Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Promnik: Dilacérateurs

2021/S 199-519079  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Promnik: Dilacérateurs

2021/S 199-519079

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 187-485926)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku
Numéro national d'identification: 83122086000000
Adresse postale: Promnik, ul. ?w. Tekli, Strawczyn
Ville: Promnik
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 26-067
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alojzy Jakóbik
Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl
Téléphone: +48 606206214
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pgo.kielce.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza ko?cowego jednowa?owego

Numéro de référence: PGO/02/09/2021

II.1.2)
Code CPV principal
42996100 Dilacérateurs

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza ko?cowego jednowa?owego (dalej: maszyna lub urz?dzenie). Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie rozdrabniacza oraz jego monta i rozruch, po uprzednim przestawieniu w przygotowane stanowisko istniej?cego rozdrabniacza Lindner Komet 1800 wraz z szaf sterownicz zabudowan w kontenerze wraz z demonta?em, odwiezieniem i z?o?eniem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego na terenie Zak?adu. Rozdrabniacz nie mo?e by prototypem, wymagana dostawa fabrycznie nowej maszyny, rok produkcji: 2021. Rozdrabniacz przystosowany do produkcji paliwa alternatywnego - frakcja wysokoenergetyczna wydzielona pozytywnie przez sep. NIR z frakcji podsitowej 0/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 187-485926

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/01/2022

Lire:

Date: 17/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42996100 - Dilacérateurs