Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 27/01/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PruszkÛw: Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2021/S 8-013242  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-PruszkÛw: Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2021/S 008-013242

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 240-592424)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Adresse postale: ul. PartyzantÛw 2/4
Ville: PruszkÛw
Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Code postal: 05-802
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Micha M?czkowski
Courriel: michal.meczkowski@ecmg.pl
TÈlÈphone: +48 606145428
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tworki.eu
Adresse du profil díacheteur: http://www.tworki.eu

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Poprawa efektywno?ci energetycznej i dostosowanie do obowi?zuj?cych przepisÛw pawilonÛw I i VIIB MSCZ w Pruszkowie

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/AM/13/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem inwestycji pn.: ÑPoprawa efektywno?ci energetycznej i dostosowanie do obowi?zuj?cych przepisÛw pawilonÛw I i VIIB MSCZ w Pruszkowieî jest remont, przebudowa pawilonu I i pawilonu VIIB Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w (05-802) Pruszkowie, ul. PartyzantÛw 2/4, wraz z cz??ciow dostaw wyposa?enia. Realizacja przedmiotu zamÛwienia zostanie wykonana w systemie Ñzaprojektuj, wybudujî wraz z dostaw mebli.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 240-592424

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 20/03/2021

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 27/03/2021 Termin zwi?zania ofert?: 60 dni

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/01/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 27/01/2021

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/01/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 27/01/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45215120 - Travaux de construction de bâtiments médicaux spécialisés 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers