Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pruszków:Services de gestion de parc de véhicules

2023/S 98-307340  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Pruszków: Services de gestion de parc de véhicules 2023/S 098-307340 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Pruszków Numéro national d'identification: 5342406015 Adresse postale: ul. Kraszewskiego 14/16 Ville: Pruszków Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-800 Pays: Pologne Courriel: jedz@miasto.pruszkow.pl Téléphone: +48 227358710 Fax: +48 227587244 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zorganizowanie, zarz?dzanie i eksploatacja systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego Numéro de référence: WSR.271.12.2023
II.1.2) Code CPV principal 50111100 Services de gestion de parc de véhicules
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zorganizowanie, zarz?dzanie i eksploatacja systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego.
   1.  W roku 2023 r. od dnia ....... do dnia 30.09.2023. UWAGA Termin uruchomienia systemu PRM w roku 2023 stanowi kryterium oceny ofert i uzale?nione jest od terminu wskazanego przez Wykonawc? w formularzu ofertowym, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   2.  Termin uruchomienia systemu PRM w kolejnych latach obowi?zywania umowy tj: a) rok 2024 - od dnia
   1. 05.2024 r. do dnia 30.09.2024 r., b) rok 2025 - od dnia
   1. 05.2025 r. do dnia 30.09.2025 r. W sk?ad systemu wejdzie 13 stacji rowerowych wyposa?onych w totem informacyjny (w sumie 13), w tym: na 4 stacjach 10 stojaków rowerowych oraz na 9 stacjach 8 stojaków rowerowych (w sumie 112). Ka?da ze stacji rowerowych wyposa?ona jest w 6 rowerów (w sumie 78).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 178 536.80 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34431000 Bicyclettes sans moteur 42961100 Système de contrôle des accès
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4) Description des prestations:
Pruszków
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Termin uruchomienia systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego / Pondération: 40 Coût - Nom: Cena / Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Zamawiaj?cy informuje, ?e w niniejszym post?powaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 047-137800
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zorganizowanie, zarz?dzanie i eksploatacja systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nexbike Posla S.A w restrukturyzacji Ville: Warszawa Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 178 536.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli zaistnieje jedna z przes?anek wskazanych w art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci uniewa?nienia post?powania, je?eli ?rodki publiczne, które zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie? na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug, które stanowi? b?d? nie wi?cej ni? 40 % warto?ci zamówienia podstawowego .
   3.  O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy: - spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ, - nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w zakresie wskazanym w rozdz. II ust. 8 SWZ,
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Zorganizowanie, zarz?dzanie i eksploatacja systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34431000 - Bicyclettes sans moteur 
42961100 - Système de contrôle des accès 
50111100 - Services de gestion de parc de véhicules