Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przemy?l:Produits surgelÈs

2023/S 198-620121  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-Przemy?l: Produits surgelÈs 2023/S 198-620121 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej NumÈro national d'identification: 650186837 Adresse postale: ul. Adama Mickiewicza 34 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Mazurkiewicz - ?acina, Katarzyna Piasecka Courriel: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 166732374/ +48 166732327 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ryb i konserw rybnych oraz warzyw i owocÛw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu. NumÈro de rÈfÈrence: 11/SGMi?/2023
II.1.2) Code CPV principal 15896000 Produits surgelÈs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy ryb i konserw rybnych oraz warzyw i owocÛw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na dwie cz??ci: Cz??? I zamÛwienia ñ ryby i konserwy rybne. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1a do SWZ. Cz??? II zamÛwienia ñ warzywa i owoce mro?one. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1b do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ryby i konserwy rybne.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelÈs 15240000 Poisson en conserve ou en boÓte et autres poissons prÈparÈs ou en conserve
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exÈcution:
Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej w Przemy?lu, ul. Adama Mickiewicza 34
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas rozpatrzenia reklamacji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Warzywa i owoce mro?one.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15896000 Produits surgelÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exÈcution:
Bieszczadzki Oddzia? Stra?y Granicznej w Przemy?lu, ul. Adama Mickiewicza 34
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy warzyw i owocÛw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu. Przedmiot zamÛwienia szczegÛ?owo okre?la i opisuje Tabela do Formularza ofertowego, stanowi?ca Za??cznik nr 1b do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas rozpatrzenia reklamacji / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 154-487993
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa ryb i konserw rybnych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa warzyw i owocÛw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02 - 676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 Dostawa ryb i konserw rybnych oraz warzyw i owocÛw mro?onych dla Bieszczadzkiego Oddzia?u Stra?y Granicznej w Przemy?lu. 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15220000 - Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés 
15240000 - Poisson en conserve ou en boîte et autres poissons préparés ou en conserve 
15896000 - Produits surgelés