Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 26/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przasnysz: Travaux de construction de routes

2020/S 200-484200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Pologne-Przasnysz: Travaux de construction de routes

2020/S 200-484200

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 170-410541)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Przasnyski
NumÈro national d'identification: 55-06-68-812
Adresse postale: ?w. St. Kostki 5
Ville: Przasnysz
Code NUTS: PL922 Ciechanowski
Code postal: 06-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kazimierz PiÛro
Courriel: sekretariat@pzd-przasnysz.pl
TÈlÈphone: +48 297522728
Fax: +48 297522728
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.powiat-przasnysz.pl
Adresse du profil díacheteur: www.powiat-przasnysz.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Rozbudowa drogi wojewÛdzkiej nr 544 gr. woj. ñ M?awañPrzasnyszñOstro??ka prowadz?cej do terenÛw inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

NumÈro de rÈfÈrence: SIiZP 252.5.2020.DW544

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
ZamÛwienie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robÛt budowlanych rozbudowy drogi DW544. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwole?, dokumentacji do wyceny nieruchomo?ci, a tak?e innych dokumentÛw niezb?dnych do realizacji osi?gni?cia celu, jakim jest rozbudowa DW 544. Zakres robÛt budowlanych obejmuje rozbudow dwÛch odcinkÛw drogi wojewÛdzkiej 544 (dalej jako DW 544) w celu uzyskania parametrÛw technicznych drogi klasy G o przybli?onej d?ugo?ci 16,672 km: 1) odcinek o d?ugo?ci 3,672 km (km 115+078 ñ 118+750); 2) odcinek o d?ugo?ci 13,000 km (km 98+954 ñ 111+954); z zastosowaniem uniwersalnego projektowania, jako warunku koniecznego zamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 170-410541

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Cz?? 2 zamÛwienia: a) co najmniej jedn robot budowlan obejmuj?c zakresem budow lub przebudow lub rozbudow drogi co najmniej klasy Z o nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 9 000 m2; oraz b) co najmniej jedn robot budowlan obejmuj?c zakresem budow lub przebudow lub rozbudow obiektu mostowego na drodze, co najmniej klasy Z o warto?ci nie mniejszej ni 300 000 PLN brutto.

Lire:

Cz?? 2 zamÛwienia: a) co najmniej jedn robot budowlan obejmuj?c zakresem budow lub przebudow lub rozbudow drogi co najmniej klasy Z o nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 9 000 m2; oraz b) co najmniej jedn robot budowlan obejmuj?c zakresem budow lub przebudow lub rozbudow obiektu mostowego na drodze, co najmniej klasy Z o warto?ci nie mniejszej ni 80 000,00 PLN brutto.

NumÈro de section: II.2.7

Lot n : 1, 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowiazywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw. Pocz?tek:

Au lieu de:

Date: 21/12/2020

Lire:

Date: 07/01/2021

NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : 1, 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/10/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 26/10/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : 1, 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/10/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 26/10/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233140 - Travaux routiers 
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
70000000 - Services immobiliers 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71355000 - Services d'arpentage