Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przasnysz:...limination et traitement des ordures

2024/S 12-031905  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Przasnysz: ...limination et traitement des ordures 2024/S 012-031905 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 7611438775 Adresse postale: ul. Kacza 9 Ville: Przasnysz Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 06-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Jakubowski Courriel: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl TÈlÈphone: +48 297522844 Fax: +48 297522844 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzgkimprzasnysz.pl Adresse du profil díacheteur: https://mzgkimprzasnysz.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka prawa handlowego
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przyj?cie odpadÛw komunalnych celem zagospodarowania NumÈro de rÈfÈrence: 2/2023/G
II.1.2) Code CPV principal 90510000 ...limination et traitement des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przyj?cie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komun., odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji oraz zmieszanych odpadÛw opakowaniowych na rok 2024. I cz???: Przyj?cie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komun. o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadaj?cej status Instalacji Komunalnej b?d?cej na Li?cie Marsza?. Woj. Maz. maks. w odleg?. 70 km od bazy sprz?t.-mag. ul. Leszno 47 w Przasnyszu. II cz???: Przyj?cie i zagospodarow. odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosow. zezwolenia, zlokaliz. na terenie woj. maz. maks. w odleg?o?ci 70 km od bazy sprz?t.-magazyn. ul. Leszno 47 w Przasnyszu.III cz???:Przyj?cie i zagospodarow. zmieszanych odpadÛw opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosow. zezwolenia, zlokaliz. na ter. woj.maz.maks. w odleg?o?ci 70 km od bazy sprz.-magaz. ul. Leszno 47 w Przasnyszu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 030 596.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Przyj?cie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadaj?cej status Instalacji Komunalnej b?d?cej na Li?cie Marsza?ka WojewÛdztwa Mazow.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4) Description des prestations:
Przyj?cie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadaj?cej status Instalacji Komunalnej b?d?cej na Li?cie Marsza?ka WojewÛdztwa Mazowieckiego, prowadzonej na podstawie art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.). Przewidywana ilo?? niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych do zagospodarowania w ca?ym okresie trwania umowy to oko?o 4 000 Mg. Odpady te pochodz? z gmin z powiatu przasnyskiego. Przyj?cie odpadÛw do zagospodarowania mo?e nast?pi? jedynie przez instalacj? przetwarzania odpadÛw posiadaj?c? status Instalacji Komunalnej b?d?cej na Li?cie Marsza?ka WojewÛdztwa Mazowieckiego, prowadzonej na podstawie art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. Dz.U.2023.1587 t.j.) w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu lub odzysku oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania zgodnie z tre?ci? ustawy z dnia 13.09.1996r Ño utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w Gminachî (Dz. U. 2023.1469 t. j). Odpady do instalacji zostan? dostarczone przez Zamawiaj?cego. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy wymaga aby Instalacja Komunalna znajdowa?a si? maksymalnie w odleg?o?ci 70 km od bazy sprz?towo-magazynowej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. Wynika to z kosztÛw i czasu transportu Zamawiaj?cego (mocy przerobowych Zamawiaj?cego).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Odleg?o?? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Przyj?cie i zagospodarowanie odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosowne zezwolenia, zlokaliz. na ter.woj.maz.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4) Description des prestations:
Przyj?cie i zagospodarowanie odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosowne zezwolenia, zlokalizowanego na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego. Przewidywana do zagospodarowania ilo?? odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji w ca?ym okresie trwania umowy to oko?o 800 Mg. Odpady te pochodz? z gmin z powiatu przasnyskiego. Przyj?cie odpadÛw do zagospodarowania mo?e nast?pi? jedynie przez instalacj? posiadaj?c? stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadÛw komunalnych w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadÛw, zgodnie z hierarchi? sposobÛw post?powania z odpadami, o ktÛrych mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t. j.) Odpady do instalacji zostan? dostarczone przez Zamawiaj?cego (luzem i/lub w workach/reklamÛwkach/torebkach foliowych itp.). W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy wymaga aby podmiot prowadz?cy instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?cy stosowne zezwolenia, znajdowa? si? maksymalnie w odleg?o?ci 70 km od bazy sprz?towo-magazynowej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. Wynika to z kosztÛw i czasu transportu Zamawiaj?cego (mocy przerobowych Zamawiaj?cego).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Odleg?o?? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Przyj?cie i zagospodarowanie zmieszanych odpadÛw opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosowne zezwolenia, zlokaliz. na ter.woj.maz
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4) Description des prestations:
Przyj?cie i zagospodarowanie zmieszanych odpadÛw opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosowne zezwolenia, zlokalizowanego na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego. Przewidywana do zagospodarowania ilo?? zmieszanych odpadÛw opakowaniowych w ca?ym okresie trwania umowy to oko?o 700 Mg. Odpady te pochodz? z gmin z powiatu przasnyskiego. Przyj?cie odpadÛw do zagospodarowania mo?e nast?pi? jedynie przez instalacj? posiadaj?c? stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadÛw komunalnych w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadÛw, zgodnie z hierarchi? sposobÛw post?powania z odpadami, o ktÛrych mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023.1587 t. j.) Odpady do instalacji zostan? dostarczone przez Zamawiaj?cego (luzem i/lub w workach/reklamÛwkach/torebkach foliowych itp.). W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy wymaga aby podmiot prowadz?cy instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?cy stosowne zezwolenia, znajdowa? si? maksymalnie w odleg?o?ci 70 km od bazy sprz?towo-magazynowej przy ul. Leszno 47 w Przasnyszu. Wynika to z kosztÛw i czasu transportu Zamawiaj?cego (mocy przerobowych Zamawiaj?cego).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Odleg?o?? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 208-655589
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2/2023/G
Lot n : 1 IntitulÈ:
Przyj?cie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji posiadaj?cej status Instalacji Komunalnej b?d?cej na Li?cie Marsza?ka WojewÛdztwa Mazow.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie NumÈro national d'identification: 5661643631 Adresse postale: ul. Gostkowska 83 Ville: CiechanÛw Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 06-400 Pays: Pologne Courriel: puk@ciechanow.pl TÈlÈphone: +48 236722242 Fax: +48 236722242 Adresse internet: www.pukciechanow.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 460 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2/2023/G
Lot n : 2 IntitulÈ:
Przyj?cie i zagospodarowanie odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji o kodzie 20 02 01 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosowne zezwolenia, zlokaliz. na ter.woj.maz.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B?ysk-Bis Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7571433635 Adresse postale: ul. Stanis?awa Moniuszki 108 Ville: MakÛw Mazowiecki Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 06-200 Pays: Pologne Courriel: biuro@blysk-bis.pl TÈlÈphone: +48 297172234 Fax: +48 297172234 Adresse internet: www.blysk-bis.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 374 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2/2023/G
Lot n : 3 IntitulÈ:
Przyj?cie i zagospodarowanie zmieszanych odpadÛw opakowaniowych o kodzie 15 01 06 do podmiotu prowadz?cego instalacj? przetwarzania odpadÛw, posiadaj?c? stosowne zezwolenia, zlokaliz. na ter.woj.maz
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B?ysk-Bis Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7571433635 Adresse postale: ul. Stanis?awa Moniuszki 108 Ville: MakÛw Mazowiecki Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 06-200 Pays: Pologne Courriel: biuro@blysk-bis.pl TÈlÈphone: +48 297172234 Fax: +48 297172234 Adresse internet: www.blysk-bis.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 341 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy ??da podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: - aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadÛw lub inny sposÛb zagospodarowania wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023.1587 t. j.); - aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadÛw komunalnych; - o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U.2023.1689 t. j.), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 4 do SWZ; - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; - o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 P.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7,10 p.z.p.; wzÛr o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ. - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; - za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; - za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ze wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p. przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy p.z.p. jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Przyj?cie odpadÛw komunalnych celem zagospodarowania 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures