Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przemy?l:LÈgumes, fruits et noix

2022/S 181-511966  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Przemy?l: LÈgumes, fruits et noix 2022/S 181-511966 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej w Przemy?lu NumÈro national d'identification: REGON 650186837 Adresse postale: Adama Mickiewicza 34 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Mazurkiewicz - ?acina Courriel: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 166732374 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administracja rz?dowa terenowa
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa warzyw i owocÛw ?wie?ych, warzyw przetworzonych, oraz warzyw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej. NumÈro de rÈfÈrence: 15/SGMi?/2022
II.1.2) Code CPV principal 03220000 LÈgumes, fruits et noix
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa warzy i owocÛw ?wie?ych, warzyw przetworzonych oraz warzyw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na dwie cz??ci: Cz??? I zamÛwienia ñ warzywa i owoce ?wie?e oraz warzywa przetworzone. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owego okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1a do SWZ. Cz??? II zamÛwienia ñ warzywa mro?one. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1b do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 143 483.68 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Warzywa i owoce ?wie?e oraz warzywa przetworzone.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03220000 LÈgumes, fruits et noix 03212100 Pommes de terre 15331000 LÈgumes transformÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exÈcution:
Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej , ul. Mickiewicza 34
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owocÛw ?wie?ych oraz warzyw przetworzonych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owego okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas rozpatrzenia reklamacji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Warzywa mro?one.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15331170 LÈgumes congelÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exÈcution:
Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej , ul. Mickiewicza 34
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa warzyw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1b do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas rozpatrzenia reklamacji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ofert? nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg; UWAGA : Automatycznie wygenerowany przez Platform? SmartPZP dokument: ,,Oferta Podstawowaî nie stanowi oferty w rozumieniu przepisÛw ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego . Formularz ofertowy i o?wiadczenia z?o?one na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. sk?ada si? pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej, tj. przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. http://portal.smartpzp.pl/biosg
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 133-378637
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa warzyw i owocÛw ?wie?ych, warzyw przetworzonych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa warzyw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WIDAN POLSKA SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? SP"?KA KOMANDTOWA NumÈro national d'identification: 021860918 Adresse postale: Przemy?l Ville: Przemy?l, ul. Jasi?skiego 32E Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 164.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576.
   3.  Oferta musi zawiera?: a. Formularz ofertowy (za??cznik nr 1 do SWZ) wraz z Tabelami do Formularza ofertowego (1a i 1b); b. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. O?wiadczenie sk?ada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia; c. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, z ktÛrego wynika? b?dzie, ?e w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, przewidziana w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 (za??cznik nr 3 do SWZ); d. Pe?nomocnictwo lub inny dokument, potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca dokonuje czynno?ci przez przedstawiciela lub Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj? si? o udzielenie zamÛwienia i ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy; e. Przedmiotowy ?rodek dowodowy, tj. Dokument w?a?ciwej Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca ze wzgl?du na charakter prowadzonej dzia?alno?ci w zakresie przedmiotu zamÛwienia znajduje si? pod sta?ym nadzorem Inspektora Sanitarnego, spe?nia wymogi dot. standardÛw higieniczno-sanitarnych oraz ma wdro?ony system bezpiecze?stwa ?ywno?ci HACCP, zgodnie z ustaw? z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia.
   4.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b. O?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; c. O?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., a tak?e art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014; d. Odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest z?o?y? dokumenty zgodnie z Rozdz. X Sekcja B pkt 5 SWZ.
   6.  Informacje o sposobie komunikowania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zosta?y zawarte w Rozdz. XI SWZ.
   7.  Dokumenty nale?y sk?ada? w formie zgodnej w Rozporz?dzeniem Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
   8.  Post?powanie prowadzone jest w j. polskim.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, b. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Przemy?l: LÈgumes, fruits et noixType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
03212100 - Pommes de terre 
03220000 - Légumes, fruits et noix 
15331000 - Légumes transformés 
15331170 - Légumes congelés