Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 23/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przemy?l:Logiciels et syst╦mes d'information

2023/S 98-306051  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Przemy?l: Logiciels et syst╦mes d'information 2023/S 098-306051 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemy?lu Num╚ro national d'identification: REGON 651431983 Adresse postale: ul. Ksi???t Lubomirskich 6 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Michalew Courriel: przetargi@pwsw.pl T╚l╚phone: +48 167355151 Fax: +48 167355101 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pwsw.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup w formie licencji dost?powej (wieczystej) wraz z wdro?eniem systemu bibliotecznego w Pa?stwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy?lu. Num╚ro de r╚f╚rence: PANS-DZP/382/I/11/23
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zam█wienia obejmuje dostaw?, wdro?enie i integracj? Informatycznego Systemu Bibliotecznego w bibliotece Pa?stwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy?lu dostosowanego do potrzeb os█b z niepe?nosprawno?ciami wraz z us?ug? serwisowo-gwarancyjn? w ramach projektu pn. ĐUczelnia dost?pna ˝ PWSWţ
   2.  Zam█wienie nie zosta?o podzielone na cz??ci i tym samym nie dopuszcza si? sk?adania ofert cz??ciowych.
   3.  Powody niedokonania podzia?u na cz??ci: Zakres przedmiotowego zadania stanowi jedn? powi?zan? ze sob? ca?o?? pod wzgl?dem technicznym i powinien by? wykonany przez jednego wykonawc?. Przedmiot zam█wienia stanowi kompletne, zintegrowane narz?dzie informatyczne, a potrzeba skoordynowa r█?nych Wykonawc█w mog?aby zagrozi? prawid?owej realizacji zadania.
   4.  Przedmiot i zakres zam█wienia zosta? opisany w za??czniku nr 1 do SWZ ˝ Szczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48160000 Logiciels de biblioth╦que 48161000 Syst╦me de gestion de biblioth╦que
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Przemy?l PA?STWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W PRZEMY?LU ul. Ksi???t Lubomirskich 6, 37-700 PRZEMY?L
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje dostaw?, wdro?enie i integracj? Informatycznego Systemu Bibliotecznego w bibliotece Pa?stwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy?lu dostosowanego do potrzeb os█b z niepe?nosprawno?ciami wraz z us?ug? serwisowo-gwarancyjn? w ramach projektu pn. ĐUczelnia dost?pna ˝ PWSWţ nr POWR.03.05.00-00-A028/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j, Priorytet III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie
   3. 5 Kompleksowe programy szk█? wy?szych, wsp█?finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
   2.  Zam█wienie nie zosta?o podzielone na cz??ci i tym samym nie dopuszcza si? sk?adania ofert cz??ciowych.
   3.  Powody niedokonania podzia?u na cz??ci: Zakres przedmiotowego zadania stanowi jedn? powi?zan? ze sob? ca?o?? pod wzgl?dem technicznym i powinien by? wykonany przez jednego wykonawc?. Przedmiot zam█wienia stanowi kompletne, zintegrowane narz?dzie informatyczne, a potrzeba skoordynowania r█?nych Wykonawc█w mog?aby zagrozi? prawid?owej realizacji zadania.
   4.  Przedmiot i zakres zam█wienia zosta? opisany w za??czniku nr 1 do SWZ ˝ Szczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany przedmiot zam█wienia odpowiada? standardom jako?ciowym i technicznym, wynikaj?cym z funkcji i przeznaczenia, by? wolny od wad fizycznych i prawnych, nie by? obci??ony ?adnymi prawami na rzecz os█b trzecich.
   6.  Sprawdzenie przedmiotu zam█wienia b?dzie polega?o na upewnieniu si?, ?e przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych, dzia?a zgodnie z przeznaczeniem, a w szczeg█lno?ci odpowiada opisowi przedmiotu zam█wienia zawartemu w wybranej ofercie.
   7.  Wymagania dotycz?ce gwarancji (serwisu powdro?eniowego) zosta?y szczeg█?owo okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy- za??cznik nr 5 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 70 Co t - Nom: Deklarowany okres gwarancji serwisu powdro?eniowego / Pond╚ration: 20 Co t - Nom: Skr█cenie terminu realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 10
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 100 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐUczelnia dost?pna ˝ PWSWţ nr POWR.03.05.00-00-A028/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j, Priorytet III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie
   3. 5 Kompleksowe programy szk█? wy?szych, wsp█?finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium.
   1.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci
   6. 000,00 z?. :
   4.  Wadium musi by? wniesione najp█?niej w terminie sk?adania ofert, tj. do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 (CEST) z dopiskiem: Zakup w formie licencji dost?powej (wieczystej) wraz z wdro?eniem systemu bibliotecznego
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie przewiduje warunk█w w omawianym zakresie.
   3.  Zgodnie z art. 139, je?eli zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny. 1) Na podstawie Art. 139 ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zam█wieniu.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania na podstawie art. art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576. 3) Zawarto?? oferty i dokument█w/o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert?: a) Formularz oferty zawieraj?cy wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowi?cym Za??cznik Nr
   2.  b) Dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego rejestru w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w pkt. 5 Oferty (Za??cznik Nr 2 do SWZ) danych umo?liwiaj?cych dost?p do tych dokument█w w og█lnodost?pnych i bezp?atnych bazach danych, z kt█rych mo?liwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiaj?cego; Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury (Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem) c) Pe?nomocnictwo (a) (orygina? lub kopia potwierdzona notarialnie) ˝ w przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z w?a?ciwego rejestru albo z centralnej ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej Wykonawcy. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. d) Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji przedmiotowego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, propozycja zobowi?zania stanowi za?. Nr 3 do SWZ ( je?eli dotyczy). e) O?wiadczenie wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie zgodnie z art.117 ust.4 ustawy wg. Za?. Nr 6 do SWZ ( je?eli dotyczy). f) Dokument wadium ( wnoszone w innej formie ni? pieni??ne). g) O?wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, wg za?. nr 8A i 8B do SWZ
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie przewiduje warunk█w w omawianym zakresie. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOT"W TRZECICH NA PODSTAWIE ART. 118 ˝ 123 USTAWY PZP. 1) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. ( art. 118 ust. 1 ustawy Pzp). 2) W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?li podmioty te wykonaj? roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane ( art. 118 ust. 2 ustawy Pzp). 3) Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo odpowiednio wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). 4) Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku nr 3 do SWZ.
   1.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI? ZAMAWIAJ?CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O?WIADCZE? I DOKUMENT"W: 1) Post?powanie o udzielenie zam█wienia prowadzi si? w j?zyku polskim na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw (zwana Platform?) w zak?adce post?powania pod nazw?: ĐZakup w formie licencji dost?powej (wieczystej) wraz z wdro?eniem systemu bibliotecznego w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemy?luţ w ramach projektu pn. ĐUczelnia dost?pna ˝ PWSWţ W zak?adce ĐZa??czniki do post?powaniaţ dost?pna jest dokumentacja niniejszego post?powania. 2) Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument█w lub o?wiadcze? mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawc?, z uwzgl?dnieniem wyj?tk█w okre?lonych w ustawie, odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 3) W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej Platform? zakupow?. 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych, elektronicznych kopii dokument█w i o?wiadcze? oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Instrukcji dla Wykonawc█w platformazakupowa.pl w zak?adce https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view . OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA
   1. Na podstawie art. 108 ustawy Pzp z post?powania o udzielenie zam█wienia z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wyklucza si? wykonawc?: 1) B?d?cego osob? fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wy??czenia˝230a, art. 250a ?apownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialno?? zamawiaj?cego˝48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
c.d.III.1.2)w art. 831 _ 54 ust. 1˝4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) pracy ma?oletnich cudzoziemc█w powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝ 307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; 2) Je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1; 3) Wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 4) Wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si? o zam█wienia publiczne; 5) Je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar? z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; 6) Je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc? do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny spos█b ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie zdolno?ci technicznej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci przez Wykonawc? jest kr█tszy - w tym okresie, wykona? w ramach jednej umowy co najmniej dwa zadania polegaj?ce na dostawie i wdro?eniu systemu bibliotecznego do zarz?dzania zasobami bibliotecznymi (platformy bibliotecznej) o warto?ci nie mniejszej ni? 300 000 z?. brutto ka?de, w tym jedno zadanie zrealizowane na rzecz uczelni wy?szej wraz z dowodami ?e us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. B) W zakresie zdolno?ci zawodowej Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca znajduje si? w sytuacji zapewniaj?cej nale?yte wykonanie zam█wienia, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e podczas realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie dysponowa? co najmniej: 1) Jedn? osob? do pe?nienia funkcji kierownika projektu, kt█ra ??cznie spe?nia poni?sze wymagania: a) wykszta?cenie wy?sze, b) co najmniej 5 lat do?wiadczenia w zakresie doradztwa informatycznego lub kierowania wdro?eniami, c) udzia? jako kierownik projektu w co najmniej 1 zadaniu informatycznym zako?czonym odbiorem polegaj?cym na dostawie i wdro?eniu platformy informatycznej dla biblioteki, 2) Jedn? osob? jako specjalisty ds. wdro?e?, kt█ra spe?nia ??cznie poni?sze wymagania: a) wykszta?cenie wy?sze, b) co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego w realizacji projekt█w informatycznych, c) udzia? jako specjalista ds. wdro?e? w co najmniej 1 zadaniu informatycznym zako?czonym odbiorem polegaj?cym na dostawie i wdro?eniu platformy informatycznej dla biblioteki c.d. sekcji III.1.2)
   2.  Zamawiaj?cy na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, wykluczy z niniejszego post?powania: 1) Wykonawc? wymienionym w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z sytuacj? na Bia?orusi i udzia?em Bia?orusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej Đrozporz?dzeniem 765/2006ţ i rozporz?dzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ?rodk█w ograniczaj?cych w odniesieniu do dzia?a? podwa?aj?cych integralno?? terytorialn?, suwerenno?? i niezale?no?? Ukrainy lub im zagra?aj?cych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej Đrozporz?dzeniem 269/2014ţ albo wpisanym na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy ; 2) Wykonawc?, kt█rego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014ţ albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) Wykonawc?, kt█rego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? na podstawie Art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmie
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zmiana postanowie? zawartej umowy mo?e nast?pi? wy??cznie w przypadkach przewidzianych ustaw? Prawo zam█wie? publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgod? obu Stron wyra?on? na pi?mie, pod rygorem niewa?no?ci takiej zmiany. Szczeg█?owe zapisy dot. warunk█w realizacji umowy zawiera za??cznik nr 5 do SWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Marta Szarzy?ska, Anna Stankiewicz, Maciej Michalew - Dzia? Zam█wie? Publicznych
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
WYKAZ PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENT"W SK?ADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO.
   1.  Zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych ?rodk█w podmiotowych: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4 ustawy Pzp tj. karalno?ci za przest?pstwa o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania (Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem). Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentu o kt█rym mowa powy?ej lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy (Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem). b) O?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ za??cznik nr 7 do SWZ c) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; d) O?wiadczenie Wykonawcy (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania, spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryterium Wykonawca wype?nia JEDZ, tworz?c dokument elektroniczny. Mo?e w tym zakresie korzysta? z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, kt█re umo?liwiaj? wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczeg█lno?ci w jednym z ww. format█w. e) O?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ (za??cznik Nr 11 do SWZ) Wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat za?. 9 Wykazu os█b skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia za?. 10
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki ˝ og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 Zakup w formie licencji dost?powej (wieczystej) wraz z wdro?eniem systemu bibliotecznego w Pa?stwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy?lu. 23/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48160000 - Logiciels de bibliothŔque 
48161000 - SystŔme de gestion de bibliothŔque