Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Puchaczów: Services de réparation et d'entretien de machines

2020/S 124-304971  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Puchaczów: Services de réparation et d'entretien de machines 2020/S 124-304971 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance Numéro national d'identification: PL 7130005784 Adresse postale: Bogdanka Ville: Puchaczów Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-013 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Rubaszko Courriel: mrubaszko@lw.com.pl Téléphone: +48 814625132 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lw.com.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.lw.com.pl www.lw.com.pl http://www.lw.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bogdanka.eb2b.com.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie remontów hydrauliki si?owej z obudów zmechanizowanych i urz?dze pomocniczych Numéro de référence: 2571/EZP/SLE/2020
II.1.2) Code CPV principal 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów hydrauliki si?owej z obudów zmechanizowanych i urz?dze pomocniczych zgodnie z zapisami SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 1: si?owniki z obudowy Glinik/Hydrotech
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Miejscem spe?nienia ?wiadczenia jest: Lubelski W?giel "Bogdanka" S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów - magazyny po?o?one w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 1: si?owniki z obudowy Glinik/Hydrotech zgodnie z zakresem i ilo?ciami podanymi w SIWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 2: si?owniki z obudowy Bucyrus 950/2000 i Bucyrus 1480/2300
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Miejscem spe?nienia ?wiadczenia jest: Lubelski W?giel "Bogdanka" S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów - magazyny po?o?one w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 2: si?owniki z obudowy Bucyrus 950/2000 i Bucyrus 1480/2300 zgodnie z zakresem i ilo?ciami podanymi w SIWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 3: si?owniki do urz?dze pomocniczych
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Miejscem spe?nienia ?wiadczenia jest: Lubelski W?giel "Bogdanka" S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów - magazyny po?o?one w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie 3: si?owniki do urz?dze pomocniczych zgodnie z zakresem i ilo?ciami podanymi w SIWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj?cy wymaga, by Wykonawcy posiadali ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej: - w zakresie zadania nr 1 - 500 000,00 PLN, - w zakresie zadania nr 2 - 100 000,00 PLN, - w zakresie zadania nr 3 - 100 000,00 PLN. * W przypadku oferty na wi?cej ni jedno zadanie wysoko? posiadanych przez Wykonawc ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej, nie mo?e by mniejsza ni suma ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej wymaganych dla poszczególnych zada?, na które Wykonawca sk?ada ofert?. Zamawiaj?cy wymaga, by Wykonawcy byli ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie ni?sz ni?: 200 000,00 PLN lub wi?cej, niezale?nie od ilo?ci zada?, na które Wykonawca sk?ada ofert?. * W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej ni PLN, dla potrzeb oceny spe?niania przez Wykonawc warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiaj?cy przyjmie warto? w PLN wg kursu ?redniego NBP (tabela A) z dnia publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (a je?eli w dniu publikacji og?oszenia nie zostanie opublikowany przez NBP ?redni kurs walut, wówczas Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej przed dniem publikacji og?oszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: A. jest: - producentem urz?dze obj?tych przedmiotem zamówienia, albo - podmiotem posiadaj?cym ocen zdolno?ci do wykonywania remontów urz?dze obj?tych przedmiotem zamówienia, wydan przez jednostk notyfikowan?, potwierdzaj?c zdolno? Wykonawcy do wykonywania przedmiotowych remontów, albo - podmiotem posiadaj?cym upowa?nienie do wykonywania remontów urz?dze wymienionych w przedmiocie zamówienia (poda typ si?owników), wystawione przez producenta tego urz?dzenia; B. nale?ycie wykona?, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zamówienia na us?ugi w zakresie remontów, napraw hydrauliki si?owej z obudów zmechanizowanych i urz?dze pomocniczych, których ??czna warto? brutto jest nie mniejsza ni?: - w zakresie zadania nr 1 - 500.000,00 PLN, - w zakresie zadania nr 2 - 100.000,00 PLN, - w zakresie zadania nr 3 - 100.000,00 PLN. W przypadku sk?adania oferty na wi?cej ni jedno zadanie, warto? brutto wykonanych us?ug przez Wykonawc w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu na sk?adanie ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie nie mo?e by mniejsza od sumy warto?ci us?ug okre?lonych przez Zamawiaj?cego dla poszczególnych zada?, na które Wykonawca sk?ada ofert?.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania i spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y dokumenty okre?lone w rozdziale VI cz??ci I SIWZ. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl Wykonawca zobowi?zany jest wraz z ofert z?o?y (wczyta na platform?) o?wiadczenie wed?ug formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. https://bogdanka.eb2b.com.pl
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d'emplois protégés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca sk?adaj?cy ofert jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: - zadanie I 20 000,00 PLN, - zadanie II 2 000,00 PLN, - zadanie III 2 000,00 PLN.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Zgodnie z zapisami SIWZ
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powy?ej, wszyscy Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w post?powaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe?nomocnictwo nale?y do??czy do oferty. Szczegó?owe zasady dotycz?ce sk?adania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia okre?lone s w rozdziale VII cz??ci I SIWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z cz??ci II SIWZ - projekt umowy wraz z za??cznikami
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
W przypadku z?o?enia co najmniej dwóch ofert nie podlegaj?cych odrzuceniu, Zamawiaj?cy po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcj elektroniczn?, stosownie do przepisów art. 91 a - 91 e Pzp. 2) Aukcja przeprowadzona b?dzie na platformie eB2B pod adresem https:// bogdanka.eb2b.com.pl. zgodnie z zapisami rozdzia?u IX SIWZ.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/08/2020 Heure locale: 12:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Zgodnie z SIWZ
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587701
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych oraz w cz??ci I SIWZ rozdzia XX -odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej do S?du Okr?gowego w Lublinie.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587701
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines