Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 16/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przeworsk: Services d'assurance vie

2020/S 129-317378  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Przeworsk: Services d'assurance vie

2020/S 129-317378

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 104-251433)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Adresse postale: ul. Szpitalna 16
Ville: Przeworsk
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Code postal: 37-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paula Siero
Courriel: centrala@suprabrokers.pl
TÈlÈphone: +48 717770400
Fax: +48 717770455 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.suprabrokers.pl

www.suprabrokers.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikÛw oraz cz?onkÛw rodzin pracownikÛw SPZOZ Przeworsk

NumÈro de rÈfÈrence: SIWZ NR 77/2020/N/Przeworsk

II.1.2)
Code CPV principal
66511000 Services d'assurance vie

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikÛw oraz cz?onkÛw rodzin pracownikÛw SPZOZ Przeworsk.
   2.  Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz cz?onkowie rodzin pracownikÛw Zamawiaj?cego przyst?pi do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.
   3.  W ci?gu trwania umowy mog wyst?pi zmiany w ilo?ci osÛb ubezpieczonych.
   4.  Je?eli pracownik lub cz?onek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do op?acania za nich sk?adki ubezpieczeniowej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 104-251433

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 08/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/07/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 16/07/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66511000 - Services d'assurance vie