01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pszczyna: ...lectricitÈ

2018/S 225-514429 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2018 S225  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Pszczyna: ...lectricitÈ 2018/S 225-514429 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Centrum Przedsi?biorczo?ci CP Sp. z o.o. prowadz?ca Szpital Powiatowy w Pszczynie ul. Antesa 11 Pszczyna 43-200 Pologne Point(s) de contact: Ewa Pietrasz Borkowska TÈlÈphone: +48 322148300 Courriel: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl Fax: +48 322148302 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.powiat.pszczyna.pl www.szpital.powiat.pszczyna.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla Centrum Przedsi?biorczo?ci CP Sp. z o.o. prowadz?ca Szpital Powiatowy w Pszczynie NumÈro de rÈfÈrence: ZP/SP/15/2018
II.1.2) Code CPV principal 09310000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Przedsi?biorczo?ci CP Sp. z o.o. prowadz?c Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna. Dostawa energii elektrycznej musi odbywa si zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148) oraz aktÛw wykonawczych do ustawy. Wykaz punktÛw poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrÛw technicznych stanowi za??cznik numer 1 do SIWZ. Szacunkowe zu?ycie energii dla budynkÛw podanych w ww. za??czniku w okresie od
   1. 12.2018 r. do 30.11.2021 r. wynosi 3 780 MWh ??cznie. Szacunkowa ilo? zamawianej energii podana w za??czniku nr 2 do SIWZ ma charakter jedynie orientacyjny, s?u??cy do porÛwnania ofert i w ?adnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego, zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o jakiekolwiek roszczenie z tytu?u nie pobrania przez Zamawiaj?cego przewidywan...
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 504 440.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exÈcution:
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Przedsi?biorczo?ci CP Sp. z o.o. prowadz?c Szpital Powiatowy w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna. Dostawa energii elektrycznej musi odbywa si zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148) oraz aktÛw wykonawczych do ustawy. Wykaz punktÛw poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrÛw technicznych stanowi za??cznik numer 1 do SIWZ.
   2.  Szacunkowe zu?ycie energii dla budynkÛw podanych w ww. za??czniku w okresie od
   1. 12.2018 r. do 30.11.2021 r. wynosi 3 780 MWh ??cznie.
   3.  Szacunkowa ilo? zamawianej energii podana w za??czniku nr 2 do SIWZ ma charakter jedynie orientacyjny, s?u??cy do porÛwnania ofert i w ?adnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego, zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o jakiekolwiek roszczenie z tytu?u nie pobrania przez Zamawiaj?cego przewidywanej maksymalnej ilo?ci energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zu?ycia nie b?dzie skutkowa?a dodatkowymi kosztami dla Zamawiaj?cego, poza rozliczeniem za faktycznie zu?yt ilo? energii wg cen okre?lonych w dokumentacji przetargowej.
   4.  Wykonawca zobowi?zuje si rÛwnie do pe?nienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przysz?ej Umowy. Wykonawca dokonywa b?dzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiaj?cego na podstawie standardowego profilu zu?ycia o mocy umownej okre?lonej w za??czniku do umowy nr 1 do SIWZ. Koszty wynikaj?ce z dokonywania bilansowania winny zosta uwzgl?dnione przez Wykonawc w cenie energii elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.
   5.  Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zu?ywana b?dzie na potrzeby odbiorcy ko?cowego.
   6.  Dostawca energii zobowi?zany jest najpÛ?niej do dnia zawarcia umowy dotycz?cej przedmiotowego zamÛwienia, posiada generaln umow dystrybucyjn zawart z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w?a?ciwym dla obiektÛw Zamawiaj?cego.
   7.  Dostarczana energia elektryczna musi spe?nia standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. ñ Prawo energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 181-409654
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Tauron Sprzeda Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie ul. ?agiewnicka 60 KrakÛw 30-417 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 356 453.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité