suma punktów odpowiadac bedzie punktom uzyskanym w kryterium cena), z uwzglednieniem ust.
   1. 
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 i kolejne).
   2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie Pzp przysluguja Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   3.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   4.  Odwolanie w niniejszym postepowaniu przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Pzp.
   6.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie (kopie odwolania) nalezy przekazac Zamawiajacemu za posrednictwem platformy, tak jak pozostala korespondencje w postepowaniu.
   7.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt
   1. 
   8.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 7 i 8 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 10. Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia (informacji) o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Terminy dotyczace odwolan oblicza sie wedlug przepisów prawa cywilnego. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 12. Art. 516 ustawy Pzp wskazuje informacje, które zawierac musi odwolanie. 13. Zasady prowadzenia postepowania odwolawczego okresla ustawa Pzp. 14. Postepowanie odwolawcze jest prowadzone w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaly sporzadzone w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwolawczego, który sie na nie powoluje, przedstawia ich tlumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba moze zadac przedstawienia tlumaczenia dokumentu na jezyk polski poswiadczonego przez tlumacza przysieglego. 15. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 16. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 17. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. 18. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych. 19. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej. 20. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 21. Niezaleznie od powyzszego przystepujac do postepowania, skladajac wniosek o wyjasnienie SWZ, skladajac oferte lub skladajac inne dokumenty i oswiadczenia Wykonawca, w celu nalezytego zadbania o swoje interesy, zobowiazany jest do zapoznania sie z Dzialem IX ustawy Pzp w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia postepowania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui exécute le paiement: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui signe le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 092 242,34 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 2 - czesc zamówienia nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 310 896,24 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: U/PN/13/2024
Titre: Umowa nr U/PN/13/2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 15/01/2024
Date de conclusion du marché: 16/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coût anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse310 896,24 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée310 896,24 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 2 - czesc zamówienia nr 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 729 871,10 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: U/PN/14/2024
Titre: Umowa nr U/PN/14/2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 15/01/2024
Date de conclusion du marché: 16/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coût anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse729 871,10 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée729 871,10 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Tramco Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 9 - czesc zamówienia nr 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 51 475,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: U/PN/15/2024
Titre: Umowa nr U/PN/15/2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Medyk-Lek Panek Spólka Komandytowa
Offre:
Nom officiel: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Offre:
Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Offre:
Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Offre:
Nom officiel: Asclepios S.A.
Offre:
Nom officiel: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA
Offre:
Nom officiel: LEK S.A.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues8
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues8
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coût anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse51 475,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée84 100,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szpital Grochowski im. dr med. Rafala Masztaka spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 1132869037
Adresse postale: ul. Grenadierów 51/59  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-073
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekcja Zamówien Publicznych
Adresse électronique: szp@grochowski.waw.pl
Téléphone: +48225152743
Adresse internet: https://grochowski.waw.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Roche Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5220014461
Adresse postale: ul. Domaniewska 28  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-672
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Roche Polska Sp. z o.o.
Adresse électronique: pl.przetargi@roche.com
Téléphone: +48222605161
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5252409576
Adresse postale: ul. Szopienicka 77  
Ville: Katowice
Code postal: 40-431
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Adresse électronique: przetargi@farmacol.com.pl
Téléphone: +48322080792
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 8942556799
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120  
Ville: Wroclaw
Code postal: 54-613
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Point de contact: Urtica Sp. z o.o.
Adresse électronique: przetargi@urtica.pl
Téléphone: +48717826685
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: LEK S.A.
Numéro d’enregistrement: 7281341936
Adresse postale: ul. Podlipie 16  
Ville: Stryków
Code postal: 95-010
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
Point de contact: LEK S.A.
Adresse électronique: agnieszka.galenza@sandoz.com
Téléphone: +48222096221
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Asclepios S.A.
Numéro d’enregistrement: 6481008230
Adresse postale: ul. Hubska 44  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-502
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Asclepios S.A.
Adresse électronique: przetargi@asclepios.pl
Téléphone: +48717698189
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Medyk-Lek Panek Spólka Komandytowa
Numéro d’enregistrement: 5242755182
Adresse postale: ul. Pawla Wlodkowica 2 c  
Ville: Warszawa
Code postal: 03-262
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Medyk-Lek Panek Spólka Komandytowa
Adresse électronique: marzena.golebiewska@medyklek.pl
Téléphone: +48600445662
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 6340125442
Adresse postale: ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 9  
Ville: Katowice
Code postal: 40-273
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: Salus International Sp. z o.o.
Adresse électronique: przetargi@salusint.com.pl
Téléphone: +48327885582
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Tramco Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5242625887
Adresse postale: Wolska, ul. Wolska 14  
Ville: Plochocin
Code postal: 05-860
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Point de contact: Tramco Sp. z o.o.
Adresse électronique: przetargi@tramco.pl
Téléphone: +48223116582
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA
Numéro d’enregistrement: 5250004220
Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 16  
Ville: Warszawa
Code postal: 01-248
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA
Adresse électronique: przetargi@cefarm.com.pl
Téléphone: +48226340641
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ca8ec424-4009-47ca-97fc-7ce3eacccade - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 13:58:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 88008-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques