Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-PuchaczÛw: BoÓtes de distribution

2020/S 149-366397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-PuchaczÛw: BoÓtes de distribution

2020/S 149-366397

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 100-242589)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance
NumÈro national d'identification: PL 7130005784
Adresse postale: Bogdanka
Ville: PuchaczÛw
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-013
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Wielgosz
Courriel: mwielgosz@lw.com.pl
TÈlÈphone: +48 814625075
Fax: +48 814625007 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lw.com.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.lw.com.pl

www.lw.com.pl
http://www.lw.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie modernizacji rozdzielni 6 kV STR-M3 w budynku maszyny wyci?gowej szybu
   1. 3 Zak?adu GÛrniczego Lubelski W?giel ÑBogdanka" S.A.

NumÈro de rÈfÈrence: 1794/EZP/MWI/2020

II.1.2)
Code CPV principal
31213100 BoÓtes de distribution

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni 6kV STR-M3 w budynku maszyny wyci?gowej szybu
   1. 3 Zak?adu GÛrniczego Lubelski W?giel ÑBogdanka" S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 100-242589

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej ñ Zamawiaj?cy wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, ?e: A. w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie) wykonali nale?ycie zamÛwienie w zakresie opracowania projektu, dostarczenia i wykonania monta?u oraz uruchomienia co najmniej jednej rozdzielni SN na ??czn kwot co najmniej 4 000 000,00 PLN, (lub wi?cej) spe?niaj?ce wymienione poni?ej minimalne wymagania: a. ilo? pÛl ñ co najmniej 10; b. szyny zbiorcze o obci??alno?ci nie mniejszej ni 1 250 A; c. napi?cie izolacji co najmniej 10 kV; d. uk?ady zabezpiecze i sterowania zrealizowane na sterownikach polowych; B. dysponuj lub b?d dysponowa osobami skierowanymi przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego w szczegÛlno?ci odpowiedzialnymi za wykonywanie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnego do wykonania zamÛwienia publicznego a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacji na temat dysponowania tymi osobami, w ilo?ci minimum: i. 5 osÛb, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia, posiadaj?cymi ?wiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji zgodne z przepisami rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z pÛ?n. zm.) w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci powy?ej 1 kV (grupa 1); ii. 2 osoby, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia, posiadaj?cymi ?wiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru zgodne z przepisami rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z pÛ?n. zm.) w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci powy?ej 1 kV (grupa 1); iii. 2 osoby, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiadaj zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalno?ci elektrycznej ñ maszyn i urz?dze do?owych podziemnych zak?adÛw gÛrniczych zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z
   2. 8.2016; iv. 1 osoba, ktÛra b?dzie uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiada zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby dozoru wy?szego ruchu w specjalno?ci elektrycznej ñ maszyn i urz?dze do?owych podziemnych zak?adÛw gÛrniczych zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z
   2. 8.2016; v. 1 osoba, ktÛra b?dzie uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiadaj?ca zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalno?ci budowlanej z przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z
   2. 8.2016 i posiadaj?c uprawnienia budowlane. vi. 1 osoba, ktÛra b?dzie uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiadaj zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby wy?szego dozoru ruchu w specjalno?ci elektrycznej.

Lire:

O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazali, ?e A. w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie) wykonali nale?ycie zamÛwienie obejmuj?ce ??cznie opracowanie projektu, dostarczenie i wykonanie monta?u lub sprawowanie nadzoru na monta?em oraz uruchomienie co najmniej jednej rozdzielni SN lub stacji transformatorowej zawieraj?cej rozdzielnic o ??cznej warto?ci co najmniej 4 000 000,00 PLN netto, (lub wi?cej), spe?niaj?ce wymienione poni?ej minimalne wymagania w zakresie jednej rozdzielni: a. ilo? pÛl ñ co najmniej 10; b. szyny zbiorcze o obci??alno?ci nie mniejszej ni 1 250 A; c. napi?cie izolacji co najmniej 6 kV; d. uk?ady zabezpiecze i sterowania zrealizowane na sterownikach polowych; B. dysponuj lub b?d dysponowa osobami skierowanymi przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego w szczegÛlno?ci odpowiedzialnymi za wykonywanie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnego do wykonania zamÛwienia publicznego a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacji na temat dysponowania tymi osobami, w ilo?ci minimum: i. 5 osÛb, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia, posiadaj?cymi ?wiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji zgodne z przepisami rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z pÛ?n. zm.) w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci powy?ej 1 kV (grupa 1); ii. 2 osoby, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia, posiadaj?cymi ?wiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru zgodne z przepisami rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z pÛ?n. zm.) w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si eksploatacj urz?dze?, instalacji i sieci powy?ej 1 kV (grupa 1); iii. 2 osoby, ktÛre b?d uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiadaj zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalno?ci elektrycznej ñ maszyn i urz?dze do?owych podziemnych zak?adÛw gÛrniczych zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r.; iv. 1 osoba, ktÛra b?dzie uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiada zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby dozoru wy?szego ruchu w specjalno?ci elektrycznej ñ maszyn i urz?dze do?owych podziemnych zak?adÛw gÛrniczych zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r.; v. 1 osoba, ktÛra b?dzie uczestniczy w wykonywaniu zamÛwienia i posiadaj?ca zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG ?wiadectwo stwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalno?ci budowlanej z przepisami rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. i posiadaj?c uprawnienia budowlane; vi. 1 osoba s?u?by BHP zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Rady MinistrÛw z dnia 2 wrze?nia 1997 r. w sprawie s?u?by bezpiecze?stwa i higieny pracy z pÛ?niejszymi zmianami (Dz.U. 1997.109.704). Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie przez jedn osob kwalifikacji w zakresie ppkt: iii i iv lub v i iii. b) sytuacji ekonomicznej i finansowej: ï Zamawiaj?cy wymaga, by Wykonawcy posiadali ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 4 000 000,00 PLN, ï Zamawiaj?cy wymaga, by Wykonawcy byli ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwiÖ

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 16/10/2020

Lire:

Date: 17/10/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 18/08/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31213100 - Boîtes de distribution