Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Promnik: DilacÈrateurs

2021/S 178-463428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Promnik: DilacÈrateurs 2021/S 178-463428 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku NumÈro national d'identification: 83122086000000 Adresse postale: Promnik, ul. ?w. Tekli, Strawczyn Ville: Promnik Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 26-067 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alojzy JakÛbik Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl TÈlÈphone: +48 606206214 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pgo.kielce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podmiot prawa publicznego
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj wykupu, fabrycznie nowego rozdrabniacza ko?cowego jednowa?owegoî NumÈro de rÈfÈrence: PGO/02/07/2021
II.1.2) Code CPV principal 42996100 DilacÈrateurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego obejmuj?cego okres 5 lat, fabrycznie nowego rozdrabniacza ko?cowego jednowa?owego (dalej: maszyna lub urz?dzenie), z mo?liwo?ci wykupu maszyny po okresie zako?czenia trwania umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66114000 Services de leasing financier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego obejmuj?cego okres 5 lat, fabrycznie nowego rozdrabniacza ko?cowego jednowa?owego (dalej: maszyna lub urz?dzenie), z mo?liwo?ci wykupu maszyny po okresie zako?czenia trwania umowy. Zakres zamÛwienia obejmuje dostarczenie rozdrabniacza oraz jego monta i rozruch, po uprzednim przestawieniu w przygotowane stanowisko istniej?cego rozdrabniacza Lindner Komet 1800 wraz z szaf sterownicz zabudowan w kontenerze wraz z demonta?em, odwiezieniem i z?o?eniem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego na terenie Zak?adu. Rozdrabniacz nie mo?e by prototypem, wymagana dostawa fabrycznie nowej maszyny, rok produkcji: 2021. Rozdrabniacz przystosowany do produkcji paliwa alternatywnego ñ frakcja wysokoenergetyczna wydzielona pozytywnie przez sep. NIR z frakcji podsitowej < 340 mm z odpadÛw komunalnych. Zasyp rozdrabniacza b?dzie prowadzony za pomoc uk?adu przeno?nikÛw ta?mowych szer. 1 200 mm. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do: zawarcia umowy leasingu operacyjnego na okres 60 miesi?cy przy uwzgl?dnieniu op?aty wst?pnej w wysoko?ci 45 % warto?ci maszyny netto + VAT oraz kwoty wykupu maszyny w wysoko?ci 16 % warto?ci maszyny netto + VAT stanowi?cej rat nr 60.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 134-355830
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wype?niaj?c zobowi?zania wynikaj?ce z postanowie art. 255 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2020 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej tak?e Ñustawa Pzpî] Zamawiaj?cy informuje, ?e w przedmiotowym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktÛr Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia, dlatego te stosownie do zapisÛw art. 255 pkt. 3 ustawy post?powanie uniewa?niono.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42996100 - Dilacérateurs 
66114000 - Services de leasing financier