01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 08/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Puchaczów: Articles textiles à usage technique

2019/S 5-008014 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Puchaczów: Articles textiles à usage technique 2019/S 005-008014 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance PL 7130005784 Bogdanka Puchaczów 21-013 Pologne Point(s) de contact: Piotr Kozyra Téléphone: +48 814625284 Courriel: pkozyra@lw.com.pl Fax: +48 814625007 Code NUTS: PL814 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lw.com.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.lw.com.pl www.lw.com.pl http://www.lw.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bogdanka.eb2b.com.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostaw loco magazyny Zamawiaj?cego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opi?cia stropu w procesie przygotowania ?cian do likwidacji. Numéro de référence: 883/IZW-G/PKO/2018
II.1.2) Code CPV principal 39563500
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa loco magazyny Zamawiaj?cego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opi?cia stropu w procesie przygotowania ?cian do likwidacji w warunkach LW "Bogdanka" S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lieu principal d'exécution:
Siedziba Zamawiaj?cego, Lubelski W?giel Bogdanka S.A. - Magazyn Pola Bogdanka, Nadrybie, Stefanów, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyny Zamawiaj?cego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opi?cia stropu w procesie przygotowania ?cian do likwidacji w warunkach LW "Bogdanka" S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 04/03/2019 Fin: 04/10/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy: - posiadali ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 100.000,00 PLN, - byli ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie ni?sz ni 100.000,00 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej - Zamawiaj?cy wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, ?e: - w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali nale?ycie minimum 3 zamówie na dostaw siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opi?cia stropu w procesie przygotowania ?cian do likwidacji w kopalniach w?gla kamiennego, o warto?ci sumarycznej co najmniej 500 000,00 PLN netto.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania i spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y dokumenty okre?lone w Rozdziale VI Cz??ci I SIWZ. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl Wykonawca zobowi?zany jest wraz z ofert z?o?y (wczyta na Platform?) o?wiadczenie wed?ug formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. https://bogdanka.eb2b.com.pl
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca sk?adaj?cy ofert jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 70 000,00 PLN
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powy?ej, wszyscy Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w post?powaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe?nomocnictwo nale?y do??czy do oferty. Szczegó?owe zasady dotycz?ce sk?adania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia okre?lone s w Rozdziale VII Cz??ci I SIWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z Cz??ci II SIWZ - Projekt umowy wraz z za??cznikami
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
W przypadku z?o?enia co najmniej dwóch ofert nie podlegaj?cych odrzuceniu, Zamawiaj?cy po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcj elektroniczn?, stosownie do przepisów art. 91a-91e Pzp. 2) Aukcja przeprowadzona b?dzie na platformie eB2B pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl. zgodnie z zapisami Rozdzia?u IX SIWZ. https://bogdanka.eb2b.com.pl
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/02/2019 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 08/03/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/02/2019 Heure locale: 09:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Zgodnie z SIWZ
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587701
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587701
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych oraz w Cz??ci I SIWZ Rozdzia XX - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej do S?du Okr?gowego w Lublinie.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587701
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
39563500 - Articles textiles à usage technique