Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 01/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PruszkÛw: Travaux de construction de b'timents scolaires

2022/S 18-042654  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/01/2022
S18
Pologne-PruszkÛw: Travaux de construction de b'timents scolaires

2022/S 018-042654

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 246-648879)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Pruszkowski
NumÈro national d'identification: NIP: 534-24-05-501
Adresse postale: ul. Drzyma?y 30
Ville: PruszkÛw
Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Code postal: 05-800
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina M?kal
Courriel: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl
TÈlÈphone: +48 227381470
Fax: +48 227381470
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiat.pruszkow.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji pn. ÑPrzebudowa LO im. T. Ko?ciuszki w Pruszkowieî

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.272.52.2021

II.1.2)
Code CPV principal
45214200 Travaux de construction de b'timents scolaires

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest inwestycja pn. ÑPrzebudowa LO im. T. Ko?ciuszki w Pruszkowieî (dalej nazywana Inwestycj? lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach ktÛrej Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiaj?cego rozbudow? i przebudow? Liceum OgÛlnokszta?c?cego im. Tadeusza Ko?ciuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu w nast?puj?cych Etapach: ï Etap 0 ñ Prace Przygotowawcze; ï Etap I ñ RozbiÛrka cz??ci istniej?cych budynkÛw oraz budowa cz??ci nowego obiektu; ï Etap II ñ Budowa II cz??ci budynku wraz z modernizacj? sali gimnastycznej, w tym w zakresie poprawy warunkÛw akustycznych; ï Etap III ñ Zagospodarowanie terenu. Pe?en opis zamÛwienia znajduje si? w Specyfikacji WarunkÛw zamÛwienia i w za??cznikach do niej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 246-648879

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Au lieu de:

B) Posiada ?rodki na rachunku bankowym albo jego zdolno?? kredytowa w okresie nie d?u?szym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert stanowi? kwot? co najmniej 20.000.000 z?. B) Posiada ?rodki na rachunku bankowym albo jego zdolno?? kredytowa w okresie nie d?u?szym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert stanowi? kwot? co najmniej 20.000.000 z?. 4) Informacja z banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

Lire:

B) Posiada ?rodki na rachunku bankowym albo jego zdolno?? kredytowa, w okresie nie d?u?szym ni? 3 miesi?ce przed z?o?eniem informacji , stanowi? kwot? co najmniej 15.000.000 z?. B) Posiada ?rodki na rachunku bankowym albo jego zdolno?? kredytowa w okresie nie d?u?szym ni? 3 miesi?ce przed z?o?eniem informacji stanowi? kwot? co najmniej 15.000.000 z?. 4) informacja z banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem;

NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

b) trzy Inwestycje budowlane (tj. zako?czone i oddane do u?ytkowania) polegaj?ce na budowie lub przebudowie obiektÛw w okre?lonych w za??czniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII zawieraj?ca w swoim zakresie roboty: ogÛlnobudowlane, konstrukcyjne, elektryczne (w tym niskopr?dowe), sanitarne (w tym wentylacyjne), z czego: a. co najmniej jedna z ww. inwestycji by?a o warto?ci zadania nie mniejszej ni? 50 000 000,00 z? brutto B) Dysponuje odpowiednim personelem sk?adaj?cym si? na ZespÛ? Generalnego Wykonawcy, mianowicie: a) dysponuje Kierownikiem Budowy, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako Kierownik Budowy, na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 5 000 m2 o warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 35 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 5 lat (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?) b) dysponuje kierownikiem robÛt konstrukcyjno ñ budowlanych, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako kierownik robÛt konstrukcyjno ñ budowlanych na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 5 000 m2 i warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 30 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 5 lat, (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno ñ budowlanej bez ogranicze?) c) dysponuje kierownikiem robÛt sanitarnych, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako kierownik robÛt sanitarnych, na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 3 000 m2 i o warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 25 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 5 lat, (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?) d) dysponuje kierownikiem robÛt elektrycznych i elektroenergetycznych, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako kierownik robÛt elektrycznych i elektroenergetycznych, na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 3 000 m2 i o warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 25 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 5 lat, (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ogranicze?)

Lire:

b) trzy Inwestycje budowlane (tj. zako?czone i oddane do u?ytkowania) polegaj?ce na budowie lub przebudowie obiektÛw w okre?lonych w za??czniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII zawieraj?ca w swoim zakresie roboty: ogÛlnobudowlane, konstrukcyjne, elektryczne (w tym niskopr?dowe), sanitarne (w tym wentylacyjne), z czego: a. co najmniej jedna z ww. inwestycji by?a o warto?ci zadania nie mniejszej ni? 35 000 000,00 z? brutto B) Dysponuje odpowiednim personelem sk?adaj?cym si? na ZespÛ? Generalnego Wykonawcy, mianowicie: a) dysponuje Kierownikiem Budowy, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako Kierownik Budowy, na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 5 000 m2 o warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 35 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 10 lat (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?) b) dysponuje kierownikiem robÛt konstrukcyjno ñ budowlanych, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako kierownik robÛt konstrukcyjno ñ budowlanych na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 5 000 m2 i warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 30 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 10 lat, (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno ñ budowlanej bez ogranicze?) c) dysponuje kierownikiem robÛt sanitarnych, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako kierownik robÛt sanitarnych, na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 3 000 m2 i o warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 25 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 10 lat, (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?) d) dysponuje kierownikiem robÛt elektrycznych i elektroenergetycznych, ktÛry posiada: ï do?wiadczenie jako kierownik robÛt elektrycznych i elektroenergetycznych, na co najmniej 2 Inwestycjach o powierzchni u?ytkowej obj?tej robotami nie mniejszej ni? 3 000 m2 i o warto?ci robÛt budowlanych wynosz?cej minimum 25 000 000 z? brutto ka?da kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII w okresie ostatnich 10 lat, (w okresie posiadania uprawnie? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ogranicze?)

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zmiany maj? na celu zwi?kszenie konkurencji i szerszy dost?p WykonawcÛw do zamÛwienia.
Pologne-PruszkÛw: Travaux de construction de b'timents scolairesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 01/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires 
71220000 - Services de création architecturale