Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 02/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przasnysz: Travaux de construction de routes

2021/S 8-013237  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Przasnysz: Travaux de construction de routes

2021/S 008-013237

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 243-600549)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Przasnyski
Numéro national d'identification: 55-06-68-812
Adresse postale: ul. ?w. St. Kostki 5
Ville: Przasnysz
Code NUTS: PL924 Ostro??cki
Code postal: 06-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kazimierz Pióro
Courriel: sekretariat@pzd-przasnysz.pl
Téléphone: +48 297522728
Fax: +48 297522728
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.powiat-przasnysz.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.powiat-przasnysz.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwole?, a tak?e budowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW614 do parametrów drogi klasy G

Numéro de référence: SIiZP 252.12.2020.IIe.DW614

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy DW 614. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwole?. Zakres robót budowlanych obejmuje budow i rozbudow odcinka drogi wojewódzkiej DW614 na parametrach drogi klasy G o przybli?onej d?ugo?ci 17,533 km, od km 0+000,00 do km 17+533,00, z zastosowaniem uniwersalnego projektowania, jako warunku koniecznego zamówienia.Wykonawca w ramach realizacji zadania zapewni równie nadzór autorski.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 243-600549

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki realizacji umowy:

Au lieu de:

Okoliczno?ci zmiany umowy okre?lone zosta?y w par. 25 wzoru umowy, kary umowne - par. 20 . Ustala si zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Kamie Milowy nr 1 - do 30.9.2021; Kamie Milowy nr 2 - do 15.11 2021; Kam. milowy nr 3 - do 30.7.2022; Kam mil. nr 4 - do 30.6.2023; Kam. milowy nr 5 - do 15.9.2023. Obowi?zuje wynagrodzenie rycza?towe. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jako?ci.

Lire:

Okoliczno?ci zmiany umowy okre?lone zosta?y w par. 25 wzoru umowy, kary umowne - par. 20 . Ustala si zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 8 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Kamie Milowy nr 1 - do 30.9.2021; Kamie Milowy nr 2 - do 15.11 2021; Kam. milowy nr 3 - do 30.7.2022; Kam mil. nr 4 - do 30.6.2023; Kam. milowy nr 5 - do 15.9.2023. Obowi?zuje wynagrodzenie rycza?towe. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jako?ci.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/01/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 02/02/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/01/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 02/02/2021

Heure locale: 14:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45232454 - Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233140 - Travaux routiers 
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71355000 - Services d'arpentage