Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przemy?l:Autobus publics

2023/S 18-048801  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Przemy?l: Autobus publics 2023/S 018-048801 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska Przemy?l Adresse postale: RYNEK 1 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marian Baran Courriel: przetarg@um.przemysl.pl Téléphone: +48 166752038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przemysl.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EKOLOGICZNIE I KOMFORTOWO - ZMIENIAMY TRANSPORT MIEJSKI W PRZEMY?LU - ETAP 1 Numéro de référence: ZP.271.15.2022
II.1.2) Code CPV principal 34121100 Autobus publics
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrobusów oraz autobusów zasilanych CNG wraz z infrastruktur? towarzysz?c? na potrzeby zbiorowego transportu publicznego miasta Przemy?la.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie cz??ciowe Nr 1 - dostawa elektrobusów wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 34121400 Autobus à plancher surbaissé 34144910 Autobus électriques 45223300 Travaux de construction de parkings 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exécution:
Przemy?l
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie cz??ciowe Nr 1 - dostawa elektrobusów wraz z infrastruktur? towarzysz?c?, w tym: a) dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych, niskopod?ogowych, 12 metrowych jednocz?onowych klasy MAXI, zasilanych energi? elektryczn?, autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy musz? by? w pe?ni wyposa?one w zestawy elektroniki pok?adowej, niezb?dne do poprawnej pracy przewozowej i kompatybilne z istniej?cym u Zamawiaj?cego systemem ITS. Oferowane autobusy musz? spe?nia? wszystkie wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposa?enia lub cz??ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) i w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z pó?n. zm.). Dostarczone autobusy musz? by? jednej marki i w danym typie identyczne pod wzgl?dem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposa?enia, w szczególno?ci wykonania wszelkich instalacji oraz zagospodarowania i wyposa?enia przestrzeni pasa?erskiej. Dostarczone autobusy musz? posiada? aktualne "?wiadectwa homologacji typu pojazdu", których termin wa?no?ci musi by? wystarczaj?cy dla dope?nienia przez Zamawiaj?cego formalno?ci rejestracyjnych. Zamawiaj?cy ??da, aby przed pierwsz? dostaw? Wykonawca przed?o?y? "?wiadectwo homologacji typu pojazdu" z wynikami bada? oferowanego typu autobusu wraz z wynikami bada? homologacyjnych. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany autobus nie by? prototypem. Za autobus fabrycznie nowy uznaje si? autobus wyprodukowany nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed ustalonym umow? terminem odbioru i który b?dzie mia? przebieg, w momencie podstawienia do odbioru, nie wi?kszy ni?
   2. 500 kilometrów. Zamawiaj?cy przewiduje, ?e konstrukcja autobusu i zastosowane rozwi?zania powinny gwarantowa?, co najmniej 15 letni? eksploatacj? autobusu przy za?o?eniu ?redniego rocznego przebiegu na poziomie 60 tys. km. Przedmiotem zamówienia jest równie? dostawa 1 kompletu testera diagnostycznego, dostawa 1 kompletu mobilnego podno?nika kolumnowego oraz dostawa 1 sztuki laptopa do obs?ugi systemu informacji pasa?erskiej, systemu zliczania pasa?erów oraz monitoringu, b) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwole? oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z systemem wolnego ?adowania zajezdniowego dla autobusów wraz z cz??ciowym zadaszeniem fotowoltaicznym, c) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwole? oraz dostawa i monta? infrastruktury szybkiego ?adowania dla autobusów komunikacji miejskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: zu?ycie energii elektrycznej / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie cz??ciowe Nr 2 - dostaw? autobusów zasilanych CNG wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34121400 Autobus à plancher surbaissé 42113390 Systèmes à gaz combustibles 42123100 Compresseurs à gaz 45223300 Travaux de construction de parkings
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL822 Przemyski
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie cz??ciowe Nr 2 - dostawa autobusów zasilanych CNG wraz z infrastruktur? towarzysz?c?, w tym: a) dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych, niskopod?ogowych, 12 metrowych jednocz?onowych klasy MAXI, zasilanych CNG, autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy musz? by? w pe?ni wyposa?one w zestawy elektroniki pok?adowej, niezb?dne do poprawnej pracy przewozowej i kompatybilne z istniej?cym u Zamawiaj?cego systemem ITS. Oferowane autobusy musz? spe?nia? wszystkie wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposa?enia lub cz??ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475) i w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z pó?n. zm.). Dostarczone autobusy musz? by? jednej marki i w danym typie identyczne pod wzgl?dem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposa?enia, w szczególno?ci wykonania wszelkich instalacji oraz zagospodarowania i wyposa?enia przestrzeni pasa?erskiej. Dostarczone autobusy musz? posiada? aktualne "?wiadectwa homologacji typu pojazdu", których termin wa?no?ci musi by? wystarczaj?cy dla dope?nienia przez Zamawiaj?cego formalno?ci rejestracyjnych. Zamawiaj?cy ??da, aby przed pierwsz? dostaw? Wykonawca przed?o?y? "?wiadectwo homologacji typu pojazdu" z wynikami bada? oferowanego typu autobusu wraz z wynikami bada? homologacyjnych. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany autobus nie by? prototypem. Za autobus fabrycznie nowy uznaje si? autobus wyprodukowany nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed ustalonym umow? terminem odbioru i który b?dzie mia? przebieg, w momencie podstawienia do odbioru, nie wi?kszy ni?
   2. 500 kilometrów. Zamawiaj?cy przewiduje, ?e konstrukcja autobusu i zastosowane rozwi?zania powinny gwarantowa?, co najmniej 15 letni? eksploatacj? autobusu przy za?o?eniu ?redniego rocznego przebiegu na poziomie 60 tys. km., b) zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem pozwole? oraz dostawa i monta? infrastruktury spr??ania, magazynowania i dystrybuowania gazu ziemnego dla autobusów komunikacji miejskiej.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: koszt zu?ycia energii oraz emisji CO2 i zanieczyszcze? / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 157-449432
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie cz??ciowe Nr 1 - dostawa elektrobusów wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie cz??ciowe Nr 2 - dostaw? autobusów zasilanych CNG wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 EKOLOGICZNIE I KOMFORTOWO - ZMIENIAMY TRANSPORT MIEJSKI W PRZEMY?LU - ETAP 1 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques 
42113390 - Systèmes à gaz combustibles 
42123100 - Compresseurs à gaz 
45223300 - Travaux de construction de parkings 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques