Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PruszkÛw:Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2023/S 97-303018  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-PruszkÛw: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance 2023/S 097-303018 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto PruszkÛw NumÈro national d'identification: 5342406015 Adresse postale: ul. Kraszewskiego 14/16 Ville: PruszkÛw Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-800 Pays: Pologne Courriel: jedz@miasto.pruszkow.pl TÈlÈphone: +48 227358710 Fax: +48 227587244 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie 2 zadania NumÈro de rÈfÈrence: WSR.271.19.2023
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii nN ñ 0,4kV gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I Zadanie nr 2 ñ Budowa sieci wodoci?gowej w ul. Jaronia Kowalskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'exÈcution:
PruszkÛw
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia: Zadanie nr 1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej: - rury kielichowe ?elbetowe dn1,00 WIPRO oko?o 1 523,10mb, przewÛd t?oczny d125 PE-HD 125x7,4 PN10 oko?o 27,50mb, studnie rewizyjne ?elbetowe dn1,50 wraz z przepadami z rur kamionkowych 52 szt.,studnia rozpr??na dn1.20 1 szt., wylot do rzeki ?bikÛwki 1 komp., separator substancji ropopochodnych dn1,20 15/150l/s 1 komp., studnia rewizyjna ?elbetowa dn1,20 z regulatorem przep?ywu 10,5l/s 1 komp., osadnik betonowy dn2,50 1 komp., kompletna ?elbetowa przepompownia wÛd deszczowych dn2,00, dwie pompy o mocy min.
   2. 20kW z kompletnym osprz?tem ze stali nierdzewnej, kompletny uk?ad do sterowania, system monitoringu i wizualizacji MRM-GPRS zgodnie z projektem uwagi do realizacji kanalizacji deszczowej ñ przy realizacji w/w odwodnienia na odcinku od przepompowni do ul. Szarych SzeregÛw nale?y zdemontowa? istniej?ce o?wietlenie uliczne i po zako?czeniu prac instalacyjnych ponownie je odtworzy?, system monitoringu z pe?n? licencj? oraz dodatkowym komputerem (laptop 17 cali) z przystosowanym do obs?ugi w/w systemÛw, Przebudowa linii NN: demonta? istniej?cej linii nN-0,4 kV, budowa kablowych linii, roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych i inne roboty obj?te umow? (przy??cza do posesji i przepompowni i dotyczy tylko linii nN) Gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni Etap I - wg projektu Zadanie nr 2 Budowa sieci wodoci?gowej. rury ?eliwne sferoidalne dn150 po??czenie elastyczne kielichowe oko?o 1234,10mb, rury ?eliwne sferoidalne dn100 po??czenie elastyczne kielichowe oko?o 134,20mb, rury ?eliwne sferoidalne dn100 po??czenie ko?nierzowe oko?o 12,20mb, hydrant podziemny ppo? dn80 16 szt., rura ochronna stalowa (przecisk) 323,90x8,8 mm -12,20mb, zasuwa ko?nierzowa typu F5 Ñd?ugaî dn150 - 6 szt., zasuwa ko?nierzowa typu F5 Ñd?ugaî dn100 - 4szt., zespÛ? napowietrzaj?co-odpowietrzaj?cy dn100 - 2 szt., studzienka wodoci?gowa dn2000, h=4,3m - 2 szt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie, a. przebudowa kanalizacji sanitarnej od ul. D?ugiej do ul. Zachodniej (z dn0.20 na dn0.30), sie? kanalizacji sanitarnej z rur PP SN 8 o ?rednicy dn0.30 oko?o 222,50mb,studnia rewizyjna betonowa dn1.20- 9 szt., b. sie? kanalizacji sanitarnej nowa do studni S7, sie? kanalizacji sanitarnej z rur PP SN8 o ?rednicy dn0,30 oko?o 149,00mb, studnia rewizyjna betonowa dn1.20 - 6 szt., studnia rewizyjna PP Tegra dn0.60 - 1 szt., komora startowa i odbiorcza 2x4x3.90 i 2x2x3,90 - 2 szt., rura stalowa os?onowa dn 457x10 mm L = 11 mb, od studni S7 do studni S35 - sie? kanalizacji sanitarnej z rur PP SN8 o ?rednicy dn0,20 -1 204,20,- studnia rewizyjna betonowa
   1. 20 - 38 szt. oraz inne prace tj. - w trakcie i po zako?czeniu robÛt instalacyjnych nale?y wykona? utwardzenie drogi o szeroko?ci min.
   4. 0m i d?ugo?ci oko?o 1500mb na ca?ej d?ugo?ci prowadzonych prac ñ I warstwa- gruzobeton o frakcji 31-100 grubo?ci 20cm II warstwa- kruszywo kamienne o frakcji 31-60 grubo?ci 10cm - przesuni?cie ogrodze? na posesjach prywatnych zgodnie z nowym podzia?em ZRID i zast?pienie w/w ogrodze? siatk? o wysoko?ci min.
   1. 5m obsadzon? na s?upkach stalowych z wykorzystaniem istniej?cych bram oraz furtek lub wykonanych z siatki obsadzonej w ceowniku - wykonanie-sprawdzenie wydajno?ci hydrantÛw ppo? po zako?czeniu inwestycji (wszystkie) - uzyskanie za?wiadczenia o u?ytkowaniu z PINB dla w/w zada? - inne wg projektu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: 300 000,00 z? (trzysta tysi?cy z?). Zasady wnoszenia wadium opisano w SWZ, ktÛry jest w ca?o?ci dost?pny na stronie prowadzonego post?powania: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 071-216270
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie 2 zadania
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy informuje, ?e w niniejszym post?powaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli zaistnieje jedna z przes?anek wskazanych w art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci uniewa?nienia post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane.
   3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie? na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych robÛt budowlanych, zamÛwienia na dodatkowe roboty budowlane, ktÛre stanowi? b?d? nie wi?cej ni? 30 % warto?ci zamÛwienia podstawowego. Zakres zamÛwienia na podobne roboty budowlane: Roboty z bran?y wodoci?gowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogowej, elektrycznej nN i SN oraz inne. Zamawiaj?cy uwzgl?dni? ca?kowit? warto?? tego zamÛwienia przy obliczaniu warto?ci niniejszego zamÛwienia publicznego.
   4.  O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy: - spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ, - nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w zakresie wskazanym w rozdz. II ust. 8 SWZ,
   5.  z?o?yli ofert? niepodlegaj?c? odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie 2 zadania 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance