Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution dĺun marchÚ sans publication prÚalable dĺun avis de marchÚ
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pr█szk█w: Services de collecte des ordures m╚nag╦res

2021/S 40-100591  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Pr█szk█w: Services de collecte des ordures m╚nag╦res 2021/S 040-100591 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Pr█szk█w Num╚ro national d'identification: 9910284648 Adresse postale: ul. Opolska 17 Ville: Pr█szk█w Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 46-060 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe Klimczak Courriel: gospodarka@proszkow.pl T╚l╚phone: +48 774013729 Fax: +48 774013711 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.proszkow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie punkt█w selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowie i w Boguszycach Num╚ro de r╚f╚rence: RO.271.1.2021.ORM
II.1.2) Code CPV principal 90511200 Services de collecte des ordures m╚nag╦res
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przygotowanie do uruchomienia punkt█w selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowie i w Boguszycach (dalej jako PSZOK), przez kt█re rozumie si?: 1) uzyskanie wszelkich niezb?dnych decyzji administracyjnych, pozwole?, zezwole?, uzyskanie wpis█w do odpowiednich rejestr█w, uzgodnie do prowadzenia dzia?alno?ci zbierania odpad█w komunalnych na terenie obu PSZOK-█w, w tym wykonanie niezb?dnej dokumentacji oraz poniesienie wszelkich koszt█w z tym zwi?zanych; 2) przygotowanie niezb?dnej infrastruktury PSZOK-█w (w tym kontenery i pojemniki), niedostarczonej i niewybudowanej w ramach zada?: ĐBudowa punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Boguszycach w gminie Pr█szk█wţ i ĐRozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowieţ i niedoposa?onej w ramach ww. zada w wyniku post?powania pn.: ĐWyposa?enie punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowie z podzia?em na zadania" i ĐWyposa?enie punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych ...
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 039 613.46 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90533000 Services de gestion de d╚charges 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
POLSKA, woj. opolskie, teren miasta i gminy Pr█szk█w
II.2.4) Description des prestations:
Przygotowanie do uruchomienia punkt█w selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowie i w Boguszycach (dalej jako PSZOK), przez kt█re rozumie si?: 1) uzyskanie wszelkich niezb?dnych decyzji administracyjnych, pozwole?, zezwole?, uzyskanie wpis█w do odpowiednich rejestr█w, uzgodnie do prowadzenia dzia?alno?ci zbierania odpad█w komunalnych na terenie obu PSZOK-█w, w tym wykonanie niezb?dnej dokumentacji oraz poniesienie wszelkich koszt█w z tym zwi?zanych; 2) przygotowanie niezb?dnej infrastruktury PSZOK-█w (w tym kontenery i pojemniki), niedostarczonej i niewybudowanej w ramach zada?: ĐBudowa punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Boguszycach w gminie Pr█szk█wţ i ĐRozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowieţ i niedoposa?onej w ramach ww. zada w wyniku post?powania pn.: ĐWyposa?enie punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Pr█szkowie z podzia?em na zadaniaţ i ĐWyposa?enie punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w Boguszycach z podzia?em na zadaniaţ, kt█ra zostanie przekazana Wykonawcy, a wymaganej do prowadzenia dzia?alno?ci zbierania odpad█w komunalnych na terenie obu PSZOK-█w, w tym realizacja sta?ego monitoringu terenu PSZOK-█w oraz wjazdu na PSZOK-i, je?li przepisy obowi?zuj?cego prawa tego wymagaj i zapewnienie by wykorzystywana infrastruktura spe?nia?a wszelkie wymogi okre?lone przepisami prawa; 3) uruchomienie systemu ewidencjonowania odpad█w komunalnych przyjmowanych na PSZOK-ach; 4) zatrudnienie oraz przeszkolenie w zakresie obs?ugi systemu, o kt█rym mowa w pkt 3 obs?ugi PSZOK-█w.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Regionalny program operacyjny wojew█dztwa opolskiego na lata 2014˝2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Attribution d'un march╚ sans publication pr╚alable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de lÝUnion europ╚enne (dans les cas ╚num╚r╚s ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, Zamawiaj?cy mo?e udzieli zam█wienia z wolnej r?ki, je?eli zam█wienie udzielane jest przez Zamawiaj?cego, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1˝3a Pzp, osobie prawnej, je?eli spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: a) Zamawiaj?cy sprawuje nad t osob prawn kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest r█wnie spe?niony, gdy kontrol tak sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiaj?cego w taki sam spos█b; b) ponad 90 % dzia?alno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez Zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol lub przez inn osob prawn?, nad kt█r ten Zamawiaj?cy sprawuje kontrol?, o kt█rej mowa w lit. a powy?ej; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. W post?powaniu b?d?cym przedmiotem niniejszej informacji zaistnia?y wszystkie przes?anki do udzielenia zam█wienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp wskazanego powy?ej. W pierwszej kolejno?ci nale?y wskaza?, i Gmina Pr█szk█w jest jednostk sektora finans█w publicznych w rozumieniu przepis█w o finansach publicznych ˝ zatem jest Zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp. W drugiej kolejno?ci nale?y zauwa?y?, i spe?nione zosta?y wszystkie pozosta?e przes?anki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, tj.: Ad. a) Gmina Pr█szk█w ˝ jako Zamawiaj?cy jest jednostk sektora finans█w publicznych, posiadaj?c 100 % udzia?█w w sp█?ce Gminne Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci z siedzib w Pr█szkowie. Jako za?o?yciel i jedyny wsp█lnik odgrywa decyduj?c rol w zakresie jej cel█w strategicznych, obszar█w dzia?alno?ci i istotnych decyzji dotycz?cych zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie za?o?ycielskim sp█?ki z ograniczon odpowiedzialno?ci (akt notarialny z dnia 23 listopada 2017 r. repertorium A nr 6548/2017). Ad. b) Ponad 90 % dzia?alno?ci Sp█?ki dotyczy zada powierzonych jej przez Gmin Pr█szk█w w ramach aktu za?o?ycielskiego. Sp█?ka wykonuje zadania Gminy w oparciu o maj?tek nale??cy po?rednio lub bezpo?rednio do niej. Wsparcie powy?szego stanowi ▀ 9 ust. 1 aktu za?o?ycielskiego sp█?ki z ograniczon odpowiedzialno?ci?, zgodnie z kt█rym Wsp█lnik o?wiadcza, ?e celem Sp█?ki jest prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej realizuj?cej swym zakresem zadania w?asne Gminy, w tym z zakresu ochrony ?rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Ad. c) Maj?c na uwadze informacje wskazane powy?ej w ad. a, tj. fakt, ?e Gmina Pr█szk█w jest jedynym wsp█lnikiem, maj?cym 100 % udzia?█w w kapitale zak?adowym kontrolowanej Sp█?ki, w Sp█?ce nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. Powy?ej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje wszystkie przes?anki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, na podstawie kt█rych mo?liwe jest udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki (zam█wienie in-house) sp█?ce, w kt█rej gmina posiada 100 % udzia?█w.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du march╚:
22/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Gminne Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Daszy?skiego 13a Ville: Pr█szk█w Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 46-060 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@gpw.pl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 1 039 613.46 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne Courriel: odolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90511200 - Services de collecte des ordures mÚnagŔres 
90511300 - Services de collecte des dÚchets sauvages 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges