Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 08/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Przodkowo: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 147-361514  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Przodkowo: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 147-361514 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Przodkowo Adresse postale: ul. Kartuska 21 Ville: Przodkowo Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 83-304 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Markowska Courriel: katarzyna.markowska@przodkowo.pl TÈlÈphone: +48 585001622 Fax: +48 585001601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.przodkowo.pl http://www.bip.przodkowo.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.bip.przodkowo.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Przodkowo NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy Przodkowo w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach okre?lonych w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik do niniejszej SIWZ. Wykonanie przedmiotu zamÛwienia musi by zgodne z za??czonymi dokumentami, obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Zbieranie odpadÛw na terenie gminy Przodkowo, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy Przodkowo w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach okre?lonych w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik do niniejszej SIWZ. Wykonanie przedmiotu zamÛwienia musi by zgodne z za??czonymi dokumentami, obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. Wykonawca zobowi?zany jest przyst?pi do wykonania us?ugi w terminach okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia wskazane w pkt 20 SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest do zapoznania si z tras odbioru odpadÛw komunalnych we w?asnym zakresie i na w?asny koszt. Wykonawca zobowi?zany jest do wyposa?enia operatorÛw sprz?tu w telefony komÛrkowe. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi?zany b?dzie przedstawi posiadanie dokumentÛw wynikaj?cych z pkt III.1 SOPZ stanowi?cego za??cznik nr 1 do SIWZ. Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji zamÛwienia winny by trwale i czytelnie oznakowane (nazwa przedsi?biorstwa, dane adresowe i numery telefonu), winny by zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiada aktualne badania techniczne i ?wiadectwa dopuszczenia do ruchu.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/11/2020 Fin: 31/12/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w pkt
   5. 2.1. lit. a SIWZ, je?eli wyka?e, ?e: ó posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadÛw wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, o ktÛrym mowa w pkt
   5. 2.1. lit. b SIWZ, je?eli wyka?e, ?e: ó posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie ni?szej ni 400 000 PLN.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktÛrym mowa w pkt
   5. 2.1. lit. c SIWZ, je?eli wyka?e, ?e: I. Dysponuje odpowiednim wyposa?eniem umo?liwiaj?cym odbieranie odpadÛw komunalnych wymaganym rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 poz.122 ze zmianami). Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje niezb?dnymi do wykonania zamÛwienia narz?dziami i urz?dzeniami, tj.: a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadÛw komunalnych zmieszanych, z funkcj kompaktuj?c minimum; b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych, z funkcj kompaktuj?c?; c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadÛw bez funkcji kompaktuj?cej; d) co najmniej dwa pojazdy z nap?dem 4x4 o dopuszczalnej masie ca?kowitej nieprzekraczaj?cej
   5. 5 t, z wydzielon przestrzeni ?adunkow oddzielon od kabiny kierowcy, w tym jeden z mo?liwo?ci automatycznego za?adunku pojemnikÛw. e) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru kontenerÛw na odpady typu KP-5, KP-7, KP-10, KP-16. System wagowy instalowany na urz?dzeniu zasypowym ?mieciarki ma by dostosowany do pojemnikÛw o obj?to?ci od 60 l do 1 100 l. Wa?enie pojemnika ma odbywa si w czasie procesu oprÛ?niania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezale?nie wyznacza (mierzy?) tar pojemnikÛw dla ka?dego cyklu za?adunku. System musi rejestrowa mas wa?onych odpadÛw dla ka?dego z uruchomie zasypu. Sprz?t powinien spe?nia wymagania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegÛ?owych wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r., poz. 122 ze zm.). Pojazdy do odbierania zmieszanych odpadÛw komunalnych powinny spe?nia wymagania Dyrektywy 98/69/EC ñ norma EURO V lub wy?sze. II. Dysponuje baz magazynowo-transportow spe?niaj?c wymagania zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegÛ?owych wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r., poz. 122 ze zm.). III. Wykona nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej 1 us?ugi (w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych uwzgl?dniane s rÛwnie nadal wykonywane) o warto?ci nie mniejszej ni 200 000 PLN brutto polegaj?cej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 098-234346
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 08/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 06/11/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 08/09/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Urz?d Gminy Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21, POLSKA, sala konferencyjna urz?du Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi przez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu, odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures