Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Prudnik: Services de concession de crédit

2020/S 147-361737  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Prudnik: Services de concession de crédit 2020/S 147-361737 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Prudnik Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 3 Ville: Prudnik Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Zawi?lak Courriel: um@prudnik.pl Téléphone: +48 774066200 Fax: +48 774066228 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.prudnik.pl www.prudnik.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego Numéro de référence: ZP-I.271.11.2020
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crédit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiaj?cemu kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 6 850 000,00 PLN (s?ownie: sze? milionów osiemset pi??dziesi?t tysi?cy z?otych), zgodnie z uchwa? Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV/402 /2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 281 630.83 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exécution:
Prudnik
II.2.4) Description des prestations:
Podstawowe dane o kredycie a) Rodzaj transakcji: udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego. b) Kwota i waluta kredytu: 6 850 000,00 PLN, uruchomienie wed?ug dyspozycji kredytobiorcy w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. W celu obliczenia warto?ci kredytu, na potrzeby porównania ofert przyjmuje si?, ?e kredyt wyp?acony jest jednorazowo w dniu 1 wrze?nia 2020 r. c) Okres kredytowania: - data sp?aty pierwszej raty kredytu - 31.3.2021, - data sp?aty ostatniej raty kredytu i odsetek - 30.9.2035, - data sp?aty pierwszej raty odsetek - 31.12.2020.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 095-227304
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank Spó?dzielczy w Prudniku Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 12 Ville: Prudnik Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 394 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 281 630.83 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit