Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 25/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przemy?l: Équipement audiovisuel

2021/S 179-465419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Przemy?l: Équipement audiovisuel 2021/S 179-465419 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska Przemy?l Adresse postale: RYNEK 1 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marian Baran Courriel: przetarg@um.przemysl.pl Téléphone: +48 166752038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przemysl.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMY?LU - WYPOSA?ENIE Numéro de référence: ZP.271.2.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 32321200 Équipement audiovisuel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest aran?acja i wyposa?enie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemy?lu poprzez wykonanie i dostaw aran?acji, wyposa?enia, gablot, sprz?tu AV i IT, oprogramowania, wykonanie zawarto?ci merytorycznej, kontentu multimedialnego oraz monta?/instalacj i uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów wyposa?enia wraz z wykonaniem niezb?dnych robót budowlanych na terenie: piwnic budynku Rynek 1, podziemnego ??cznika pomi?dzy budynkiem Rynek 1 a budynkiem Rynek 9, budynku Rynek 9 oraz budynku Serba?ska 7
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32321300 Matériel audiovisuel 32322000 Équipement multimédia 32342400 Dispositifs acoustiques 32342412 Enceintes 32521000 Câbles de télécommunications 38652120 Vidéoprojecteurs 38653400 Écrans de projection 39150000 Mobilier et équipements divers 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45314300 Installation d'infrastructures de câblage 45430000 Revêtement de sols et de murs 92110000 Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes 32500000 Matériel de télécommunications
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia s tunele oraz budynki podziemnej trasy turystycznej mieszcz?cej si w okolicach Rynku miasta Przemy?la.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Zakres Gminy Miejskiej Przemy?l (zwanej dalej GMP): Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacj?: a) "Przebudowa podziemi budynku Urz?du Miejskiego w Przemy?lu, usytuowanego przy Rynku 1 i kolektora sanitarnego pod ul. Mostow i p?yt Rynku w zakresie wykonania przebi w murach piwnic budynku wraz z wykonaniem ?cianek dzia?owych oraz przebudowy instalacji elektrycznej z monta?em urz?dze multimedialnych, na terenie dzia?ek Nr 689, 695, 702, 737 obr?b 207 w Przemy?lu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemy?lu" - na któr wydana zosta?a decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzib w Przemy?lu INR-II.5142.5.2017.IZ., oraz decyzja Pozwolenia na budow 54/2017 z 14 marca 2017 r. znak: AO?.6740.23.2017, b) instalacja monitoringu wizyjnego oraz alarmu w ramach zadania "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemy?lu" - na któr wydana zosta?a decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzib w Przemy?lu INR-II.5174.25.2021.AB., oraz decyzja Pozwolenia na budow 142/2021·z 25 czerwca 2021 r. znak: AO?.6740.28.2021; 2) Zakres Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (zwanego MNZP): Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacj?: Projekt przebudowy i remontu piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszcze I i II pi?tra budynku ul. Serba?ska 7 do potrzeb aran?acji podziemnej trasy turystycznej z wykonaniem przebicia w ?cianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serba?ska 7, wymiana pokrycia dachu po?aci frontowej budynku Rynek 9, z przebudow wewn?trznej instalacji elektrycznej, dz. 730 obr?b 207, jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemy?l.
   2.  ??czna powierzchnia pomieszcze obj?tych zamówieniem: 1) podziemia budynku Rynek 1: ok 516 m2; 2) kolektor sanitarny: ok 117 m2; 3) budynek Rynek 9 i Serba?ska 7 - ok 230 m2 razem: 863 m2.
   3.  Przedmiot zamówienia obejmuje nast?puj?cy zakres: 1) uszczegó?owienie tre?ci i projektów graficznych plansz i prezentacji; 2) opracowanie szczegó?owych scenariuszy materia?ów multimedialnych; 3) wykonanie monitoringu wizyjnego oraz alarmu; 4) wykonanie instalacji sygna?owej i steruj?cej; 5) wykonanie i monta zabudowy ekspozycyjnej, gablot; 6) wykonanie i monta scenografii; 7) dostawa i monta sprz?tu AV i IT; 8) wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie zawarto?ci multimedialnej, w tym filmu do kina 3D; 9) uruchomienie wystawy; 10) szkolenie dla osób wyznaczonych przez Zamawiaj?cego.
   4.  MNZP nieodp?atnie udost?pni w siedzibie Muzeum muzealia i archiwalia ze zbiorów Muzeum oraz opracowania i dokumentacje muzealiów i archiwaliów (w tym wypisy z kart katalogowych) dla potrzeb zamówienia i przygotowania kontentu multimedialnego oraz opracowania kopii muzealiów w celu ich prezentacji na ekspozycji; koszty zwi?zane z tworzeniem "materia?ów" kopii muzealnych ponosi Wykonawca.
   5.  Wi?kszo? robót budowlanych opisanych w wy?ej wymienionych dokumentacjach zosta?a zrealizowana. W ramach niniejszego zamówienia do wykonania pozostaje: 1) w budynku Rynek 1 i kolektorze: a) wykonanie kompletnego okablowania IT - wraz z koniecznymi do wykonania robotami takimi jak wykucie bruzd, przewierty, uzupe?nienie tynków itp., wykonanie okablowania dla potrzeb sprz?tu AV, b) wykonanie ?cianek dzia?owych - jako elementów scenograficznych, c) wykonanie szklanego sufitu w Pomieszczeniu nr 13 "Baszta", d) wykonanie okablowania w ramach instalacji monitoringu wizyjnego oraz alarmu, e) roboty zwi?zane z monta?em elementów scenograficznych i sprz?tu; 2) w budynkach Rynek 9 i Serba?ska 7: a) wykonanie kompletnego okablowania IT - wraz z koniecznymi do wykonania robotami takimi jak wykucie bruzd, przewierty, uzupe?nienie tynków itp., wykonanie okablowania dla potrzeb sprz?tu AV, b) monta opraw o?wietleniowych i o?wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach piwnic budynku Rynek 9, c) wykonanie zabudowy kina, d) roboty zwi?zane z monta?em elementów scenograficznych i sprz?tu.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie personelu Wykonawcy / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 5 Prix - Pondération: 75
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/09/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Dofinansowanie ze ?rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójno? przestrzenna i spo?eczna, dzia?anie
   6. 3 Rewitalizacja przestrzeni spo?ecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy zastosuje w nin. post?powaniu art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?p.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w pkt III.1.2) i III.1.3) Wraz z ofert Wykonawca sk?ada jednolity europejski dokument zamówienia.
   1. Zamawiaj?cy, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie nie krótszym ni 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, dla ka?dej z osób, dla której zgodnie z ustaw Pzp informacja taka jest sk?adana; 2)o?w. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?ce orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego - wzór o?w. stanowi Za??cznik Nr 9 do SWZ; 3)o?w. w zakresie art. 108. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?aty tych nale?no?ci - wzór o?w. stanowi Za??cznik Nr 9 do SWZ; 4)o?w. w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotycz?cego zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji - wzór o?w. stanowi Za??cznik Nr 8 do SWZ; 5)o?w. w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - wzór o?w. stanowi Za??cznik Nr 9 do SWZ W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie sytuacji finansowej: 6)dok. potw., ?e Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 3 000.0000,00 z?, tj. informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y wymaganych przez Zamawiaj?cego podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w pkt 6, Wykonawca sk?ada inne podmiotowe ?rodki dowodowe, które w wystarczaj?cy sposób potwierdzaj spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?p. dot. syt. ekonomi. lub finansowej W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej: 7)wykazu dostaw/us?ug, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 4 SWZ, wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie Dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dok. sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; Ci?g dalszy w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i fin.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca znajduje si w sytuacji zapewniaj?cej nale?yte wykonanie zamówienia, je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 3 000.0000,00 z (s?ownie: trzy miliony z?otych). Ci?g dalszy z pkt III.1.) w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - wzór Wykazu stanowi Za??cznik Nr 6 do SWZ. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci zawodowej: 8) wykazu osób, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 5 SWZ, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór Wykazu stanowi Za??cznik Nr 7 do SWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   1. W nin. post?powaniu Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 50.000,00 z (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100).
   2. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzyma nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
   3. Przed?u?enie terminu zwi?zania ofert b?dzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed?u?eniem okresu wa?no?ci wadium albo je?eli nie b?dzie to mo?liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed?u?ony okres zwi?zania ofert?.
   4. Wadium mo?e by wniesione wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1)pieni?dzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
   5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdzia?u musi nieodwo?alnie i bezwarunkowo zobowi?zywa por?czyciela lub gwaranta do zap?aty kwoty pieni??nej na pierwsze wezwanie Zamawiaj?cego, w wysoko?ci odpowiadaj?cej kwocie wadium.
   6. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Zamawiaj?cy: Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 z dopiskiem w tytule p?atno?ci "Wadium w post?powaniu o sygnaturze: ZP.271.2.1.2021" a dowód wniesienia wadium nale?y do??czy do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu Zamawiaj?cy uzna wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.
   7. Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdzia?u, Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu orygina gwarancji lub por?czenia, w postaci elektronicznej.
   8. Gwarancja lub por?czenie musi zabezpiecza wyp?at wadium w nast?puj?cych okoliczno?ciach: 1)je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y podmiotowych ?rodków dowodowych lub przedmiotowych ?rodków dowodowych potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub o?wiadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej; 2)je?eli wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie, b)nie wniós wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; 3)je?eli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana.
   9. Zamawiaj?cy zwróci wadium niezw?ocznie, nie pó?niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst?pienia jednej z okoliczno?ci: 1)up?ywu terminu zwi?zania ofert?; 2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3)uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia, z wyj?tkiem sytuacji, gdy nie zosta?o rozstrzygni?te odwo?anie na czynno? uniewa?nienia albo nie up?yn? termin do jego wniesienia. 10.Zamawiaj?cy, niezw?ocznie, nie pó?niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z?o?enia wniosku zwróci wadium Wykonawcy: 1)który wycofa ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2)którego oferta zosta?a odrzucona; 3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj?tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza; 4)po uniewa?nieniu post?powania, w przypadku, gdy nie zosta?o rozstrzygni?te odwo?anie na czynno? uniewa?nienia albo nie up?yn? termin do jego wniesienia. Szczegó?owe informacje dot. wadium i zabezpieczenia nale?ytego wyk. umowy zawarte s w Rozdziale XXXI i XXXII SWZ.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zdolno? techniczna: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca znajduje si w sytuacji zapewniaj?cej nale?yte wykonanie zamówienia, je?eli wyka?e ?e zrealizowa w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a)1 zamówienie (w ramach jednej us?ugi/umowy) o warto?ci nie mniejszej ni
   3. 000.000,00 z brutto polegaj?ce na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o za?o?onym okresie jej eksploatacji nie krótszym ni 12 miesi?cy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy, sk?adaj?cej si z: -elementów scenograficznych i aran?acyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz; -sprz?tu, urz?dze?, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz -kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarz?dzania kontentem i sterowania sprz?tem oraz urz?dzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagra d?wi?kowych b)1 zamówienie (w ramach jednej us?ugi/umowy) o warto?ci nie mniejszej ni 400.000,00 z brutto, którego przedmiotem by?o wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, sk?adaj?cego si z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagra d?wi?kowych c)1 zamówienie, którego przedmiotem by?a dostawa, monta i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej ni 10m2, d)1 zamówienie (w ramach jednej us?ugi/umowy) o warto?ci nie mniejszej ni 100.000,00 z brutto, którego przedmiotem by?a dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ?cie?ek dla doros?ych, dzieci, osób niepe?nosprawnych, e)1 zamówienie (w ramach jednej us?ugi/umowy) o warto?ci nie mniejszej ni 100.000,00 z brutto, którego przedmiotem by?o wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o d?ugo?ci minimum 6 minut, * Pod poj?ciem sprz?tu multimedialnego nale?y rozumie sprz?t instalowany w danym obiekcie s?u??cy do przekazu tre?ci ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, d?wi?ku, grafiki, animacji, wideo. ** Pod poj?ciem kontentu nale?y rozumie ca?o? oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem steruj?cym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji. UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane nale?y rozumie?: 1) zamówienia rozpocz?te i zako?czone w ww. okresie 2) zamówienia zako?czone w ww. okresie, których rozpocz?cie mog?o nast?pi wcze?niej ni w ww. okresie. Zdolno? zawodowa: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca znajduje si w sytuacji zapewniaj?cej nale?yte wykonanie zamówienia, je?eli wyka?e, ?e podczas realizacji przedmiotu zamówienia b?dzie dysponowa?, co najmniej: a)minimum 1 osob - kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierowa realizacj lub koordynowa realizacj (przygotowanie, monta i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o za?o?onym okresie jej eksploatacji nie krótszym ni 12 miesi?cy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy o warto?ci nie mniejszej ni 3 000 000,00 z brutto, sk?adaj?cej si m.in. z: elementów scenograficznych i aran?acyjnych, sprz?tu i urz?dze oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezb?dnej do funkcjonowania sprz?tu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarz?dzania kontentem, b)minimum 1 osob - scenografem, który ??cznie: -by autorem lub wspó?autorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o za?o?onym okresie jej eksploatacji nie krótszym ni 12 miesi?cy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o warto?ci elementów aran?acyjnych i scenograficznych nie mniejszej ni 500 000,00 z oraz Ci?g dalszy 2 pkt III.1.3.) minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy z pkt. III.1.3): - pe?ni funkcje nadzoru nad scenografi?, dla co najmniej 1 ekspozycji o za?o?onym okresie jej eksploatacji nie krótszym ni 12 miesi?cy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o warto?ci elementów aran?acyjnych i scenograficznych nie mniejszej ni 500 000,00 z?, c) minimum 1 osob - kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierowa realizacj lub koordynowa realizacj (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o za?o?onym okresie jej eksploatacji nie krótszym ni 12 miesi?cy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy, d) minimum 1 osob - specjalist ds. pog??bionego scenariusza ekspozycji, który by autorem lub wspó?autorem scenariusza lub pog??bionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o za?o?onym okresie jej eksploatacji nie krótszym ni 12 miesi?cy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, e) minimum 1 osob - kierownikiem budowy posiadaj?cym uprawnienia niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze lub wa?ne uprawnienia, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów o ile zakres uprawnie obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia nale??cym do w?a?ciwej Izby samorz?du zawodowego, oraz posiadaj?cym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków, f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadaj?cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnie obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub wa?ne uprawnienia, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów zakres uprawnie obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, nale??c do w?a?ciwej Izby samorz?du zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników mo?na ??czy pod warunkiem posiadania stosownych uprawnie?), g) minimum 1 osob - specjalist ds. monta?u i eksploatacji sprz?tu i urz?dze AV/IT posiadaj?cym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV, h) minimum 1 osob - programist systemów sterowania wystawy posiadaj?cym do?wiadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystaw lub ekspozycj z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej ni 200 m2. Wskazana osoba musi posiada certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomo?ci na poziomie zaawansowanym, i) zespo?em 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej ni 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem by kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? ??czenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyj?tkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a - c.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Za??czniku Nr 2 do SWZ - Projektowane post. umowy Zmiany umowy:
   1. Zamawiaj?cy o?w. i przewiduje mo?liwo? zmian umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w par. 19 Proj. post. umowy
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany terminu wyk. przedmiotu umowy okre?lonego w § 2 ust. 1 spowodowanego jedn z nast?puj?cych przyczyn: 1)b?d?cych nast?pstwem okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cego, w szczególno?ci takich jak: nieterminowe przekazanie terenu real. umowy przez Zamawiaj?cego, wstrzymanie robót przez Zamawiaj?cego, konieczno? dokonania zmian w dok. projektowej - o okres opó?nienia lub wstrzymania prac; 2)zw?oki w dzia?aniu instytucji opiniuj?cych, uzgadniaj?cych oraz wydaj?cych decyzje adm. ponad czas (termin) wynikaj?cy z przepisów prawa - o okres opó?nienia lub wstrzymania prac; Ci?g dalszy w pkt VI.3) Informacje dodatkowe
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/12/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/10/2021 Heure locale: 09:05 Lieu:
www.platformazakupowa.pl www.platformazakupowa.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zosta?y otwarte; 2) cenach zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Cd. z pkt III.2.2) Warunki real.. 3)wyst. konieczno?ci wyk. robót dodatkowych które wstrzymuj lub opó?niaj real. przedm. umowy-o okres opó?nienia lub wstrz. prac 4)wyst. konieczno?ci wyk. dostaw obj?tych zam. dodatkowym, których wyk. jest niezb?dne do wyk. zam. podst. skutkuj?ce zm. zakr. robót i/lub przed?. term. real. zam. Roboty obj?te zam. dodatkowym b?d zlecane po zawarciu z Wyk. odr?bnej umowy o zam. dodatkowe. Udzielenie zam. dod. musi by poprz. sporz. protoko?u konieczno?ci-o okres opó?nienia lub wstrz. prac zw. z wyk. dostaw obj?tych zam. dodatkowym 5)wyst. konieczno?ci dok. zmian w dok. proj. - o okres, w którym b?d dok. zm. proj. oraz ewentualne trwaj?ce w zw. z tym post?p. adm.; 6)z przyczyn niezale?nych od Wyk. lub Zamaw., w szcz. z powodu dzia?ania osób trzecich oraz dzia?ania si?y wy?szej czyli niezwyk?ych i nieprzewidzianych okol. niezale?nych od strony która si na ni powo?uje i których konsekwencji pomimo zach. nale?ytej staranno?ci nie mo?na by?o przewidzie przed wszcz?ciem post?p. o udzielenie zam. publ. Pod poj. si?y wy?szej na potrzeby nin. warunku nale?y rozum. zdarzenie zewn. o charakt. niezale?nym od stron którego nie mo?na unikn? ani któremu nie mog?y zapobiec Strony przy zach. nale?ytej staranno?ci oraz którego nie mo?na przyp. drugiej stronie. Za si? wy?sz warunkuj?c zm. umowy uwa?a si b?dzie w szcz. po?ar, powód?, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upa lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, kl?ski ?ywio?owe, epidemie, ogr. zw. z kwarantann?, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwaj?ce pow. 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zw. z dzia?. si natury je?eli uniemo?l. lub znacznie utrudniaj prow. prac-o okres dzia?. si?y wy?szej oraz usuw. skutków jej dzia?.
   3. W przyp. ustania przyczyn okre?l. w ust. 2, Strony niezw?. przyst?pi do real. swych obowi?zków wynik. z umowy
   4. Po ustaniu przyczyn uniemo?l. wyk. przedm. zam. Wyk. jest zob. niezw?ocznie zawiad. o tym fakcie Zamawiaj?cego
   5. Wraz z zawiadom. Wyk jest zob. przedst. dowody potw. zaistnienie zdarze uzasad. wyd?. terminu wyk. zam. oraz potw. d?ugo? okresu przez który przedm. zam. nie móg by wykonywany.
   6. Dowodami mog by w szcz.i: 1)inf. Instytutu Meteorologii i Gosp. Wodnej potw zaistnienie zdarzenia, na które powo?uje si Wyk. 2)dok. fotograf. 3)pisma w?a?ciwych organów 4)decyzje adm. wydane przez w?a?ciwe organy 5)o?wi.Wyk.
   7. Wraz z zawiad. o ustaniu przyczyn uniemo?l. wyk. przedmiotu zam. Wyk. mo?e z?o?y wniosek o wyd?. terminu real. przedm. zam.
   8. Wnioskowany okres wyd?. realizacji przedm. zam.a nie mo?e by d?u?szy ni okresy o których mowa w ust.
   2. 
   9. W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w ust. 2 Zamawiaj?cy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie d?u?szym ni 7 dni kalendarzowych, mo?e wyd?u?y termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje si odpowiednio. 10.Zamawiaj?cy dopuszcza za swoj zgod zmian sprz?tu zadeklar. w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wykonawc w przepadku jego braku na rynku polskim lub zaprzestania produkcji. 11.Zm. o której mowa w ust. 10 jest mo?liwa w zakr. zm. oferowanego sprz?tu na inny model, innego producenta z zastrze?. ?e sprz?t dostarczony zast?pczo musi by o identycznych lub lepszych parametrach ni parametry sprz?tu zadeklarowanego w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wyk. w przep. jego braku na rynku polskim lub zaprz. produkcji. 11.Zmiana o której mowa w ust. 10 jest mo?liwa w zakr. zm. oferowanego sprz?tu na inny model, innego producenta z zastrze?. ?e sprz?t dostarczony zast?pczo musi by o identycznych lub lepszych parametrach ni parametry sprz?tu zadeklowanego w ofercie (formularzu cenowym) 12.Wyk. w przyp. o którym mowa w ust.10 jest zob. zwróci si z wnioskiem o dok. zmiany umowy oraz zob. jest przedstawi dowody potw. dow. potw. zaistnienie przyczyn zmiany sprz?tu 13 Dow mog by w szczególno?ci o?w. producenta lub dystrybutora o braku dost?pno?ci sprz?tu lub zaprzestaniu produkcji, lub o?w. Wykonawcy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32321200 - Équipement audiovisuel 
32321300 - Matériel audiovisuel 
32322000 - Équipement multimédia 
32342400 - Dispositifs acoustiques 
32342412 - Enceintes 
32500000 - Matériel de télécommunications 
32521000 - Câbles de télécommunications 
38652120 - Vidéoprojecteurs 
38653400 - Écrans de projection 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
92110000 - Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes