Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Proth'ses vasculaires - Dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii

2024/S 2024-350595  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350595-2024 - Résultats
Pologne – Prothèses vasculaires – Dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii z uniewaznienia pakietu nr 3 w postepowaniu na "Dostawe zastawek, protez naczyniowych, lat, stabilizatorów i elektrod wraz z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii", nr sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.133.2023.
Identifiant de la procédure: 39bae06f-4a29-478e-b773-11a9c537d61a
Identifiant interne: 4WSzKzP.SZP.2612.63.2024
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
Principales caractéristiques de la procédure: Postepowanie o wartosci powyzej 143 000,00 euro, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605ze zm.), zwanej dalej równiez PZP oraz przepisów wykonawczych PZP.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33184200 Prothèses vasculaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. R.Weigla 5  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-981
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.)
Droit transnational applicable:
Description: Nie dotyczy

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii z uniewaznienia pakietu nr 3 w postepowaniu na "Dostawe zastawek, protez naczyniowych, lat, stabilizatorów i elektrod wraz z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii", nr sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.133.2023.
Identifiant interne: 4WSzKzP.SZP.2612.63.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33184200 Prothèses vasculaires
Options:
Description des options: 1. Wykonawcy nie przysluguje wzgledem Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia z tytulu niezrealizowania pelnej ilosci przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana czesc umowy nie bedzie wieksza niz 70% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 30% ceny brutto pakietu. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiazuje sie umozliwic Zamawiajacemu zakup dodatkowych ilosci towaru na takich samych zasadach jak dostawy objete zamówieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiajacy zastrzega, ze czesc zamówienia okreslona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nie skorzystac z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, badz braku srodków finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiajacego, jest wiazaca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków okreslonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiazuja odpowiednio.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Weigla 5  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-981
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena brutto, waga 60,00%, sposób oceny minimalizacja

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin dostawy sukcesywnej towaru
Description: Termin dostawy sukcesywnej towaru, waga 20,00%, sposób oceny minimalizacja

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin wymiany reklamacyjnej towaru
Description: Termin wymiany reklamacyjnej towaru, waga 15,00%, sposób oceny minimalizacja

Critère:
Type: Qualité
Nom: Wysokosc kary umownej za opóznienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za kazdy dzien opóznienia
Description: Wysokosc kary umownej za opóznienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za kazdy dzien opóznienia, waga 5,00%, sposób oceny maksymalizacja
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Ocena koncowa oferty: Jest to suma punktów uzyskanych za powyzej wymienione kryteria.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   2.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.
   3.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.
   6.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 25 380,00 PLN
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Aucune offre, demande de participation ou candidature appropriée n’a été reçue en réponse à un avis antérieur
Autre justification: Postepowanie o wartosci powyzej 143 000,00 euro, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605ze zm.), zwanej dalej równiez PZP oraz przepisów wykonawczych PZP. Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawe zastawek, protez naczyniowych, lat, stabilizatorów i elektrod wraz z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii", nr sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.133.2023 w pakiecie nr 3 nie zostaly zlozone zadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaly w istotny sposób zmienione. Podstawa prawna: Art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP.
Identifiant de la procédure antérieure justifiant l’attribution directe: 00675847-2023
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Becton Dickinson Polska Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Offre:
Identifiant de l’offre: Dostawa lat dla Kliniki Kardiochirurgii 4WSzKzP.SZP.2612.63.2024
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 25 380,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 173/4WSzKzP.SZP.2612.63.2024
Titre: Sprzedaz i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego lat dla Kliniki Kardiochirurgii (pakiet nr 3 w postepowaniu nr 4WSzKzP.SZP.2612.133.2023)
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/05/2024
Date de conclusion du marché: 31/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu
Numéro d’enregistrement: 930090240
Adresse postale: ul. R.Weigla 5  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-981
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekcja Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zam.pub@4wsk.pl
Téléphone: +48 261660119
Télécopieur: +48 261660119
Adresse internet: https://4wsk.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 526-22-39-325
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 526-28-83-664
Adresse postale: ul. Hoza 76/78  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48226958504
Télécopieur: +48226958111
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Becton Dickinson Polska Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 5271055984
Adresse postale: Osmanska 14  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Becton Dickinson Polska Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Adresse électronique: przetargi@bd.com
Téléphone: +48223771100
Télécopieur: +48223771101
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 739936c2-e098-4d93-b041-473f8ee9470b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 07:45:07 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350595-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33184200 - Prothèses vasculaires