Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przemy?l: Gaz naturel

2022/S 53-137663  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Przemy?l: Gaz naturel 2022/S 053-137663 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?D OKR?GOWY W PRZEMY?LU NumÈro national d'identification: Pl 34 Adresse postale: ul. Konarskiego 6 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bart?omiej Jary Courriel: b.jary@przemysl.so.gov.pl TÈlÈphone: +48 166761357 Fax: +48 166761353 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przemysl.so.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?d Powszechny
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektÛw S?du Rejonowego w Lubaczowie i Przeworsku - przez okres 12 miesi?cy NumÈro de rÈfÈrence: G-27-4/2022
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektÛw: ñ S?du Rejonowego w Lubaczowie, przy ul. Mickiewicza 24 ñ S?du Rejonowego w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 9 oraz przy ul. Stepkiewicza 2 przez okres 12 miesi?cy, o ??cznym maksymalnym wolumenie 874 000 kWh do 3 punktÛw odbioru (PO) gazu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65210000 Distribution de gaz
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exÈcution:
Przeworsk, LubaczÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektÛw: ñ S?du Rejonowego w Lubaczowie, przy ul. Mickiewicza 24 ñ S?du Rejonowego w Przeworsku, przy ul. Lwowskiej 9 oraz przy ul. Stepkiewicza 2 przez okres 12 miesi?cy, o ??cznym maksymalnym wolumenie 874 000 kWh do 3 punktÛw odbioru (PO) gazu. Rozpocz?cie dostaw nast?pi nie wcze?niej ni? po pozytywnym rozwi?zaniu dotychczasowych umÛw na dostaw? gazu ziemnego oraz po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. Prognozowane zu?ycie gazu ma charakter orientacyjny, a zmniejszenie tej ilo?ci nie b?dzie poci?ga? dla Zamawiaj?cego ?adnych konsekwencji, poza konieczno?ci? dokonania zap?aty za faktycznie pobran? ilo?? gazu. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ograniczenia o 20% maksymalnej wielko?ci przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
tak
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 023-056829
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do obiektÛw S?du Rejonowego w Lubaczowie i Przeworsku - przez okres 12 miesi?cy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art.139 ust.1 ustawy Pzp, tzn. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia/dokumenty/przedmiotowe ?rodki dowodowe, ktÛre Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? do up?ywu wyznaczonego terminu sk?adania ofert: Formularz oferty - za??cznik nr 1 do SWZ, DowÛd wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze? lub gwarancji). W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu zaleca si? do??czenie potwierdzenia do ofert. Pe?nomocnictwo - w przypadku z?o?enia oferty wspÛlnej lub podpisania oferty przez osoby nieujawnione w odpowiednim rejestrze. Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert? zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (za??cznik nr 4 SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji danego zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw; Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy - za??cznik nr 5 do SWZ - je?eli dotyczy Wszelkie pe?nomocnictwa musz? by? z?o?one w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub elektronicznej kopi pisemnego orygina?u pe?nomocnictwa uwierzytelnionej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, b?dzie zobowi?zany do z?o?enia na wezwanie Zamawiaj?cego w terminie nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia dokumentÛw okre?lonych w SWZ. Wszystkie dokumenty w tym oferta musz? by? z?o?one w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  SzczegÛ?owe zapisy dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y opisane w Rozdziale VI ustawy Pzp i maj?one zastosowanie w niniejszym post?powaniu.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie w formie papierowej albo wpostaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania wtaki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Przemy?l: Gaz naturelType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel 
65210000 - Distribution de gaz